Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Forsknings- och innovations­plattform för elvägar

Elvägsteknik testas nu på allmän väg i Sverige, men hur tas steget till storskalig drift? Hur ser affärsekosystemet ut och hur kan gränssnitten standardiseras? Dessa och ytterligare frågor kommer att undersökas inom projektet "Forsknings- och innovationsplattform för elvägar",

Syfte

För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Förväntat resultat

Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras. Ett internationellt samarbete kommer att etableras och lägga grunden för dialog kring framtida standarder och regelverk. Projektet kommer att ha nära samarbete med de elvägsdemonstrationer som pågår i Sverige. Industrin deltar både som parter i projektet och som medlemmar i en omfattande referensgrupp.

Organisation

Chalmers University of TechnologyKTH Royal Institute of TechnologyLund University, Institute of Transport Economics (TØI)Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) och RISE kommer utföra forskning och utredningar.  FortumProfuScaniaVattenfall, och Volvo Group är deltagande industriparter. Airport City StockholmRegion Gävleborg, och Region Kalmar deltar med sitt intresse för framtida implementationer. Projektet leds och koordineras av RISE. Projektet är finansierat av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och Trafikverket.

Arbetspaket

1. Kraftförsörjning: Utvärdering av elvägars påverkan på och samspel med elsystemet i form av användning och distribution av el. Bedömning av klimatnyttan vid olika typer av elektrifiering.

2. Miljöeffekter: Sammanställning av upptänkliga miljöeffekter av att införa elvägar, både gällande trafikering och hantering av omkringliggande infrastruktur. Exempelvis gällande luft och buller.

3. Konstruktion, drift och underhåll: Sammanställning av ändrade behov jämfört med av vanlig väg gällande konstruktion och underhåll, exempelvis om vinterväghållning – vilket sätt är det effektivaste och mest miljövänliga?

4. Samhällsekonomiska effekter: Identifiering av vilket underlag som myndigheter och politiska beslutsfattare behöver inför beslut om byggande av elvägar. Sammanställning av tidigare erfarenheter och samhällsekonomiska nyttor.

5. Finansiering och strategi: Sammanställning av fallbeskrivningar för lämpliga elvägssträckor. Utvärdering av alternativa affärsekosystem utifrån olika finansierings- och ägarmodeller samt implementering.

6. Företagsekonomiska effekter: Definiera och analysera alternativa affärsekosystem och utvärdera de ekonomiska effekterna för de enskilda aktörerna i dessa system.

7. Affärsmodeller, betalsystem: Samarbete med flera regioner för att diskutera och stimulera bildande av konsortier för lämpliga elvägssträckor. Dialog med åkerinäringen och elbranschen om deras syn på elvägar.

8. Juridik, regelverk och standardisering: Bidra med kunskap kring regelverk och standardisering kopplat till elvägars utveckling, tillkomst, utformning, funktion och förvaltning.

9. Koordinering och kommunikation. Samordna kommunikation, arrangera informationsmöten samt konferens.


Sammanfattning

Projektnamn

FoI plattform för elvägar

Status

Pågående

Ämnesområde

Elektromobilitet

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-2019

Total budget

27 MSEK

Partner

Finansiärer

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Extern press

Håkan Sundelin

Kontaktperson

Håkan Sundelin

Senior Researcher

+46 10 228 40 43
hakan.sundelin@ri.se

Läs mer om Håkan