Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forsknings- och innovations­plattform för elvägar

Elvägsteknik demonstreras på allmän väg i Sverige. Men hur tas steget till storskalig drift? Hur ser affärsekosystemet ut och hur kan gränssnitten standardiseras? Vilka är fördelarna för samhället? Dessa och ytterligare frågor undersöks inom projektet "Forsknings- och innovationsplattform för elvägar".

Syfte

För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Förväntat resultat

Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras. Ett internationellt samarbete kommer att etableras och lägga grunden för dialog kring framtida standarder och regelverk. Projektet kommer att ha nära samarbete med de elvägsdemonstrationer som pågår i Sverige. Industrin deltar både som parter i projektet och som medlemmar i en omfattande referensgrupp.

Arbetspaket

  1. Kraftförsörjning: Utvärdering av elvägars påverkan på och samspel med elsystemet i form av användning och distribution av el. Bedömning av klimatnyttan vid olika typer av elektrifiering.
  2. Miljöeffekter: Sammanställning av upptänkliga miljöeffekter av att införa elvägar, både gällande trafikering och hantering av omkringliggande infrastruktur. Exempelvis gällande luft och buller.
  3. Konstruktion, drift och underhåll: Sammanställning av ändrade behov jämfört med av vanlig väg gällande konstruktion och underhåll, exempelvis om vinterväghållning – vilket sätt är det effektivaste och mest miljövänliga?
  4. Samhällsekonomiska effekter: Identifiering av vilket underlag som myndigheter och politiska beslutsfattare behöver inför beslut om byggande av elvägar. Sammanställning av tidigare erfarenheter och samhällsekonomiska nyttor.
  5. Finansiering och strategi: Sammanställning av fallbeskrivningar för lämpliga elvägssträckor. Utvärdering av alternativa affärsekosystem utifrån olika finansierings- och ägarmodeller samt implementering.
  6. Företagsekonomiska effekter: Definiera och analysera alternativa affärsekosystem och utvärdera de ekonomiska effekterna för de enskilda aktörerna i dessa system.
  7. Affärsmodeller, betalsystem: Samarbete med flera regioner för att diskutera och stimulera bildande av konsortier för lämpliga elvägssträckor. Dialog med åkerinäringen och elbranschen om deras syn på elvägar.
  8. Juridik, regelverk och standardisering: Bidra med kunskap kring regelverk och standardisering kopplat till elvägars utveckling, tillkomst, utformning, funktion och förvaltning.
  9. Koordinering och kommunikation. Samordna kommunikation, arrangera informationsmöten samt konferens.

Sammanfattning

Projektnamn

FoI-plattform för elvägar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

27 MSEK

Partner

Airport City Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Fortum, KTH, Lunds universitet, Profu, Region Gävleborg, Region Kalmar, Scania, Swedish Electromobility Centre, Trafikverket, Transportøkonomisk institutt (TØI), Vattenfall, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Volvokoncernen

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), Trafikverket

FN:s globala hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Martin G. H. Gustavsson

Kontaktperson

Martin G. H. Gustavsson

Senior Researcher

+46 73 505 05 76
martin.gustavsson@ri.se

Läs mer om Martin