Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Thumbnail

BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

I det strategiska innovationsprojektet ”BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier” ska företag, forskningsinstitut och akademi samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att företag, forskningsinstitut och akademi ska samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Ett mål för projektet är att utveckla utvalda teknologier och etablera värdekedjor för lignin samt öka den teknologiska mognadsnivån.

Utmaning

Oljeanvändningen i världen ökar stadigt. För att möta utmaningen med ökade koldioxidutsläpp krävs en ökad användning av förnyelsebara råvaror med kortare omloppstid.

Lösning

Projektet kommer förutom vidareutveckling och uppskalning av nya processer också att utvärdera tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika värdekedjor. Projektet ska bidra till att ha en första demonstrationsanläggning, som demonstrerar en full värdekedja från lignin till slutprodukt i form av kemikalier eller drivmedel, i drift i Sverige inom fem år från projektstart.

Effekt

Utnyttjandet av lignin från skogsråvara förväntas bidra till ökad hållbarhet i det svenska samhället på många sätt:

  • Att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn och kemiska produkter
  • Att ersätta fossilt råmaterial med förnybart material vilket bidrar till ökad hållbarhet
  • Att säkra energiförsörjning genom nyttjande av nationella resurser och råmaterial
  • Att ge nya affärsmöjligheter för de inblandade industrierna (huvudsakligen skogsindustri och petrokemisk industri i raffinaderisektorn)

Att potentiellt även kunna utnyttja den utvecklade tekniken för att också utnyttja andra ligninkällor från andra processer


Sammanfattning

Projektnamn

BioLi2.0

Status

Pågående

Område

Fossilfritt flyg, Fossilfria drivmedel

RISE roll i projektet

RISE Bioekonomi leder projektet

Projektstart

Varaktighet

Projektet pågår till december 2018

Total budget

36 MKR

Partner

Projektet har 23 partner från företag, forskningsinstitut och akademi i Sverige

Finansiärer

Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt de deltagande projektparterna inom ramen för det strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation

The UN sustainable development goals

Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion

Projektets webbplats

Extern press

Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Gruppchef

+46 10 228 45 55
katarina.ohlsson@ri.se

Läs mer om Katarina