Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vägar, stad, trafik
Foto: Pexels

Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor

Idag är det många stadskärnor som letar efter sätt att förstå och agera på sin omvärld. Det blir då viktigt att ha tillgång till relevant och god data för att kunna fatta kunskapsdrivna beslut. I det här projektet undersöks möjligheten att utveckla ett verktyg för mät- och uppföljning av hållbar utveckling i stadskärnor- ett stadskärneindex.

Medlemsorganisationen Svenska Stadskärnor har som syfte att värna om, och arbeta för, mer attraktiva stadskärnor som ger förutsättningar för tillväxt och välfärd. Till Svenska Stadskärnors medlemmar hör Sveriges kommuner och regioner (SKR), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita samt över 200 kommuner, cityorganisationer och företag.

Många av Svenska Stadskärnors medlemmar har en lång historia av att samla in data om och följa upp utvecklingen på de platser de förvaltar. Samtidigt har Svenska Stadskärnor identifierat ett behov av ett mer forskningsgrundat, flexibelt och holistiskt, system för att mäta, följa upp och jämföra utvecklingen i stadskärnor och andra typer centrummiljöer så som stadsdelstorg, ortscentra m.m. Som ett led i att möta detta behov har Svenska Stadskärnor och RISE etablerat ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete.

Samarbetet har som ambition att på sikt leda till en digitalt plattform för insamling, hantering och analys av data kring såväl sociala, som ekonomiska och ekologiska värden på en plats. Verktyget ska vara ämnat för aktörer så som centrumföreningar, näringslivsavdelningar, destinationsbolag, trafikkontor, fastighetsägare och handelskammare runtom i Sverige. Tanken är att verktyget ska vara grundat i aktuell forskning på området samtidigt som det är praktiskt användbart och relevant. Det ska också flexibelt gå att anpassa och använda i centrummiljöer av olika storlek och karaktär.

Projektet Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor drivs av en arbetsgrupp med representanter från Svenska Stadskärnor och dess medlemmar samt forskare och experter från RISE med kompetens inom områden så som socialt hållbart stadsbyggnad, ekonomisk värdeberäkning, kvalitetssäkrad mätteknik, digitalisering, IoT, big data och organisationsforskning .

Förstudie. Under slutet på 2021 och början på 2022 genomfördes en förstudie. Denna innefattade en systematisk analys av hur ett urval av Svenska Stadskärnors medlemmar idag samlar in och analyserar data. Dessutom genomfördes fokusgrupper med ett 15-tal medlemmar från olika håll i landet i syfte att bättre förstå deras önskemål samt de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att utveckla och implementera ett mät- och uppföljningsverktyg.

Prototyp. Arbetet fortsatte under andra halvan av år 2022 med att en förfrågan gick ut till Svenska Stadskärnors medlemmar efter pilotstäder som ville delta i det fortsatta arbetet. Nu börjades även ett arbete med att ta fram en prototyp, detta baserat på slutsatserna från förstudien. Prototypen, som blev klar i april 2023, består av ett antal övergripande "värden" som är tänkta att kunna analyseras med det framtida verktyget, nämligen livlighet, ekonomisk vitalitet, trygghet, säkerhet, komfort och tillgänglighet. För varje värde finns ett antal variabler med förslag på lämpliga datakällor. Prototypen består av ett Excelark och en tillhörande rapport. 

Digitalt verktyg. Under mitten av år 2023 fortsatte arbetet med att, i dialog med Svenska Stadskärnors medlemmar, utveckla prototypen till ett digitalt användarvänligt verktyg.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbar utveckling i stadskärnor

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Delat projektledarskap, forskningspart

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Svenska Stadskärnor

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.