Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning och uppföljning av utveckling på affärs- och medborgarplatser

Vad är en god och välfungerande centrummiljö och för vem? I det här projektet samarbetar RISE och föreningen Centrum för AMP för att utveckla en forskningsbaserad metod för att mäta och följa upp insatser i de så kallade Affärs- och medborgarplatser som håller på att etableras på olika håll i landet.

År 2017 tillsatte branschorganisationen Svensk Försäkring den så kallade Trygghetskommissionen. Detta med syftet att utreda och komma med förslag på hur den brottsrelaterade otryggheten i samhället kan minskas. Ett av resultaten av kommissionens arbete var den så kallade AMP-modellen (Affärs- och MedborgarPlats), vilken beskriver hur kommersiella aktörer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället, så som kommuner och civilsamhälle, kan utveckla och förvalta platser som är attraktiva, trygga och trivsamma. Centrum för AMPs arbete fokuserar på både långsiktiga och temporära insatser som genomförs på redan existerande och detaljplanelagda offentliga centrummiljöer, så som torg och gator. Exempel på sådana insatser kan vara att tillföra grönska, investera i offentlig konst, satsa på rekreationsutrustning, tillföra möblemang eller anställa trygghetsvärdar. 

Som ett led i arbetet med att utveckla och sprida AMP-modellen har Centrum för AMP bildats av Svensk Försäkring, Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan. Fredrik Reinfeldt, som ledde Trygghetskommissionens arbete, är centrumets ordförande.  

Centrumet, samt de lokala AMP:s (Affärs- och MedborgarPlatser) som bildas runtom i Sverige, behöver sätt att mäta och följa upp sina insatser. Man behöver exempelvis kunna få svar på om insatserna uppfyller de förväntade effekterna och för vem dessa effekter uppstår. Centrum för AMP har därför inlett ett samarbete med forskare och analytiker från RISE med kompetens inom områden så som stadsbyggnad, social hållbarhet och mätteknik. Samarbetet syftar till att utveckla ett Excelbaserat verktyg med tillhörande mallar och instruktioner för datainsamling- och analys som Centrum för AMP själva ska kunna använda på sina platser. Verktyget har utvecklats baserat på tidigare forskning, Centrum för AMPs behov samt pilottester på två platser, nämligen Forumtorget i Uppsala och Haningeterrassen i Haninge.

Sammanfattning

Projektnamn

Mätning och upptföljnin av AMPs

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, forskarpart, finansiär

Projektstart

Varaktighet

Cirka två år

Partner

Centrum för AMP

Finansiärer

Centrum för AMP, RISE

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Marie-Louise Möllerberg

Kontaktperson

Marie-Louise Möllerberg

Forskare

+46 10 516 59 46

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Byggd miljö

Skola, bostadshus eller sjukhus – oavsett vad som ska förverkligas behöver det planeras, projekteras och konstrueras. För att därefter byggas, förvaltas och ibland med tiden rivas och återvinnas. Byggd miljö påverkar oss alla, med…
Projekt

Stadsbyggnads­investeringars effekter och värden (SIGURD)

Hur vi bygger påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för e…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Expertis

Kategoribaserade mätningar

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Metrologiskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI
Projekt

TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer

Tillfälliga test och temporära åtgärder blir allt vanligare inslag i stadsmiljöer. För ökad förståelse för den här ansatsen inom stadsutveckling så har en forskningsöversikt genomförts, samt en handbok för utvärdering av temporära…
Projekt

Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor

Idag är det många stadskärnor som letar efter sätt att förstå och agera på sin omvärld. Det blir då viktigt att ha tillgång till relevant och god data för att kunna fatta kunskapsdrivna beslut. I det här projektet undersöks möjlig…
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Men medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan göra offentliga platser tillgängliga och inkluderande ur …