Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Governance Innovation – styrning för ett mer hållbart samhälle

Världen förändras snabbt. För att kunna hantera osäkra förutsättningar, komplexa utmaningar och samtidigt förbli konkurrenskraftiga behöver Sverige öka sin organisatoriska ändamålsenlighet, och stärka kapaciteten för snabb omställning, framtidsanalys och långsiktig systeminnovation. Här kan governance innovation stödja.

Klimatförändringar, välfärdsutmaningar och utveckling av artificiell intelligens får många att undra hur framtiden ska bliDetta avspeglas exempelvis i hur svårt styrande i städer och näringsliv ibland har att nå sina mål, i hur uppskalning av innovation kan möta hinder till följd av inlåsningar i nuvarande samhällsstrukturer (exempelvis lagstiftning, infrastruktur och beslutsmodeller) eller i hur ekonomiska mål och mått på längre sikt ibland visar sig stå i konflikt med sociala värden och naturvärden.

Helheten påverkar vår möjlighet till förändring

Dagens samhällssystem har vuxit fram under lång tid och genom parallella ekonomiska, tekniska och sociala processer som påverkat varandra. Operativt såväl som strategiskt beslutsfattande bygger ofta på antaganden och outtalade, förutfattade meningar om att nuet och framtiden är en förlängning av historien. Men dagens politiska, ekonomiska och teknologiska verklighet är att auktoritet och handlingsutrymme delas mellan många aktörer, och att framtiden ofta får verksamheter att verka oförberedda, särskilt när vi försöker uppnå stora mål för omställning.

Nytänk för att lösa problem och utmaningar

Governance innovation med RISE handlar om partnerskap med aktörer som behöver tänka nytt för att kunna lösa problem och möta utmaningar. Samtidigt som vi tillsammans levererar konkreta utvecklingsresultat vidareutvecklar vi såväl arbetssätt och riktlinjer som organisatorisk kapacitet (resurser och funktioner) och kapabilitet (mänskliga samspel och förmågor).

Genom att vi utvecklar sätt att förstå, förbättra och modernisera styre, styrning och ledarskap på olika nivåer och platser i samhället, skapar vi tillsammans modernare governance med förutsättningar för bättre samverkan och beslutsfattande, samt för att lösa målkonflikter och bidra till att nå organisationers och samhällets utvecklingsmål.

Utveckling drivs effektivt i partnerskap

Partnerskap med RISE tar ofta form av:

  • Plattformar och kluster, för att stärka förändringskapacitet hos organisationer och branscher, genom interaktiva, samskapande styrprocesser och strategier som bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Lärande och analys för kunskapsbyggande, tjänste- och följeforskning, innovationsledning och innovationsupphandling är vanliga inslag.
  • Policyinnovation genom Policy Labs. Design thinking, analys av teknikutveckling, aktörsstrukturer och policy som tillsammans formar framtidens samhällssystem och nya governancelogiker för strukturer och modeller för organisering, finansiering och styrning.
  • Anticipation, proaktivitet, beredskap och futures literacy för omprövning av strategiska inriktningar och långsiktig styrning. Framtids-, scenario- och omvärldsanalys samt seriösa spel används för att skapa förmåga att använda omvärld och framtid till att vara väl förberedd i nuet och ta rörliga beslut.
  • Realisering av potential i data, där standarder och lagring utifrån framtida användbarhet, personlig integritet och informationssäkerhet är viktiga frågor. Behov av data literacy, struktur, förmåga och organisering avseende data som en central resurs behöver mötas för att möjliggöra systematisk och säker delning av data och datadrivna tekniker som exempelvis maskininlärning.

Sammantaget innebär ovan att governance innovation är svårt för enskilda organisationer att genomföra själva. RISE har en unik position mellan myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer, och med sin tillgång till forskning för djupanalys och utveckling av metoder/modeller och tillgång till fysiska miljöer för att testa och demonstration, kan RISE ta helhetsgrepp från användar-, till system- och omställningsperspektiv inom i princip alla tematiska områden.

RISE partnerskap inom governance innovation utförs genom strategisk rådgivning, arenor, interaktiva workshops, intervjuer, kunskapssammanställningar, visualiseringar av komplexa system för governance samt arbete med förflyttning av normer, beteendeförändring, och organisationskultur. Att ta hänsyn till såväl demokrati som etik och att formulera allmänintresse är ofta viktiga inslag.

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Framtidsanalys på vetenskaplig grund säkrar er verksamhet i en turbulent värld

Utvecklingen går fort. Digitalisering, teknikskiften och klimatomställning är globala trender som påverkar alla verksamheter. Har ni koll på vad som kan påverka er verksamhet i framtiden, hur marknaden utvecklas och hur samhället …
Berättelse

Se runt hörnet och planera för framtiden med framsyn

Går det att se in i framtiden? Kanske inte i bokstavlig bemärkelse. Men det går faktiskt att planera och bli förberedd för morgondagen på en vetenskaplig grund. 
Berättelse

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettouts…
Berättelse

Framsyn gör Borås Energi och Miljö bättre förberedda för framtiden

Borås Energi och Miljö har en vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Men hur ska en verksamhet kunna planera för framtidens återvinningssystem redan idag? Och vad händer om det blir mindre bränsle till fjärrvärmes…
Berättelse

Framsyn pekar ut vägen framåt för Trafikverket

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE. – Vi behövde göra en forskningsplan för Tra…
Expertis

Färdplan

Färdplanering är en strategisk övning som överbryggar visioner och nuläget genom att definiera de viktigaste milstolparna och agerandepunkterna. Den hjälper organisationer att planera i det osäkra, tydliggöra den långsiktiga riktn…
Expertis

Framsyn

Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osä…
Expertis

Proaktiv governance

Proaktiv governance är utvecklad organisatorisk förmåga att framåtriktat möta utmaningar i nuet och framtiden. Proaktiv governance leder till framsynta beslut och agilt agerande och är en kapacitet som bidrar till att leda innovat…