Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Att leda på avstånd: Hybrid ledarskap för välbefinnande

Innovation inom offentlig sektor genom delat ledarskap och självledarskap för hälsa och välbefinnande.

Projektet "Att leda på avstånd: Hybrid ledarskap för välbefinnande" undersöker hur självledarskap och delat ledarskap i hybrida arbetsmiljöer kan påverka hälsan och välbefinnandet hos anställda inom offentlig sektor. I detta projekt syftar hybrida arbetsmiljöer till arbetsplatser som kombinerar distansarbete och kontorsarbete och påverkas av ökad digitalisering av arbete. 

Tidigare forskning

I vår tidigare forskning om möjligheter och utmaningar med hybrida arbetsmiljöer under pandemin inom den svenska offentliga sektorn fann vi en ökad efterfrågan på självledarskap och delat ledarskap. Projekt syftar därmed att öka vår kunskap om hur hybrida arbetsmiljöer och dess krav på självledarskap och delat ledarskap kan ha både positiva och negativa effekter på anställdas hälsa och välbefinnande inom den offentliga sektorn. Detta är särskilt viktigt inom den offentliga sektorn där psykiska diagnoser är den främsta orsaken till långtidssjukskrivning för både män och kvinnor.

Tillvägagångssätt och målsättning

I detta projekt samarbetar forskare från RISE med fyra team inom Eskilstuna kommun för att stödja deras utveckling av självledarskap och delat ledarskap. Denna process inkluderar deltagande auktionsforskning, där forskarna aktivt medverkar och samarbetar med deltagarna för att skapa förändring mot deras egna mål när det gäller självledarskap och delat ledarskap. Deltagande designmetoder och konstnärliga metoder används för att stödja denna utvecklingsresa. 

För att identifiera teamens behov samt utvärdera projektets inverkan, innefattar även kvantitativ datainsamling genom enkäter samt kvalitativa studier som inkluderar fotoelicitationsstudier, intervjuer och observationer. Fyra kontrollgrupper har även inkluderats i i processen. Dessa personer deltar genom enkäter vars resultat jämförs med resultatet från de team som aktivt deltar  i auktionsforskningen.

Självledarskap och delat ledarskap

Med självledarskap menar vi en ökad självständighet för anställda och inflytande över sitt eget arbete, inklusive en ökad delaktighet i beslutsfattande på team- och organisationsnivåer. Med delat ledarskap avser vi idén om att chefer i hybrida arbetsmiljöer inte längre har möjlighet till detaljstyrning av sina anställda som i traditionella hierarkiska organisationer, utan istället behöver ökad tillit och agera mer som coacher och möjliggörare som kan skapa förutsättningar för att gemensamt utveckla syfte och delade arbetsrutiner, samt för att dela beslutsfattande med anställda. 

Sammanfattning

Projektnamn

Att leda på avstånd

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koorinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Eskilstuna Kommun, Samhällskontraktet

Finansiärer

AFA Försäkring

Projektmedlemmar

Nina Bozic

Kontaktperson

Nina Bozic

Forskare

+46 73 322 03 02

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.