Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE fokusområde: Textil och läder

Bakgrund

Nivån på den prestanda som krävs i textilier och läder är mycket beroende på typen av produkt och dess avsedda slutanvändning. Prestandan byggs på olika lager ytbehandlingar som appliceras på materialen samt på post- och återimpregnering (sistnämnda används ofta av slutkonsumenten). Hållbar vattenavstötning (DWR) används för många plagg och tillhandahålls av icke-fluorerade alternativ. I textilier och läder, PFAS (fluorotelomerakrylater och / eller metakrylater eller fluor-sulfonamidoakrylater och / eller metakrylater) används idag i huvudsak för att ge olje-, smuts- och vattenavstötande effekt, så kallad DWOR (hållbar vatten- och oljeavstötning). Idag har poly- och perfluorerade alkylämnen (PFAS) med lång kolkedja i första hand fasats ut för de flesta produkter på marknaden, men det finns undantag för högpresterande produkter som extrema utomhusförhållande och skyddsutrustning. Flera kortkedjiga PFAS är dock fortfarande applicerad på textil- och läderprodukter som ersättare till långkedjiga PFAS.

En rad specifika och parallella krav, och därmed tekniska prestanda, behöver uppfyllas för många produkter som militär utrustning, personlig skyddsutrustning (PPE), högpresterande utomhuskläder eller regnkläder. Det har visat sig vara en stor utmaning att klara kraven på hållbara DWOR- och flamskyddsmedel utan användning av PFAS. I ett substitutionsfall måste de tekniska prestationerna uppfyllas samtidigt som hälso- och miljöprestanda förbättras för de utvalda ersättningskemikalier. En annan utmaning är att information om hälso- och miljöaspekter eller till och med tekniska aspekter kan saknas eller inte vara offentligt tillgänglig. Därför är det kritisk att hämta, identifiera eller ta fram offentligt data om tekniska resultat och information om miljö- och hälsoaspekter för utvalda ämnen för att fylla nuvarande dataluckor och för att skapa värdefullt beslutsstöd i substitutionsprocessen.

Utmaningar

  • Brist på data om teknisk-, miljö- och hälsoprestanda för icke-fluorerade alternativ.
  • Låg kompatibilitet mellan olika specifika och parallella krav, material eller kemiska behandlingar.
  • Låg offentlig och industriell medvetenhet om fluorfria alternativ eller om hur man väljer en prestationsnivå.
  • Icke-fluorerade alternativ ger inte tillräckligt hög prestanda eller uppfyller inte säkerhetskraven (som flamskydd / hög synlighet).

Aktiviteter

I projektet är ett huvudmål att identifiera och testa relevanta alternativ för produkter och behandlingar som för närvarande innehåller PFAS och används av utsedda sektorer. Nya tekniska lösningar kommer att utvärderas i till exempel impregneringsprodukter. Teknisk prestanda och miljö- och hälsoegenskaper för de föreslagna behandlingarna / produkterna ska testas och utvärderas med hjälp av PFAS som referens. Det tekniska arbetet kommer att fokusera på identifiering och utveckling av specifika tekniska kriterier (vattenkolonn, ytspänning) och funktionalitetstestning (oljeavstötandet, nötningstest och åldringstester) som är relevanta för olika produktkategorier och deras specifika behov.

Textilområdet kommer också att innehålla kompatibilitetsstudier mellan olika kemiska behandlingar (till exempel oljebeständighet och flamskydd) genom att studera underliggande fysikaliska och kemiska fenomen som är nödvändiga för att åstadkomma hög prestanda. Hälso- och miljöbedömningar kommer att utföras med hjälp av riskbedömning och LCA.

För att öka medvetenheten och för att förstå kundernas behov kommer undersökningar att utföras via vår partner FIDRA på den brittiska marknaden. Kommunikation med industriella- och privata slutkunderna kommer att vara viktig för att hjälpa kunderna att välja PFAS-fria produkter när det är lämpligt.

De partner som producerar eller använder högpresterande textilier kommer fortsätta att arbeta med substitution av PFAS i sina produkter, tillsammans med projektforskarna, och med hjälp av de befintliga och genererade kunskap om de identifierade alternativens prestanda och risker. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för upprättandet av relevanta krav och tester för teknisk prestanda i kommunikation med underleverantörer.

Partner

När det gäller textilier och läder består projektet av partners som representerar den offentliga sektorn (militär, PPE), återförsäljare (högpresterande utomhuskläder, arbetskläder, skor, utrustning (till exempel sovsäckar och ryggsäckar)), material- och tygleverantörer och leverantörer av kemiska produkter. Eftersom marknaden är global kommer både svenska och internationella partners att vara engagerade.