Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skog

Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

En viktig faktor för bioekonomins framgång i samhället är uppfyllnad av hållbarhetskriterier och redovisande av trovärdiga livscykelanalysdata. Detta projekt ska ge en bas för beräkning av hållbarhetsprestanda från produkter från den svenska skogen så att konsumenter, inköpare och upphandlare ska vara motiverade att satsa på biobaserat.

 Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa gemensamma verktyg och kvalitetssäkrade data för att kunna kommunicera objektivt kring hållbarhet för biobaserade produkter på ett trovärdigt och faktabaserat sätt. Det övergripande målet för projektet är att stärka bioekonomins möjlighet och status i samhället genom tydlig och trovärdig information och data.

Utmaning

Övergången till en bioekonomi kan hjälpa till att lösa många av våra stora samhällsproblem såsom klimatförändringen och visionen om ett fossilfritt Sverige. Nyttan av biobaserade produkter blir störst om dessa är hållbart producerade; en biobaserad produkt är ju inte per automatik en hållbar produkt även om förutsättningarna för att vara det är mycket goda.

För att konsumenter, inköpare och upphandlare ska vara motiverade och villiga att satsa på biobaserat och kanske acceptera ett högre pris för detta krävs tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Ett första steg i den riktningen är taget genom att ett antal europeiska standarder för biobaserade produkter, framtagna på mandat av EU‐kommissionen. Dock är dessa standarder just ett första steg. För att maximera nyttan för den svenska biobaserade industrin av de framgångar som uppnåddes i det arbetet krävs ett fortsatt arbete på nationell nivå. Relevanta och kvalitetssäkrade data är nödvändiga för att kunna ge jämförbara resultat baserade på LCA‐beräkningar. För att ta det ett steg längre och visa fördelar jämfört med det traditionella (oftast fossila) alternativet behövs nationella referensdata för dessa produkter.

Lösning

Projektet kommer att ta fram en handbok kopplad till SS‐EN 16751 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier. Denna kommer att göra standarden mer praktiskt tillämpbar för svenskt skogsbruk. Den kommer ge vissa standardiserade och generella svar på standardens indikatorer.

Projektet kommer även att ta fram produktkategoriregler (PCR) för tre grundsortiment som på ett bra sätt representerar produkter från svensk skog ‐ sågtimmer, massaved och energisortiment - samt inventeringsdata (Life Cycle inventory data) för dessa tre sortiment.

Därutöver ingår ett flertal aktiviteter kopplade till kommunikation och kunskapsspridning.

Effekt

Den svenska bioekonomins hållbarhetsprestanda kommuniceras på ett övertygande sätt. Detta ger Sverige ett försprång internationellt då vi kan ge väl underbyggd hållbarhetsinformation på ett enklare sätt än de aktörer som agerar i länder där inte samma arbete har utförts.


Sammanfattning

Projektnamn

Livscykelanalys för skogsbruk

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Ta fram livscykelinventeringsdata för produkter från svensk skog och göra dem publikt tillgängliga.

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

9 MSEK

Partner

Skogforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiärer

SIP Bioinnovation, Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö, Energiföretagen, Essity, Holmen, LRF, Mondi, Region Örebro, Riksbyggen, SCA, Sekab, Setra, Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra skogsägarna, Upphandlingsmyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Katarina Lorentzon

Kontaktperson

Katarina Lorentzon

Senior projektledare

+46 10 516 66 97
katarina.lorentzon@ri.se

Läs mer om Katarina