Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att minska industrins sårbarhet vid klimatförändringar.

Industrins vattenutmaningar

Industrin står inför många vattenrelaterade utmaningar, exempelvis ökad risk för vattenbrist eller hårdare utsläppskrav i miljötillstånd. Några av utmaningarna kan lösas genom ökad återvinning av vatten, men återvinning av vatten kan i stället skapa nya utmaningar, så som sämre processprestanda, korrosion eller biofilmsuppbyggnad. För att adressera komplexiteten i dessa och andra vattenrelaterade utmaningar så krävs kombinerad expertis och helhetsförståelse.  

Ett mångsidigt angreppssätt

RISE kan kombinera en bred erfarenhet inom industriell vattenhantering med branschspecifik expertkunskap inom många industriella sektorer, så som livsmedels-, kemi-, bioraffinaderi, textil-, tillverknings-, gruv-  massa- och pappersindustrin. Angreppssättet fokuserar på att förstå faktorerna som begränsar vattenåtervinning för att sedan systematiskt arbeta för att avlägsna dessa. Våra experter kan hjälpa industrier med att:

  • Kartlägga vattenanvändning och identifiera möjligheter till återanvändning av vatten, inom en industri eller exempelvis mellan industrier i en industripark.
  • Identifiera föroreningar och deras påverkan på vattenåtervinning i en process eller i en industri.
  • Utvärdera teknikval och metoder för att minska eller begränsa uppbyggnad av föroreningar. Exempelvis genom att ersätta kemikalierna som orsakar föroreningsproblemet eller avlägsna föroreningar medvattenreningstekniker
  • Identifiera och minimera mikrobiell påverkan och risker för biologisk påverkan i processteg.
  • Utvärdera vattenreningstekniker anpassade för industriellt avloppsvatten.
  • Undersöka möjligheter för resursåtervinning från industriellt avloppsvatten, exempelvis biogasproduktion eller kemikalieåtervinning.

RISE har möjlighet att demonstrera och utvärdera tekniker och lösningar på labb- och pilotskala, samt utvärdera dessa utifrån ett teknoekonomiskt perspektiv. RISE har även möjlighet att stötta vid industriell implementering av dessa.

Andrew Simons

Kontaktperson

Andrew Simons

Forskare

+46 10 228 44 07

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Verktyg hjälper industrin spara vatten

Nu lanseras ett nytt verktyg som hjälper svenska företag att få grepp om sin vattenanvändning och välja rätt åtgärd för vattenbesparing. Verktyget har utvecklats av experter på RISE utifrån den etablerade metoden för energikartläg…
Berättelse

Så påverkar låg vattenkvalitet produktionsprocessen

Industrins vattenanvändning blir en allt hetare i fråga, inte minst i och med ökade klimatförändringar. En viktig aspekt är kvaliteten på vattnet – något som kan påverka såväl energiåtgång och effektivitet som produktutveckling.
Berättelse

Industrin behöver minska sin vattenförbrukning

Många industrier förbrukar stora mängder vatten. Nu står de inför både miljömässiga och ekonomiska utmaningar som innebär att vattenförbrukningen måste minska. Här vill RISE vara en relevant partner.
Projekt

Minskad belastning på dricksvattenresursen genom vattensymbios

Projektet syftar till att minska belastningen på dricksvattenresursen i Vimmerby och Visby genom att undersöka uppbyggnad av vattensymbios för att återanvända vatten inom och mellan näringslivs- och samhällsaktörer.
Expertis

Bioprocesser för nyttjande av avfallsvatten

Avfallsvatten har länge varit en underutnyttjad resurs. RISE jobbar för att fler avfallsströmmar ska tas tillvara och är experter på att använda bioprocesser för att rena processvatten och samtidigt nyttja dess innehåll för att pr…
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Erbjudande

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläp…
Projekt

Företagens roll och möjligheter att förebygga vattenbrist

Projektet tar sig an utmaningen att minska vattenförbrukningen hos svenska företag. Målet är att skapa incitament för företag att spara vatten samt utveckla stöd till dem för att genomföra vattenbesparande åtgärder. Centralt är in…