Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Färdplan: Nya möjliggörande teknologier för industrin

I färdplansprojektet samlas industriaktörer för att gemensamt arbeta fram en färdplan för svensk industri, en plan som ska ligga till grund för prioriteringar, strategiarbete och policy.

 

Projektet ska ta fram en väl förankrad färdplan som bygger på tydliga industriella behov. Och med relevanta och användbara slutsatser även för de individuella företagens eget strategi- och färdplansarbete.

Förväntade effekter och resultat

  • Satsningar på forskning och innovation för konkurrenskraftig industri är bättre anpassade efter industrins framtida behov.
  • Samling kring relevanta och högkvalitativa Test- och demonstrationsmiljöer för produktions- och processindustri
  • Utbildningar som möter industrins kompetensbehov och stödjer livslångt lärande
  • Internationell samverkan som stärker det svenska innovationssystemet och skapar nya affärsmöjligheter
  • Ökad samverkan hos deltagande svenska företag kring kraftsamling och strategisk planering

Planerat upplägg och genomförande

För att säkerställa en bred förankring och samtidigt hög kvalitet genomför projektet ett antal breda träffar som kompletteras dessa med intervjuer och arbetsmöten i mindre grupper. 

Bakgrund

Sverige har under en lång tid haft ett framgångsrikt näringsliv och i relation till befolkningsmängden en oproportionerlig stor andel stora internationellt framgångsrika industriföretag samt också en stor andel små företag. Sverige har en position som rankas bland de allra främsta i världen vad gäller forskning, utveckling och innovationskraft. Även här spelar industrin en viktig roll eftersom näringslivet står för ca 70 procent av Sveriges totala forsknings och utvecklingsinsatser.

Samtidigt som Sveriges näringsliv varit och är mycket framgångsrikt så står näringslivet i Sverige och i EU inför stora utmaningar. Den geopolitiska utvecklingen med USA i väster som rör sig mot en alltmer protektionistisk position och i öster ett Kina som kraftigt expanderar sin industri både i och utanför Kina men som samtidigt hindrar tillgången till deras hemmamarknad för många icke kinesiska företag. I Europa  påverkas näringslivet också av den minskade tilltron till globaliseringen som en följd av bland annat finanskrisen och det förändrade politiska landskapet. Klimatutmaningen ställer dessutom stora krav på näringslivet men öppnar också upp helt nya affärsmöjligheter inte minst genom ett ökat fokus på helt fossilfria produkter och processer. Den snabba teknikutvecklingen inte minst digitaliseringen inkluderande automatisering, artificiell intelligens och maskininlärning ställer nya krav på näringslivet men öppnar också, med tillgång till rätt kompetens, upp för helt nya möjligheter.

Teknikföretagen och Vinnova startade färdplansprojektet tillsammans med RISE baserat på de utmaningar som kortfattat beskrivits ovan och på nödvändigheten av en gemensam nationell fokusering på för svenskt näringsliv viktiga områden. Syftet är att säkerställa existerande industris konkurrenskraft samt för att utveckla små och medelstora företag samt helt nya industriföretag för en global marknad.

Sammanfattning

Projektnamn

Färdplan för industrin

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

3 miljoner

Partner

Teknikföretagen, Vinnova

Finansiärer

Vinnova, RISE

Projektets webbplats