Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solceller solEMC

Detektering av elektromagnetiska störningar från solceller

RISE, i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia och Friendly Power AB startade upp ett forskningsprojekt för att utreda EMC-emissioner ifrån solelanläggningar. Fram till september 2022 byggde de upp kunskap kring hur EMC för solelanläggningar hanteras för att undvika problem och förmedlade denna till branschen.

Möjligheten att producera el med solceller har förbättrats väsentligt de senaste åren. Priser på solcellspaneler sjunker, regelverk anpassas och intresset bland både privata och offentliga fastighetsägare ökar och marknaden för solel växer för närvarande exponentiellt med tusentals nya anläggningar varje år. 

Samtidigt har en diskussion kring solelanläggningar som en potentiell källa till elektromagnetiska störningar, EMC-problematik, tagit fart. Det handlar om risken att radiokommunikation påverkas eller att känslig elektronisk utrustning fungerar felaktigt. Forskningen inom det här området har hittills varit lågprioriterat, samtidigt som studier av utrustning på solelsmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller EMC.  

Det finns därför en försiktighet i hur man förhåller sig till satsningar på solcellsinstallationer när tydliga rekommendationer saknas för hur EMC-problematik med strålade radiofrekventa störningar ska förebyggas, vilket medfört begränsningar i utbyggnaden av solel i närheten av försvarets anläggningar, flygplatser, sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur med känslig elektronik. 

Arbetet i det här projektet syftade till att ersätta ovisshet med kunskap utifrån mätningar för att solcellsanläggningar tryggt ska kunna byggas på fler platser. Vi ville visa hur utformningen av installationen påverkar EMC för den färdiga anläggningen och att sprida den informationen till solcellsinstallatörsbranschen. 

RISE har utvecklat en metodik för att verifiera emissioner från solelanläggningar, och gett en bättre insikt i störningarnas omfattning och karaktär. I samarbete med Högskolan Dalarna har solelanläggningar byggts upp och verifierats med mätningar för att ge förståelse kring hur den tekniska utformningen och val av utrustning påverkar anläggningens totala emissioner, såväl strålande som nätbundna. 

Kunskapen har kondenserats till lättillgängligt underlag för branschen med tydliga riktlinjer för utformning av nya anläggningar, tillvägagångssätt för utvärdering av befintliga anläggningar, rekommendationer kring säkerhetsavstånd, samt information till utbildning av installatörer liksom till beställare för ökad kunskap och trygghet i att hantera EMC-relaterade risker. 

Sammanfattning

Projektnamn

solEMC

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2022-09-30

Total budget

3150000

Partner

Högskolan Dalarna, Swedavia, FriendlyPower

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Fredrik Harrysson

Enhetschef

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.