Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbara drivmedel – en tekno-ekonomisk WtW-analys

Det primära syftet med projektet är att uppskatta den totala WtW-kostnaden för skogsbaserade värdekedjor med olika energibärare för användning i olika transportsegment i vägtrafiken och jämföra dessa med fossila alternativ i en svensk kontext.

Ökad användning av skogsbaserade biodrivmedel och el för transporter utpekas som en central del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle och en fossiloberoende transportsektor. Det finns relativt få tidigare studier som studerat den totala kostnaden från källa-till-hjul, well-to-wheel (WtW). Det primära syftet med projektet är att uppskatta totala WtW-kostnaden i kr/km för skogsbaserade värdekedjor med olika energibärare för användning i olika transportsegment i vägtrafiken och jämföra dessa med fossila alternativ i en svensk kontext. Genom jämförelsen, som utgår ifrån kostnaden för slutanvändaren, belyses hur olika alternativa värdekedjor kan konkurrera med dagens fossilbaserade värdekedjor och under vilka förutsättningar det finns möjlighet till lönsam biodrivmedelsproduktion. Här är analysen av effekten av rådande samt möjliga styrmedel viktig. I studien läggs stor vikt på att jämförelserna görs med konsistenta antaganden för de studerade värdekedjorna samt att studera hur ändringar av olika parametrar påverkar resultaten för olika alternativ. För att få en bredare jämförelse av värdekedjorna inkluderas även uppskattning av total energieffektivitet och växthusgasutsläpp ur ett WtW-perspektiv. Resultaten från studien kommer att visa på hur svensk skogsråvara kan användas effektivt i transportsektorn och bidra till omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Resultatet är således till nytta för både samhället i stort och för enskilda kommersiella aktörer.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbara drivmedel – en WtW-analys

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och en av projektutförarna

Projektstart

Varaktighet

2019-04-30

Total budget

1.430.000 SEK

Partner

Sweco, Göteborg Energi

Finansiärer

Detta projekt genomförs inom ramarna för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Projektet finansieras av Energimyndigheten och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Pettersson

Kontaktperson

Karin Pettersson

Forskare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.