Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

JämtJämlikt - Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

För att möta utmaningarna och avhjälpa de hinder som i stadsutvecklingsprocesser försvårar ett strukturerat jämlikhetsarbete som ger effekt tas det nu fram ett certifieringsststem som ska säkerställa ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna.

Behovet av ett systematiskt jämlikhetsarbete

Det finns ett stort behov av att jämlikhetsarbetet blir mer konkretiserat och systematiserat inom samhällsplaneringsprocesser, samt får större legitimitet i den kommunala planeringen. Det har blivit tydligt att kommuner idag saknar verktyg som stödjer dem i att konkretisera och integrera jämlikhet i sina planeringsprocesser, särskilt i arbetet mot de globala målen 5, 10 och 11. Det finns en stor vilja att arbeta med ett strategiskt jämlikhetsarbete men gapet mellan intentioner och realisering är tydlig. När kommuner arbetar mer normkreativt och experimenterar med nya metoder i olika delar av planeringsprocessen för att adressera jämlikhetsfrågor så sker det ofta i enskilda projekt och med fokus på jämställdhet mellan kön, vilket utelämnar andra dimensioner av jämlikhet. Arbetet sker utan att systematik kring frågorna byggs upp. Behovet och efterfrågan på konkreta verktyg och systematik för att utvärdera och jämföra jämlikhetsarbetet är stort.

Vår vision med ett användarvänligt jämlikhetscertifieringssystem är att det blir ett verktyg att uppnå nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning liksom Agenda 2030. Att certifieringssystemet utgår från jämlikhet möjliggör ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna. Dessutom anser vi att ett certifieringssystem för kunna bidra med ökad förståelse för de sociala, ekonomiska och ekologiska positiva sidovinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik stadsplaneringsprocess.

Certifieringssystemet

RISE testar nu tillsammans med Tengbom, Helsingborgs stad och Raoul Wallenberg Institutet en ny lösning i form av ett certifieringssystem. För att möta utmaningarna och avhjälpa de hinder som i stadsutvecklingsprocesser försvårar ett strukturerat jämlikhetsarbete som ger effekt är vårt mål att skapa ett etablerat och erkänt system för oberoende certifiering av stadsutvecklingsprocesser med fokus på offentliga platser och byggnader ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv.

Systemet omfattas av två delar

1. Ett vägledningsdokumentet som ska tillhandahålla metoder, tekniker och angreppssätt som ska säkra att kompetensen som krävs för att arbeta med jämlikhet i stadsplanering finns i organisationen.

2. Ett kravdokument för jämlikhetsarbetet som ska stödja och kravställa det systematiska arbetet och styrningen av processen. Krav kommer att ställas på måldefiniering, processtyrning med tydlig ansvarsfördelning och transparens, kompetenskrav och måluppfyllnad. Ramverket för detta hämtas från grundsystematiken i miljöledningsstandarden ISO 14001 samt
innovationsprocessen från Standard för innovation, ISO 56002. Detta kombineras med ramverket för mänskliga rättigheter och kopplas ihop med den kommunala planeringsprocessen i detaljplaneskedet till och med byggnation.

Arbetet sker genom en medskapande process där behovsägarna är aktiva i framtagandet av de olika delarna av systemet. Just nu testas kravdokumentet i tre stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg, Ängelholms och Umeå.

Resultatet kommer att presenterades i december 2021.

Sammanfattning

Projektnamn

JämtJämlikt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Ansvarar för systemutvecklingsarbetet

Projektstart

Varaktighet

2021-12-31

Partner

Tengboms, Helsingborg stad, Raoul Wallenberg Institutet

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen

Kontaktperson

Ingrid Isaksson

Revisor/Projektledare

Läs mer om Ingrid

Kontakta Ingrid
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.