Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Foto på modelljärnväg
Foto: Darren Bockman

Mätning och uppföljning av utveckling på affärs- och medborgarplatser

Centrum för AMP är ett centrum för platsutveckling med uppdrag att skapa livliga, trevliga och trygga offentliga miljöer i Sverige tillgängliga för alla. I det här projektet arbetade RISE med att ta fram och testa ett verktyg för mätning och uppföljning av utvecklingen på affärs- och medborgarplatser.

Centrum för AMP är ett svenskt centrum för platsutveckling bildat år 2019. Centrumet, drivet i föreningsform, har som uppdrag att på olika håll i Sverige skapa trevliga och trygga offentliga miljöer tillgängliga för alla. Centrum för AMPs platsutvecklingsmodell, den så kallade Affärs- och medborgarplats-modellen (AMP-modellen) har sin grund i Trygghetskommissionens slutsatser om att många offentliga platser i Sverige skulle må bra av ett arbetssätt där lokalt näringsliv (”Affär”) och civilsamhälle (”Medborgare”) mobiliserar för lokal platsutveckling, så kallad ”placemaking”. AMP-modellen går ut på att Centrum för AMP, på en plats som är i behov av förändring, upprättar ett avtalsbaserat partnerskap med kommun och lokala aktörer. Gemensamma mål upprättas och en lokal platsorganisation med anställd personal får mandat att utveckla och ta hand om platsen.

En annan del av AMP-modellen är att det platsskapande arbetet ska grunda sig i och följas upp genom aktuell forskning och vetenskapliga metoder. Detta är varför ett forskningspartnerskap upprättades mellan Centrum för AMP och RISE. Inom ramen för samarbetet utvecklade RISE, i nära dialog med Centrum för AMP, ett mät- och uppföljningsverktyg som Centrum för AMP ska kunna använda för att följa utvecklingen på de platser de förvaltar. Verktyget fokuserar på fyra övergripande värden hos affärs- och medborgarplatser, nämligen social mångfald, attraktivitet, meningsfulla aktiviteter och trygghet. Verktyget utvecklades med grund i tidigare forskning och Centrum för AMPs behov och förutsättningar. Det testades på, och utvecklades i samklang med, två affärs- och medborgarplatser, nämligen Forumtorget i Uppsala och Haninge entré i Haninge.

Projektleveranser

Sammanfattning

Projektnamn

Mätning och upptföljnin av AMPs

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, forskarpart, finansiär

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Centrum för AMP

Finansiärer

Centrum för AMP, RISE

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marit Eskel

Kontaktperson

Marit Eskel

Projektledare

+46 73 055 33 61

Läs mer om Marit

Kontakta Marit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Byggd miljö

Skola, bostadshus eller sjukhus – oavsett vad som ska förverkligas behöver det planeras, projekteras och konstrueras. För att därefter byggas, förvaltas och ibland med tiden rivas och återvinnas. Byggd miljö påverkar oss alla, med…
Projekt

Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor

Idag är det många stadskärnor som letar efter sätt att förstå och agera på sin omvärld. Det blir då viktigt att ha tillgång till relevant och god data för att kunna fatta kunskapsdrivna beslut. I det här projektet undersöks möjlig…
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Men medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan göra offentliga platser tillgängliga och inkluderande ur …
Projekt

Från otrygga parkeringsgarage till levande mobilitetshus

Många svenska bostadsområden är planerade för bilen med överdimensionerade trafikytor och parkeringsanläggningar. I detta projekt gör vi fallstudier i Gränby och Tensta och undersöker hur dagens garage kan byggas om till trygga oc…
Projekt

Trygghet i stadsplanering - trygga gestaltade livsmiljöer för vem?

Trygghetsfrågorna står högt upp på dagordningen i Sverige. Inte minst i gestaltning och drift av våra gemensamma livsmiljöer. Det är dock inte alltid självklart att kunskaper om vad som skapar trygghet för olika delar av befolknin…
Projekt

Tätorternas vardagsrum

I samband med Covid-19-pandemin synliggjordes värdet av robusta och välfungerande offentliga platser i våra tätorter. Dessutom åskådliggjorde de delvis nya livsmönster som följde i pandemins kölvatten behovet av att tänka nytt kri…
Projekt

Värdeverktyg för gatuutveckling

I det här projektet ska RISE tillsammans med Spacescape utveckla ett verktyg som kan synliggöra hur sociala, ekologiska, ekonomiska och hälsomässiga värden påverkas av utformning av gator.