Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Löv och himmel

Förbättrad kommunikation av miljöpåverkan

Livscykelanalys (LCA) är ett vanligt miljöbedömningsverktyg med möjlighet att täcka in produkter och tjänsters hela livscykel, men också för att bedöma flera olika typer av miljöpåverkan. Informationen från en LCA är dock ofta svår att kommunicera och förstå. Syftet med det här projektet är att förbättra beslut och kommunikation av LCA resultat.

Livscykelanalys (LCA) är ett vanligt använt verktyg för miljöbedömning på grund av verktygets möjlighet att täcka in produkter och tjänsters hela livscykel, men också för att det kan bedöma flera olika typer av miljöpåverkan (t.ex klimatförändringar, försurning och övergödning). Ändå är förklaringen, eller tolkningen, av LCA-resultat ofta abstrakta, begränsade – och ibland saknas det helt förklaringar.

Att klimatpåverkan av en kilometers bilkörning kan uppgå till 120 g CO2-ekvivalenter är förståeligt för många. Andra produkter och deras tillhörande miljökonsekvenser kan dock vara svårförståeliga och kan anses vara mer abstrakta. Exempelvis kan det vara mer förvirrande än till hjälp för en icke-LCA-utövare att berätta om att den fotokemiska ozonskapande potentialen för produktion av 1 m3 betong är 0,04 kg C2H4-ekvivalenter. Denna information kan även vara svår för LCA-utövare att förstå…

Syftet med det här projektet är således att förbättra beslutsstöd och kommunikation av LCA-resultat. Målen med projektet är att:

  • Identifiera och utvärdera metoder för tolkning av resultaten från LCA-effekterna
  • Ge vägledning om förbättrad tolkning av LCA-resultat

För att granska om kommunikation och tolkning av LCA-resultat kommer undersökningen att inriktas på vissa produkter som tillverkas i Sverige, exempelvis från kemi-, skogs-, möbel- och bilindustrin. Kärnan i projektet är miljökonsekvenskategorierna klimatförändringar, försurning, övergödning och fotokemisk ozonskapande potential, vilka är centrala för de svenska miljömålen.

Sammanfattning

Projektnamn

Kommunikation av LCA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare, projektledare, projektmedarbetare.

Projektstart

Varaktighet

Till 2019-08-01

Total budget

300 000 SEK

Partner

Michael Martin, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiärer

ÅForsk

Projektmedlemmar