Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Händer med mikroorganismer

Helgenomsekvensering för studier av virus som en del av handens mikrob

Samspelet mellan olika virus och mikroorganismer på huden är komplext då mikrobiotan byggs upp och bibehålls. Hygienprodukter bör utformas så att sjukdomsframkallande mikroorganismer tas bort utan påverkan på övriga mikrobiotan. PCR- och sekvenseringsmetoder användes för att kartlägga virus och mikroorganismer på händer, ytor och mjuka material.

Bakgrund

Det har länge varit känt att den mänskliga kroppen koloniseras av en diversifierad mikrobiota bestående av bakterier, Arkéer och svampar. Att virus också ingår i denna för vår hälsa mycket viktiga mikrobiota har först nyligen uppmärksammats. Publicerade studier visar dessutom att vissa fysiologiska effekter som tidigare tillskrivits koloniserande bakterier istället härröra direkt ifrån replikerande virus.

Sammantaget tycks det föreligger ett komplext samspel mellan olika virus och mikroorganismerna på vår hud vid uppbyggandet och bibehållandet av vår mikrobiota, vilken i sin tur spelar en avgörande roll vid både god hälsa och sjukdom. Därför bör hygienprodukter för professionellt och privat bruk utformas så att sjukdomsframkallande virus, bakterier och svampar elimineras samtidigt som påverkan på mikrobiotans sammansättning begränsas.

Utmaning

Användandet av kvantitativ PCR och storskalig sekvensering har under de senaste tio åren revolutionerat vår förståelse av både enstaka patogena bakteriers spridningsvägar och de samhällen av mikroorganismer i vilka de ingår. Innovationsgraden inom detta område har varit hög och den kunskap och teknik som utvecklats används nu framgångsrikt inom både läkemedels- och livsmedelsindustrin. I jämförelse med bakteriologin har utvecklingen av vår förståelse för virus och hur de interagerar med vår kropp varit mer beskedlig under samma tidsperiod. Till följd av ett antal större satsningar och nyliga tekniska innovationer spås utvecklingen och innovationsgraden inom virologin dock öka kraftigt under de kommande åren.

Mål

Den primära målsättningen för projektet var att utveckla och anpassa PCR-teknik och helgenomsekvensering för kartläggning och kvantifiering av virus och mikroorganismer på händer, ytor och mjuka material. Därtill kartlades och kvantifierades den totala mikrobiotan på händerna före och efter applikation av två olika handtvätts-/desinfektionsmetoder på försökspersoner.

Sammanfattning

Projektnamn

Sekvensering av virus i handmikrobiota

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-2018

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Infektionskontroll

Mikroorganismer finns överallt omkring oss och även i oss. Många av dessa är helt ofarliga eller till och med nyttiga för oss, medan andra kan orsaka infektioner som i vissa fall kan få förödande konsekvenser vilket Covi…
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Tjänst

Extraktion och rening av RNA, miRNA, DNA och protein

Nukleinsyra förekommer i princip aldrig fritt i ett prov utan måste extraheras från celler eller vävnader och sedan renas. Vi anpassar extraktionsmetoden utifrån de tekniska och analytiska krav som ställs på den givna analysmetode…
Projekt

Ny DNA-baserad metodik för analys av hudflora

Projektets mål är att ta fram och validera robusta DNA-baserade metoder (qPCR och NGS) för att kvantifiera bakterier i hudens mikrobiom. Projektet lägger grund för studier av hudens mikrobiom för att exempelvis undersöka effekten …
Projekt

Resistensgener i handens mikrobiom

Kunskap om förekomst av resistensgener mot antibiotika och biocider hos mikroorganismer på huden är viktig för att kunna utveckla effektiva och långsiktigt hållbara hygienprodukter. I projektet vidareutvecklades metodik för helgen…
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Berättelse

Betydelsen av virusbekämpning sträcker sig långt bortom pandemin

Pandemin har aktualiserat och tydliggjort vikten av kunskaper kring virusbekämpning. För att kunna möta framtida behov för nya viruspandemier och kunna hjälpa uppdragsgivare från näringsliv och akademiska forskningspartners med rå…
Projekt

Metodik för studier av virus och virucida effekter

Projektet förväntas stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga, samt samhällets beredskap inom områdena infektionsprevention och mikrobiell diagnostik. Detta kommer att göras genom att etablera, utveckla och ut…