Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En person laddar sin elbil

När elbilen flyttar in! Samordnad styrning av värmepumpar och elbilar

Pristoppar på el och effekttariffer gör att det kan bli mer intressant och viktigt för hushåll att styra sin elanvändning för att minska kostnader. I det här projektet undersöker vi hur elbilen och värmepumpen i ett hus kan styras tillsammans för att hålla nere kostnader och samtidigt fungera i hushållens vardagsliv.

Projektets mål

Målet med projektet är att ta fram en simuleringsmodell för att samstyra värmepumpen och elbilen i ett hushåll för att undvika effekttoppar och höga elpriser, baserat på kör/ladd-mönster, liksom elanvändningen för värmepumpen. Vi kommer att testa olika styrstrategier, exempelvis för hur man laddar bilen eller till vilken grad man vill optimera priset, och beräkna vilken effekt det har på hushållets elräkning. Hur en sådan här styrning kombineras med olika typer av flexibilitetstjänster*, för att det ska bli mest ekonomiskt fördelaktig för hushållet, kommer också undersökas. Ett annat mål är att undersöka hur styrningen skulle kunna fungera i praktiken genom att inkludera hushållens perspektiv, behov och aktiviteter i analysen av styrningens för- och nackdelar. Detta görs genom en användarundersökning där vi intervjuar hushåll för att förstå hur en eventuell styrning kan behöva utformas för att fungera i deras vardag. Ett ytterligare syfte med projektet är att öka det tvärvetenskapliga samarbetet mellan olika vetenskapliga discipliner, men också mellan akademi och intressenter från industrin, i forskning om flexibilitet och styrning av elanvändning.

Nya prismodeller för el påverkar kostnader i småhus

Bakgrunden till projektet är att förändringar i elsystemet samt ökad efterfrågan på el leder till att fler nätbolag och elhandelsbolag inför prismodeller och effekttariffer som ska ge incitament för hushåll att jämna ut sin elanvändning, snarare än att använda alla apparater i ett hem samtidigt. För hushåll i småhus är värmepumpar ett av de vanligaste sätten att värma upp hemmet, och en växande andel av dessa hushåll har numera också elbil. I sådana hushåll utgör oftast elbilen och värmepumpen också en stor del av en villas energi- och effektuttag, speciellt när värmepumpens tillsatsvärmare är i drift.  Det finns därför anledning att titta på om dessa kan styras på ett mer kostnadseffektivt sätt, för att inte bidra till ytterligare pris- och effekttoppar. Detta kan gynna både hushållens ekonomi och minska belastningen i elnätet, och samtidigt underlätta för användandet av förnybara energikällor och elektrifiering av samhället.

Samstyrning som tjänst

Vi är också intresserade av att undersöka förutsättningarna för samstyrning av elbil och värmepump som en framtida tjänst. För att en samstyrning ska kunna fungera och vara effektiv i verkligheten behöver dock hushållen vilja och kunna tillämpa en sådan styrning i sina vardagsliv. Tidigare forskning har visat att tekniska system som inte tar hänsyn till användarens behov och beteenden ofta blir mycket mindre effektiva än vad som beräknades. Dessutom kan sådana system ge icke önskvärda konsekvenser som till exempel förstärkta könsroller eller orättvis fördelning av kostnader i samhället. Därför arbetar vi tvärvetenskapligt i detta projekt med både tekniska och sociala perspektiv på samstyrningen.

I projektet samarbetar vi med forskare från Högskolan Dalarna samt med aktörer från branschen så som elnätsbolag, elhandelsbolag, energibolag, värmepumpsföretag, företag för smart styrning av energiteknik, och tillverkare av laddboxar till elbilar.

*Flexibilitetstjänster är tjänster där hushållen kan få en intäkt, eller kostnadsbesparing, genom att exempelvis vara flexibla i sin elanvändning.

Sammanfattning

Projektnamn

När elbilen flyttar in!

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2712000

Partner

Högskolan Dalarna, Varberg Energi, Nibe, Thermia, CTEK, Ngenic, Falu Elnät, GodEl

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Carolina Hiller

Tekn. Dr.

Läs mer om Carolina

Kontakta Carolina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.