Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Objektiv bedömning av upplevda belysningsegenskaper

Belysnings-kommunikation med fokus på perception och energi

Hur pratar man om ljus så att alla förstår? Ett gemensamt språk skulle underlätta ljusplanering och främja energieffektiva ljusmiljöer som människor trivs i. Här utvecklas metoder för att mäta upplevda egenskaper hos belysning. Kunskapen omsätts i verktyg som stödjer kommunikation kring ljuskvalitet mellan ljusdesigner, beställare och installatör.

Syfte och mål

Perceptual Metrics syftar till att främja energieffektiva ljusmiljöer som människor trivs i.

Utmaning

Sverige står inför ett skifte till mer energieffektiv belysning och potentialen för energibesparing är stor. Ibland leder dock modern, energieffektiv belysning till försämrad komfort. En anledning kan vara svårigheten att kommunicera kring ljuskvalitet. Idag används konventionella mått, såsom luminans, illuminans och färgtemperatur, men de beskriver bara en begränsad del av ljusupplevelsen. Aspekter som kopplar till upplevelsen bör också inkluderas, men idag saknas både begrepp, kunskap och verktyg kring detta.   

Lösning

Inom Perceptual Metrics utvecklar RISE och LTH två olika metoder för att mäta den mänskliga upplevelsen av belysning. I samverkan med företag inom både belysnings- och fastighetsbranschen breddas sedan begreppet ’ljuskvalitet’ och verktyg som kan utgöra stöd i kommunikationen mellan olika aktörer tas fram. Målet är ett större fokus på upplevd ljuskvalitet och att utveckla ett språk kring ljus som aktörer inom ljusplanering och upphandling kan samlas kring.

Effekt

Ett gemensamt språk för att beskriva ljus väntas öka förståelsen mellan t.ex. ljusdesigner, fastighetsbolag, leverantör och installatör. Skillnaden mellan förväntning och slutgiltig ljusmiljö kan minska och acceptansen för energieffektiva lösningar öka. Därmed bidrar projektet både till effektiv energianvändning, komfort och välmående.

Sammanfattning

Projektnamn

Perceptual Metrics for Lighting Design

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

Avslutas 2018-10-31

Total budget

4 889 000 kr

Partner

Lunds Universitet, Högskolan i Kristianstad, Genomförande parter är RISE, Lunds Universitet och Högskolan i Kristianstad. Deltar gör även branschrepresentanter från bland annat Fox Design, Philips Lighting Sweden, Ljusrum, Annell Ljus + Form, ÅF-Infrastructure, Thorn Lighting, Akademiska Hus mfl.

Finansiärer

Energimyndigheten , Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna