Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Näringslivsgrupp Miljöpack

Näringslivsgruppen Miljöpack bevakar, påverkar och informerar om utvecklingen av miljörelaterad förpackningslagstiftning inom Sverige och EU. Miljöpack ger stöd till medlemsföretag och har en guide för utvärdering av överensstämmelse med lagkraven i EU:s förpackningsdirektiv.
Alla förpackningar som sätts på marknaden inom EU måste uppfylla kraven.

Miljöpack projekthistoria

Näringslivsgruppen Miljöpack är en grupp företag som representerar förpackningens hela värdekedja och som gemensamt arbetar för miljöeffektiva förpackningar. Gruppen bildades efter att producentansvaret för förpackningar infördes av regeringen 1994. Producentansvaret omfattar både konstruktionskrav och återvinningskrav. Miljöpacks arbetar med konstruktionskraven. FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen ombesörjer återvinningen av använda förpackningar. För att uppfylla producentansvaret ska ett företag leva upp till kraven i båda delarna.

Viktiga mål för Miljöpack är:

 • att utveckla bedömningsmetoder som tar en helhetssyn på förpackningars miljöpåverkan.
 • att följa, bevaka och påverka utvecklingen av lagar och regler kopplade till förpackning och hållbarhet, för att tillgodose en effektiv resurshushållning och minskad miljöpåverkan
 • att vara ett kontaktorgan mellan medlemmar och myndighet
 • sprider information om vad som är på gång

Legala krav på att förpackningar ska vara minimerade och återvinningsbara

Svenska Förpackningsförordningen (SFS 2022:1274) implementerar de krav som EU:s förpackningsdirektiv (94/62/EG) ställer på alla förpackningar. Utöver insamlings och återvinningskrav som ombesörjs av Förpacknings och tidningsinsamlingen ställs även krav på hur förpackningar ska konstrueras. I EU-direktivet anges dessa krav som de väsentliga kraven och innebär:

 • Förpackningens vikt och volym ska begränsas till det minimum som krävs ur säkerhets och hygiennivå
 • Förpackningar ska kunna återanvändas eller återvinnas/materialåtervinnas – i linje med avfallshierarkin
 • Innehållet av skadliga och farliga ämnen och material som beståndsdelar ska minimeras

Kraven gäller alla förpackningar som sätts på den europeiska marknaden

Utvärdering av kraven

Europeiska standardiseringsorganisationen CEN har tagit fram sex standarder som anger hur en förpackning ska utformas för att uppfylla de väsentliga kraven i direktivet. De ska fungera som ett konkret verktyg (teknisk bedömning) och en vägledning för prövning av direktivet.

Att följa standarderna är ett bra sätt för producenterna att visa att de följer förordningens krav på utformning av förpackningar. Standarder är alltid frivilliga. För de producenter som inte följer standarderna ska de välja annat sätt att utvärdera sina förpackningar.

För att underlätta producenternas praktiska arbete med standarderna och öka förståelsen kan de ansluta sig till Miljöpack som arbetar med genomförande och tillämpning av de väsentliga kraven på förpackningar med hjälp av en framtagen guide och de harmoniserade standarderna.

Miljöpacks uppgift - hjälpa medlemmar med hållbara förpackningar

Grundsynen för Miljöpack är att förpackningar måste bedömas med en helhetssyn på förpackning och produkt. Förpackningens största miljönytta nås genom att skydda produkten så att den kan användas som avsett.

Miljöpack har utarbetat en guide för utvärdering av överenstämmelse med konstruktionskraven, de väsentliga kraven i direktivet. En praktisk handledning som beskriver hur företag inom förpackningsindustrin effektivt kan organisera sitt utvärderingsarbete.

Gruppens sekretariat bistår medlemmar med rådgivning och ger löpande ut komprimerade nyhetsbrev.

Deltar i arbetet med Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar i egenskap av remissinstans och i samrådsmöten med myndigheter.

Regelbundna möten med till exempel Naturvårdsverket innebär att en dialog upprätthålls mellan myndighet och industri rörande krav på förpackningskonstruktion.

Näringslivsgruppen Miljöpack har en aktiv omvärldsbevakning, t.ex. genom sina medlemmar och genom medlemskap i EUROPEN, den europeiska branschorganisationen för förpackningar och miljö. Gruppen samlar information om och tar vi del av pågående debatt inom EU och globalt. Därigenom skapas möjlighet för påverkan och proaktivt agerande.

Gruppen är öppen för alla företag som har intresse i förpackningar – från råvaruföretag till slutanvändare.

EU

I november 2022 presenterade EU kommissionen ett förslag till ny förpackningslagstiftning. Målet är att minska mängden förpackningsavfall, minska handelshinder, öka återanvändning av förpackningar samt andelen återvunnet material i förpackningar. Förslaget bearbetas i gällande lagstiftningsprocess därefter tas beslut.

Fakta om nätverket

Namn

Miljöpack

Mer information

Producentansvar

Den 30 juni 2022 2019 trädde nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar i kraft. Förändringarna är steg i omställningen till en cirkulär ekonomi där förpackningar kan materialåtervinnas och används igen.

Standarder

Europeiska standardiseringsorganisationen CEN har tagit fram sex standarder som anger hur man kan utvärdera att en förpackning uppfyller ovanstående krav.

 • Förebyggande av avfall (SS-EN 13428:2004)
 • Återanvändning (SS-EN 13429:2004)
 • Materialåtervinning (SS-EN 13430:2004)
 • Energiutvinning (SS-EN 13431:2004)
 • Kompostering och biologisk nedbrytning (SS-EN 13432:2000)
 • Anvisningar för tillämpning av nämnda standarder (SS-EN 13427:2004)

Då dessa standarder är s.k. harmoniserade (godkända av EU-kommissionen) anses förpackningar som överensstämmer med standarderna uppfylla de väsentliga kraven i EU-direktivet.

Som medlem i Miljöpack får du ta del av

Aktuell information om lagar och regler kring förpackningar i Sverige och EU. Tillgång till rådgivning och beprövade riktlinjer för att uppfylla EU:s förpackningskrav. Omvärldsbevakning ger information om nationella och internationella initiativ som berör förpackning och hållbarhet. Nätverkande och nyhetsbrev. Ett ställningstagande, visar att man vill verka för mer resurseffektiva och hållbarhetsanpassade förpackningssystem

Nu följer Miljöpack bland annat processen inom EU avseende Kommissionens förslag på en förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation). Det är ett omfattande förslag som bearbetas och målet är att nå fram till en överenskommelse under Q2/Q3 2024. Därefter kommer den nya Förordningen att publiceras och träda i kraft. Det kommer att medföra att en del nya krav ställs på aktörer inom förpackningsbranschen.

Medlemsskap i Miljöpack

Kostnaden för medlemsskap till Miljöpack baseras på koncernens årsomsättning i Norden enligt nedan.
 

Företag

 • Med årsomsättning >3001 MSEK         37.000 kr
 • Med årsomsättning 5001-3000 MSEK   28.000 kr
 • Med årsomsättning <500 MSEK           15.000 kr

Vill du bli medlem kontakta Miljöpacks sekretariat: 
Cathrine Löfgren
+46 (0)768767068
cathrine.lofgren@ri.se

Medlemskap

Medlemsföretag

Olika företag inom 
förpackningsbranschen är eller har varit medlemmar under åren
t.ex.
BillerudKorsnäs AB
IKEA of Sweden AB
Mondi AB
Scandiflex Pac AB 
StoraEnso AB
Greif Sweden AB
Nilörngruppen AB
Returkartong AB
Fiskeby Board AB
Ericsson AB
Ecolean AB
Flextrus AB
Duni AB

 

Behandling av dina personuppgifter

Cathrine Löfgren

Kontaktperson

Cathrine Löfgren

Projektledare

Läs mer om Cathrine

Kontakta Cathrine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Roger Källberg

Kontaktperson

Roger Källberg

Enhetschef

+46 10 516 51 75

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.