Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Governance Innovation – morgondagens styrning för ett mer hållbart samhälle

Världen förändras snabbt. För att kunna hantera osäkerhet, föränderlighet, och komplexa utmaningar och samtidigt vara konkurrenskraftiga behöver Sverige ökad beredskap och förståelse för omvärld och paradigmskiften, samt förmåga till snabb och långsiktig systeminnovations- och omställningsförmåga. Här kan governance innovation stödja.

Klimat- och välfärdsutmaningar och utveckling av artificiell intelligens får många att undra hur framtiden ska bli Hur vi gör saker är minst lika viktigt som vad vi försöker uppnå. Detta avspeglas exempelvis i hur svårt styrande i städer och näringsliv ibland har att nå sina mål, i hur uppskalning av innovation kan möta hinder till följd av inlåsningar i nuvarande samhällsstrukturer (exempelvis lagstiftning, infrastruktur och beslutsmodeller) eller i hur ekonomiska mål och mått på längre sikt ibland visar sig stå i konflikt med sociala värden och naturvärden.

Helheten påverkar vår möjlighet till förändring

Dagens samhällssystem har vuxit fram under lång tid och genom parallella ekonomiska, tekniska och sociala processer som påverkat varandra. Operativt såväl som strategiskt beslutsfattande bygger ofta på antaganden och outtalade, förutfattade meningar om att nuet och framtiden är en förlängning av historien. Men dagens politiska, ekonomiska och teknologiska verklighet är att auktoritet och handlingsutrymme delas mellan många aktörer, och att framtiden ofta får verksamheter att verka oförberedda, särskilt när en försöker uppnå stora mål för omställning.

Nytänk för att lösa problem och utmaningar

Governance innovation med RISE handlar om partnerskap med aktörer som behöver tänka nytt för att kunna lösa problem och möta utmaningar. Samtidigt som vi tillsammans levererar konkreta utvecklingsresultat vidareutvecklar vi såväl arbetssätt och riktlinjer som organisatorisk kapacitet (resurser och funktioner) och kapabilitet (mänskliga samspel och förmågor).

Genom att vi utvecklar sätt att förstå, förbättra och modernisera styre, styrning och ledarskap på olika nivåer och platser i samhället, skapar vi tillsammans modernare governance med förutsättningar för bättre samverkan och beslutsfattande, samt för att lösa målkonflikter och bidra till att nå organisationers och samhällets utvecklingsmål.

Utveckling drivs effektivt i partnerskap

Partnerskap med RISE tar ofta form av:

  • Plattformar och kluster, för att stärka förändringskapacitet hos organisationer och branscher, genom interaktiva, samskapande styrprocesser och för strategier som bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Lärande och analys för kunskapsbyggande, tjänste- och följeforskning, innovationsledning och innovationsupphandling är vanliga inslag.
  • Policyinnovation genom Policy Labs. Design thinking, analys av teknikutveckling, aktörsstrukturer och policy som tillsammans formar framtidens samhällssystem och nya governancelogiker för strukturer och modeller för organisering, finansiering och styrning.
  • Anticipation, proaktivitet, beredskap och futures literacy för omprövning av strategiska inriktningar och långsiktig styrning. Framtids-, scenario- och omvärldsanalys samt seriösa spel används för att skapa förmåga att använda omvärld och framtid till att vara väl förberedd i nuet och ta rörliga beslut.
  • Realisering av potential i data, där standarder och lagring utifrån framtida användbarhet, personlig integritet och informationssäkerhet är viktiga frågor. Behov av data literacy, struktur, förmåga och organisering avseende data som en central resurs behöver mötas för att möjliggöra systematisk och säker delning av data och datadrivna tekniker som exempelvis maskininlärning.

Sammantaget innebär ovan att governance innovation är svårt för enskilda organisationer att genomföra själva. RISE har en unik position mellan myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer, och med sin tillgång till forskning för djupanalys och utveckling av metoder/modeller och tillgång till fysiska miljöer för att testa och demonstration, kan RISE ta helhetsgrepp från användar-, till system- och omställningsperspektiv inom i princip alla tematiska områden.

RISE partnerskap inom governance innovation utförs genom strategisk rådgivning, arenor, interaktiva workshops, intervjuer, kunskapssammanställningar, visualiseringar av komplexa system för governance samt arbete med förflyttning av normer, beteendeförändring, och organisationskultur. Att ta hänsyn till såväl demokrati som etik och att formulera allmänintresse är ofta viktiga inslag.


Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Innovations­platt­formar för hållbara attraktiva städer

Hur kan städer hantera stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, bostadsbrist, social polarisering, ungdomsarbetslöshet och äldres livskvalitet? I Kiruna, Stockholm, Borås, Göteborg, Lund och Malmö är innovationsplattformar…
Projekt

Fossilfria Flygtransporter 2045

Innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045 är en nationell samverkansplats som verkar i synergi med redan etablerade och framgångsrika forsknings- och innovationsmiljöer. Det gemensamma målet är att Sverige år 2045 har fo…
Område

Tjänsteinnovation

Gränsen mellan varor och tjänster håller på att suddas ut: En liter mjölk kommer med tjänsten hemleverans, medan tjänsten äldrevård innefattar ett fysiskt trygghetslarm. Så hur kan vi använda industrins och samhällets resurser på …
Projekt

RUGGEDISED -Smarta och energieffektiva städer

Smart Citiesprojektet RUGGEDISED kommer att testa lösningar för produktion och styrning av värme och elenergi i städer. Investeringar görs i mätnings och styrsystem för att bättre kombinera produktion och behov av energi med sk sm…
Projekt

Digital plattform för disruptiva trender – SDG Trendscanner

RISE och FN:s utvecklingsprogram, UNPD, bemöter gemensamt utmaningen att leverera på de 17 globala hållbarhetsmålen (SDG) genom SDG Trendscanner initiativet. Projektet undersöker olika sätt att identifiera och förstå disruptiva tr…
Projekt

Statens roll för klimatomställning i processindustrin

I projektet Staten roll för klimatomställning i processindustrin studeras hur de fyra processindustrier som har störst utsläpp av fossila växthusgaser radikalt kan minska sina utsläpp och hur staten kan stimulera detta. Projektet …
Projekt

SCENE (Scenario System) - framtidens Jordbruk och livsmedel 2040

Detta projekt skapar det seriösa spelet SCENE, med en första version inriktad på framtidens Jordbruk och livsmedel 2040. SCENE är ett verktyg för simulering av framtiden som använder tekniker från nöjesvärlden och framtidsanalys f…