Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nätresiliens: bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät

Andelen förnybar energi ökar, vilket innebär variationer i producerad energi. I kombination med klimatförändringar, extremväder och en ökad elektrifiering skapar detta osäkerhet och belastning i elnätet. Vi undersöker hur svenska hushåll kan bidra till ett mer resilient elnät genom att vara mer flexibla i hur elen används.

Målet med projektet, där 2 doktorander ingår som huvudutförare, är att utifrån en tvärvetenskaplig ansats ge unik kunskap om hur bostäders energisystem kan bidra till att skapa ett hållbart elnät som är resilient, dvs, som har en förmåga att förutse, anpassa och snabbt återhämta sig från störningar.

Omställningen till ett förnybart energisystem samt elektrifieringen av industrier och transporter anses vara en viktig pusselbit för att kraftigt minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. En sådan omställning medför dock också en ökad efterfrågan på el och en övergång till större andel väderberoende energikällor som vindkraft och solel, vilket skapar utmaningar för eltillförseln. Att på olika sätt arbeta för att skapa resiliens i elnätet är därför viktigt för att omställningen till ett hållbart energisystem ska fungera. Det kan ske både genom lagringsmetoder, flexibilitet i elanvändning och mer lokala energikällor. Det övergripande syftet med det här projektet är att undersöka hur bostäder – primärt småhus och dess hushåll – kan bidra till att skapa ett resilient elnät.  Projektet kommer att visa hur tekniska såväl som sociala faktorer relaterat till bostadens energisystem kan samverka för att möjliggöra, men också underminera resiliens i elnätet.

Med en grund i en samhällsvetenskaplig inriktning, undersöks hur hushållen påverkas av men också hur de kan svara upp mot en begränsad effekttillförsel. Här behandlas även hur organisationer, med fokus på elnätsbolag kan utveckla sin kompetens, arbeta förberedande och stärka sin kommunikation för att stödja och samverka med hushållen vid såväl kortsiktig som långsiktig begränsning av den tillförda eleffekten.

Den tekniska inriktningen belyser vilka åtgärder som kan genomföras för att öka den tekniska resiliensen, t ex minska effekten tillfälligt för att förhindra att en elnätsstörning växer till ett omfattande problem, men även att under en längre tid kunna minska energikonsumtionen, och på så sätt avlasta elsystemet. Målet är också att undvika att en stor problematisk effekttopp uppstår när elförbrukningen går upp efter en tillfällig begränsning i eltillförseln.

De samhällsvetenskapliga och tekniska inriktningarna samverkar i att undersöka hur genomförbar den tekniska potentialen är när den möter hushållens verklighet.

I projektet samarbetar Chalmers, RISE och Högskolan Väst. Projektet ingår i Forskarskolan Energisystem vid Linköpings universitet (https://liu.se/forskning/forskarskola-energisystem). 

Sammanfattning

Projektnamn

Nätresiliens

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare, projektledare för delprojekt

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Partner

Högskolan Väst, Chalmers tekniska högskola

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Hanna Björner Brauer

Kontaktperson

Hanna Björner Brauer

Doktorand

+46 10 516 58 41

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Håkansson

Kontaktperson

Maria Håkansson

Forskare

+46 10 516 55 46

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.