Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
MODELflyg Bild

MODELflyg

Projektet MODELflyg (Infrastrukturmodellering för storskalig introduktion av elflyg och flygtrafikledning) är ett tidigare genomfört forskningsprojekt som finansierades av Trafikverket. Deltagande parter var RISE, Luftfartsverket, Swedavia, Örnsköldsvik Airport, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet.

Projektet ämnade att skapa förutsättningar för batterielektriskt flyg som en av pusselbitarna för ett hållbart och tillgängligt flyg, primärt genom en fördjupad modelleringsstudie där faktiska flygdata användes till utveckling av ett analysverktyg för elektrifiering av olika flygtransportflöden, men delvis även utifrån ett flygtrafikledningsperspektiv. Ett fullt elektrifierat flyg kan innebära noll operationella utsläpp av växthusgaser, hög energieffektivitet, betydligt lägre bränsle- och underhållskostnader, lägre bullernivåer samt kortare start- och landningsbanor.

Summerat kan elflygplan skapa ett nytt sätt att tänka kring transportslaget i allmänhet, där vi kan flyga hållbart och kostnadseffektivt även kortare sträckor, med mindre flygplan, direkt från där du är, till dit du ska. Men, för att möjliggöra introduktionen av elflyg som transportslag krävs planering och förberedelse av våra flygplatser. Finns det ingen tillräcklig infrastruktur på marken som klarar av att stödja elflygplan, så kommer vi inte komma någon vart. Således är det nödvändigt att redan nu undersöka och skapa indikationer på vilka krav som introduktionen av tekniken ställer på flygplatserna och lufttransportsystemet i sig - först då kan planeringsarbetet påbörjas.

Det långsiktiga syftet med projektet var att bidra till en kvantifiering av infrastrukturbehov för en systematisk implementation av framtidens elflygplan som en viktig del i omställningen till ett hållbart transportsystem. För att svara mot syftet behandlade projektet två olika delspår:

  1. Elflyg på marken - Givet olika grad av elektrifiering av lufttransporter, eller olika elektrifieringsstrategier; vad behöver mottagaren (typiskt flygplats) förbereda sig på för att kunna facilitera transportarbetet med hänsyn till dagens och/eller någon framtida aktivitet?
  2. Elflyg i luften - Vad innebär framtidens elflyg för det befintliga luftrummets infrastruktur, vilka nya krav och nya möjligheter uppstår, och hur kan vi effektivt jobba med dessa utifrån ett flygtrafikledningsperspektiv för att underlätta introduktionen av elflyget?

Det övergripande målet med projektet var att utveckla en generisk och flexibel simuleringsmodell som svarade mot projektets syfte, dels ur ett kvantifierat laddinfrastruktur-perspektiv, men även vad elflygplan kan innebära ur ett flygtrafikledningsperspektiv, för att även ta hänsyn till de förändringseffekter som tekniken skapar vad gäller samordning och operation av framtidens lufttransporter. Projektets parter säkerställde att den simuleringsmodell som utvecklades blev så relevant som möjligt, detta genom representation inom områdena;

  • Flygtrafikledning
  • Flygplats & flygplatsägare
  • Flygplansmodellering och simuleringar
  • Elnätssimuleringar, påverkan på lokala och regionala elnät

Effekt

Projektets leverabler ligger till grund för förståelse kring följande effekter:

  • Vilka kapacitetskrav för sammanlagrad laddeffekt som kommer behövas på flygplatser givet vilka flöden och hur stor del av trafiken som elektrifieras,
  • Hur laddning kan planeras och effekttoppar spridas ut med hjälp av smarta laddningsstrategier,
  • Ökad förståelse för vilka nya möjligheter och begränsningar tekniken innebär ur såväl ett infrastruktur-, som ett flygtrafikledningsperspektiv.
  • Tillgång till enkla, väl utvecklade metoder och modeller för bedömning av elflygets framtida potential, vilket ökar kunskapen hos exempelvis myndigheter och annan offentlig verksamhet som har högsta ansvar för att driva på omställningen mot ett mer hållbart transportsystem.

Publikationer

Slutrapport (svenska) (pdf, 3.13 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

MODELflyg

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Operativ projektledare samt ansvarig för programmering, utveckling och design av simuleringsmodell

Projektstart

Varaktighet

2022-03-31

Total budget

3 926 000 SEK

Partner

Swedavia, Örnsköldsvik Airport, Linköpings Universitet, Uppsala Universitet

Finansiärer

Trafikverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Hampus Alfredsson

Kontaktperson

Hampus Alfredsson

Researcher

+46 72 451 40 11

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.