Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

JämtJämlikt - Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

För att möta utmaningarna och avhjälpa de hinder som i stadsutvecklingsprocesser försvårar ett strukturerat jämlikhetsarbete som ger effekt har det tagits fram ett certifieringssystem som ska säkerställa ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna.

Behovet av ett systematiskt jämlikhetsarbete

Det finns ett stort behov av att jämlikhetsarbetet blir mer konkretiserat och systematiserat inom samhällsplaneringsprocesser, samt får större legitimitet i den kommunala planeringen. Det har blivit tydligt att kommuner idag saknar verktyg som stödjer dem i att konkretisera och integrera jämlikhet i sina planeringsprocesser, särskilt i arbetet mot de globala målen 5, 10 och 11. Det finns en stor vilja att arbeta med ett strategiskt jämlikhetsarbete men gapet mellan intentioner och realisering är tydlig. När kommuner arbetar mer normkreativt och experimenterar med nya metoder i olika delar av planeringsprocessen för att adressera jämlikhetsfrågor så sker det ofta i enskilda projekt och med fokus på jämställdhet mellan kön, vilket utelämnar andra dimensioner av jämlikhet. Arbetet sker utan att systematik kring frågorna byggs upp. Behovet och efterfrågan på konkreta verktyg och systematik för att utvärdera och jämföra jämlikhetsarbetet är stort.

Vår vision med ett användarvänligt jämlikhetscertifieringssystem är att det blir ett verktyg att uppnå nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning liksom Agenda 2030. Att certifieringssystemet utgår från jämlikhet möjliggör ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna. Dessutom anser vi att ett certifieringssystem för kunna bidra med ökad förståelse för de sociala, ekonomiska och ekologiska positiva sidovinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik stadsplaneringsprocess.

Certifieringssystemet

RISE har tillsammans med Tengbom, Helsingborgs stad och Raoul Wallenberg Institutet testat en ny lösning i form av ett certifieringssystem. För att möta utmaningarna och avhjälpa de hinder som i stadsutvecklingsprocesser försvårar ett strukturerat jämlikhetsarbete som ger effekt var vårt mål att skapa ett etablerat och erkänt system för oberoende certifiering av stadsutvecklingsprocesser med fokus på offentliga platser och byggnader ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv.

Systemet omfattas av två delar

1. Vägledning (projektrapport) som tillhandahåller metoder, tekniker och angreppssätt som ska säkra att kompetensen som krävs för att arbeta med jämlikhet i stadsplanering finns i organisationen. Dessutom utvecklades flera verktyg (se bilaga 1): ett platsverktyg, ett normverktyg och ett dimensionverktyg som stöd för arbetet. 

2. Kravspecifikation (se bilaga 2) för jämlikhetsarbetet som stödjer och kravställa det systematiska arbetet och styrningen av processen. Krav ställs på måldefiniering, processtyrning med tydlig ansvarsfördelning och transparens, kompetenskrav och måluppfyllnad. Ramverket för detta hämtas från grundsystematiken i miljöledningsstandarden ISO 14001 samt innovationsprocessen från Standard för innovation, ISO 56002. Detta kombineras med ramverket för mänskliga rättigheter och kopplas ihop med den kommunala planeringsprocessen i detaljplaneskedet till och med byggnation.

Arbetet skedde genom en medskapande process där behovsägarna var aktiva i framtagandet av de olika delarna av systemet. I projektet testades kravdokumentet i tre stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg, Ängelholms och Umeå. Två pilotprojekt för certifiering och utbildning genomfördes också.

Resultatet presenterades på H22 juni 2022.

Sammanfattning

Projektnamn

JämtJämlikt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Ansvarar för systemutvecklingsarbetet

Projektstart

Varaktighet

2021-12-31

Partner

Tengboms, Helsingborg stad, Raoul Wallenberg Institutet

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen

Kontaktperson

Jenny Lööf

Projektledare

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lena Jönsson

Kontaktperson

Lena Jönsson

Revisor

+46 10 516 52 12

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.