Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Proaktiv governance – organisera för bättre beslutsfattande

Proaktiv governance är utvecklad organisatorisk förmåga att framåtriktat möta utmaningar i nuet och framtiden. Proaktiv governance leder till framsynta beslut och agilt agerande och är en kapacitet som bidrar till att leda innovation, styra förändring och accelerera omställning.

Proaktiv governance innefattar framtidskunnigt ledarskap, kontinuerlig omvärlds- och trendspaning, strategisk framsyn, samt aktionsorienterat beslutsstöd – allt syftar till att fatta bättre, mer framsynta, beslut.

Utifrån proaktiv governance skapas bättre organisatoriska förutsättningar för beslutsfattande inom allt från den dagliga verksamheten – vad vi ska fokusera på just nu – till långsiktiga planer och framtagning av policy, strategi eller färdplaner. Metodik från framsyn ger en gemensam bild av omvärlden och ett ramverk att blicka in i framtiden och genomföra långsiktig planering – och även snabbare identifiera och reagera på signaler i nutiden som indikerar att planer behövs läggas om. Proaktiv governance innefattar nya sätt att organisera inom verksamheter och i samverkan, exempelvis genom nya ytor för samarbete.

Varför proaktiv governance?

En ny värld håller på att växa fram, alltmer definierad av intensifierade klimatförändringar och snabb teknisk utveckling som kommer att förändra många branscher, industrier, och det samhälle vi lever i. Förändringstakten accelererar vilket ställer högre krav på hur organisationer och samverkansinitiativ organiseras för att möta utvecklingen.

Proaktiv governance handlar om att utveckla sätt att organisera för att möta den nya värld om vi går emot, att lyfta blicken mot längre tidshorisonter för att tidigare kunna se de framväxande utmaningar och möjligheter som en föränderlig omvärld för med sig. Genom att integrera ett proaktivt arbetssätt kan organisationer bli mer resilienta – att systematiskt använda sig av framtiden i sitt beslutsfattande bygger upp en större beredskap och gör det möjligt att snabbt reagera och agera på nya trender och utvecklingar.

Proaktiv governance handlar också om att medvetet staka ut sin egen väg, dra nytta av möjligheter och aktivt driva utvecklingen mot en önskad framtid - som att exempelvis frigöra potential i teknik och innovation eller ta en ledande position inom hållbarhet.

Målgrupper och erbjudande

Proaktiv governance är lika relevant för enskilda organisationer som inom samverkansprojekt mellan flera aktörer som står inför stora utmaningar. Nuvarande organisationsformer kan analyseras och utvecklas för att skapa förutsättningar för mer proaktivitet och möjliggöra mer effektiv samverkan och agilare förändringsarbete.

I partnerskap med RISE kan exempelvis näringsliv, offentlig sektor, branscher, städer och regioner förvänta sig skräddarsydda projekt och uppdrag utifrån reella behov.

  • RISE erbjuder erfarna processledare, metodisk kunskap, samt tematisk och teknisk expertis som stödjer beställarens
  • RISE är en trovärdig, oberoende part mitt i svenska innovationssystemet, med lokal närvaro som arbetar med näringslivets och offentlig sektors behov, samhällsutmaningar och omställning

Vad är proaktiv governance?

Proaktiv governance har sin engelska motsvarighet i begreppet anticipatory governance, med rötter i bland annat vetenskapliga fälten framsyn (eng: foresight) och framtidskunnighet (eng; futures literacy), militärt beslutsfattande, och statsvetenskap. Governance kan definieras som: handlingen eller processen att styra och leda eller ha uppsikt, över kontrollen och riktningen på något (som ett land eller en organisation). (merriam-webster.com)

Proaktiv governance är en form av governance innovation, vilket RISE definierar som: innovation i processer, samverkan och policy; beslutsfattande, (själv)styre, ledarskap, organisering och resiliens.

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Framtidsanalys på vetenskaplig grund säkrar er verksamhet i en turbulent värld

Utvecklingen går fort. Digitalisering, teknikskiften och klimatomställning är globala trender som påverkar alla verksamheter. Har ni koll på vad som kan påverka er verksamhet i framtiden, hur marknaden utvecklas och hur samhället …
Berättelse

Se runt hörnet och planera för framtiden med framsyn

Går det att se in i framtiden? Kanske inte i bokstavlig bemärkelse. Men det går faktiskt att planera och bli förberedd för morgondagen på en vetenskaplig grund. 
Berättelse

Governance låter oss lösa gemensamma samhällsutmaningar

Hur ser framtidens samhälle ut? Och hur ska det fungera? Här hittar vi sällan svaren i dagens samhällsmodeller och organisationer, som har svårt att både föreställa sig och ställa om till nya samhällen och system. Genom att arbeta…
Berättelse

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettouts…
Berättelse

Framsyn förutser framtida hot

Att skydda sin verksamhet mot framtida hot är svårt, just för att ingen vet exakt vad som kommer att hända, eller när det kommer att ske. Men med hjälp av det tvärvetenskapliga fältet framsyn blir det lättare att både titta framåt…
Berättelse

Framsyn gör Borås Energi och Miljö bättre förberedda för framtiden

Borås Energi och Miljö har en vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Men hur ska en verksamhet kunna planera för framtidens återvinningssystem redan idag? Och vad händer om det blir mindre bränsle till fjärrvärmes…
Berättelse

Framsyn pekar ut vägen framåt för Trafikverket

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE. – Vi behövde göra en forskningsplan för Tra…
Expertis

Färdplan

Färdplanering är en strategisk övning som överbryggar visioner och nuläget genom att definiera de viktigaste milstolparna och agerandepunkterna. Den hjälper organisationer att planera i det osäkra, tydliggöra den långsiktiga riktn…