Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Svenska Mässan Gothia Towers

REDIG systemdemonstration: öppet logistiksystem för Evenemangsstråket

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en fossilfri, effektiv logistiklösning samt det ekosystem (samverkan, regelverk, infrastruktur) som krävs för att lyckas med omställning till fossilfria och hållbara transporter. Hypotesen är att kunna minska antalet anlöp med 30 % till mottagarna i Piloten och bidra till en attraktivare stadsmiljö

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en fossilfri, säker, jämlik och effektiv logistiklösning samt det ekosystem (samverkan, regelverk, infrastruktur) som krävs för att lyckas med omställning till fossilfria och hållbara transporter.

Det övergripande målet i projektet är att skapa förutsättningar för aktörer inom evenemangsstråket att ställa om mot fossilfrihet samt minska transportarbetet för att få en mer attraktiv stadsdel och på så sätt bidra till minskad trängsel, buller, olycksrisk, lokal miljöpåverkan samt klimatpåverkan. Detta genom att skapa en ny typ av samverkan för gemensam distribution, som möjliggör förändringen och främjar initiativets resiliens i förändring över tid. Samverkansmodellen ska vara affärsmässigt hållbar och erbjuda ett skalbart logistiksystem för effektiv resursanvändning och över tid, reducerad trafik och minskade samhällsekonomiska kostnader. De som har nytta av systemet är betalande användare, mottagare, transportörer och staden. Modellen ska kunna ha potential att appliceras på andra ställen i Göteborg, i andra städer i Sverige/Europa.

Projektets delmål är att:
• Definiera funktionella, tekniska och affärsmässiga krav för ekosystemet som krävs för en öppen logistiklösning. Skapa en baseline (mottagarloggning och trafikflöde) för utveckling och utvärdering av lösningen.

• Skapa och utveckla en horisontell och kollaborativ samverkansmodell och affärsmodell som är skalbar och har potential att fortsätta efter projektets slut för aktörerna i Evenemangsstråket.

• Genomföra en fysisk pilot som demonstrerar en öppen logistiklösning för konsolidering av ostyrda, fragmenterade sändningar och även eventgodstransporter, som bidrar till fossilfrihet och minskade transporter i Evenemangsstråket. Hypotesen är att tack vare den framtagna öppna logistiklösning så kommer antal anlöp till mottagare, som deltar i piloten, minska. En hypotes är att godstrafiken till deras mottagningar kan minska med 30% baserat på förstudie. Piloten att ha stora volymer redan från start: exempelvis från Svenska Mässan ingår volymer ca 50-80 kbm på vardagar året runt och för event gods 800-1000 kbm/dag ca 40-50 dagar om året samt lagringsbehov på 100-200 pall korttidslagring, samt säsongslagring ca 3-400 pall utöver det tillkommer betydande volymer från andra aktörer framförallt Liseberg initialt.

• Skapa en informationsvy för mottagare av godset som samordnas i piloten. Genom utveckling av befintlig data-plattform (Deplied). Dataöverföring kommer ske från logistikaktörers affärssystem.
 

• Visualisera den öppna logistiklösningen genom en digital tvilling, som möjliggör dialog med de inblandade problemägarna samt att projektet ska kunna simulera flöden och beräkna effekten av olika upplägg i lösningen i relation till Evenemangsstråkets infrastruktur och dess närliggande
trafikleder. I detta ingår att undersöka hur förbättrade data och bättre förståelse för godstransporterna kan vara bas i utvecklingsarbete.
 

• Genomföra en genomlysning av hur olika policies, styrdokument och regelverk, t.ex. godsplanen, miljöplanen och upphandlingspolicy, kan vara en möjliggörare och drivkraft till förändring av transportsystemet - för detta specifika område.
 

• Utforska fordonets roll som informationsbärare i logistikflödet och vilka funktioner (ex. förarstöd) och information som kan hjälpa till att optimera det totala trafikflödet, och specifikt fordonets framfart i realtid, frågeställningar som är avgörande för utvecklingen av mer effektiva transportlösningar och i framtiden mot autonoma transporter. 

Sammanfattning

Projektnamn

REDIG systemdemonstration

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, deltagare, arbetspaketsledare, experter

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

12 026 550

Partner

CLOSER, AstaZero AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs stad Miljöförvaltningen, Göteborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen, GLC, Liseberg AB, Link40, Svenska Mässan Gothia Towers AB, Twentyfourseven Logistics AB, Volvo Technology AB, Got Event AB, Schenker AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Förstudierapport

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Anna Eriksson

Kontaktperson

Anna Eriksson

+46 10 228 40 68

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Ranäng

Kontaktperson

Sara Ranäng

Forskare

+46 10 228 45 89

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.