Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mjölkdroppar

Branschriktlinje för ökad återanvändning av vatten i mejeriindustrin

Syftet är att ta fram underlag för att revidera branschriktlinjerna kring vattenanvändning i mejerisektorn. Med ett bättre och tydligare underlag går det att effektivisera vattenanvändningen utan att äventyra livsmedlets kvalitet och säkerhet. Implementering av nya riktlinjer förväntas leda till betydande vattenbesparingar i livsmedelsindustrin.

Bakgrund

Minskad vattenanvändning nödvändig i livsmedelsindustrin

Det finns en önskan och krav att minska vattenanvändning och generering av avloppsvatten inom livsmedelsindustrin för att främja omställningen till en klimatneutral och cirkulär industri. Det gäller att få till ett effektivt resursutnyttjande genom att:

  • Använda vattensnåla tekniker och
  • Återanvända vatten.

Vatten av dricksvattenkvalitet används för ofta

Sverige har en av världens högsta standarder för livsmedelssäkerhet. En bidragande faktor är att nästan överallt använda vatten av dricksvattenkvalitet vid minsta misstanke om produktsäkerhetsrisker. Detta leder till överanvändning av dricksvatten, exempelvis för att kyla utsidan av motorer trots att det är en väldigt låg sannolikhet att detta vatten kan förorena produkten.

Riskbedömning nödvändig om annan vattenkvalitet ska användas

För att gå emot standardförfarandet och använda annat än dricksvatten (där det är säkert) krävs en omfattande riskbedömning. Detta arbete är både dyrt och oprövat samt att det i många situationer saknas ”föregångare” som skulle kunna bidra med öppen data/kunskap.

Vi vill därför bidra med underlag till utveckling av policy och styrmedel för att öka hållbarheten kring säker återanvändning av vatten i livsmedelsindustrin genom revidering av de nationella branschriktlinjerna för mejerinäringen. Detta kommer att skapa möjlighet att minska dricksvattenanvändningen och genereringen av avloppsvatten inom livsmedelsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

De reviderade branschriktlinjerna kommer att användas direkt på företagen i deras eget arbete med att öka takten vid införandet av, och minska risken vid, vattenbesparande åtgärder. De kommer även fungera som vetenskapligt bakgrundsstöd och kunskapskälla vid kontakten mellan företag och myndigheter vid riskbedömningar kring vattenåteranvändning.

Till följd av förändring i branschriktlinjerna (inom projektet) och efter implementeringen av en ökad återanvändning av vattnet på mejerierna (efter projektet) förväntas dricksvattenbehovet minska med upp till 70% från dagens nivåer.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer vi att:

  • Identifiera typiska, branschgemensamma vattenbesparande åtgärder
  • Genomföra riskanalyser för identifierade möjligheter
  • Sammanställa och anpassa tidigare studier kring indelning av vatten i olika kvaliteter
  • Överföra resultaten till branschstandardformat och uppdatera riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets praxis.

Sammanfattning

Projektnamn

Branschriktlinje för vatten i mejerier

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2022-2024

Partner

LRF Mjölk, Arla Foods, Norrmejerier, Gäsene mejeri

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Lars Hamberg

Kontaktperson

Lars Hamberg

Forskare

+46 10 516 66 45

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Företagens roll och möjligheter att förebygga vattenbrist

Projektet tar sig an utmaningen att minska vattenförbrukningen hos svenska företag. Målet är att skapa incitament för företag att spara vatten samt utveckla stöd till dem för att genomföra vattenbesparande åtgärder. Centralt är in…
Berättelse

Industrin behöver minska sin vattenförbrukning

Många industrier förbrukar stora mängder vatten. Nu står de inför både miljömässiga och ekonomiska utmaningar som innebär att vattenförbrukningen måste minska. Här vill RISE vara en relevant partner.
Expertis

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att mi…
Projekt

Vilket vatten till vad?

Att använda vatten av rätt kvalitet för rätt ändamål ger många positiva effekter såsom minskad belastning på dricksvattenförsörjningssystem och ökad hållbarhet. I projektet Vilket vatten till vad? har RISE och VA Syd identifierat …
Berättelse

Så ska det svenska livsmedelssystemet bli hållbart

Livsmedelsproduktionen står idag för ca 25-30 procent av alla utsläpp av växthusgaser globalt – och förstör mycket av den biologiska mångfalden. Dessutom växer befolkningen och fler ska…
Berättelse

Verktyg hjälper industrin spara vatten

Nu lanseras ett nytt verktyg som hjälper svenska företag att få grepp om sin vattenanvändning och välja rätt åtgärd för vattenbesparing. Verktyget har utvecklats av experter på RISE utifrån den etablerade metoden för energikartläg…
Berättelse

Rätt mängd vatten av rätt kvalitet, på rätt plats och i rätt tid

KRÖNIKA: Vet du hur mycket vatten du använder varje dag? Svaret är i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Detta gör vatten till det absolut största flödet av livsmedel till hushållen. Det är också det billigaste. …
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.