Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE driver tre förberedelseprojekt i Sveriges stora innovationsatsning – Impact Innovation

14 mars 2023, 06:53

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet och drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. RISE har fått klartecken för tre förberedelseprojekt som ska leda till nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning; Att stärka den sociala väven, En cirkulär batterivärdekedja för ett hållbart elektrifierat samhälle och Industrins hållbara digitala värdesystem.

– Breda utmaningsdrivna samverkansprogram är viktiga för att samla aktörer kring samhällets och näringslivets utmaningar och driva fram nya innovationer. Det är grunden för en hållbar utveckling i Sverige och en stark konkurrenskraftig industri. Vi på RISE är därför stolta att kunna bidra brett i denna satsning. Det kommer lägga grunden till fortsatt svensk konkurrenskraft under lång tid framöver, säger Monica Ringvik, CTO på RISE.

Förberedelseprojektet Att stärka den sociala väven handlar om samskapande utformning av den byggda miljön för att bryta negativa segregationsmönster och stärka den sociala hållbarheten.

- Vi behöver öka bygg- och fastighetssektorns förmåga att initiera och driva innovativa styrnings- och samverkansprocesser för att utveckla den sociala hållbarheten och samtidigt stärka kommuners och regioners förmåga att vara en god samarbetspartner gentemot näringsliv och civilsamhälle, säger Albert Edman, Senior Project Manager, Samhällstransformation på RISE.

Inom förberedelseprojektet En Cirkulär Batterivärdekedja för ett Hållbart Elektrifierat Samhälle fokuserar man på batteriers unika möjlighet att vara en nyckelteknologi i det framtida hållbara och moderna samhället. För att detta ska ske behöver flera olika utmaningar hanteras. Utöver de mer direkta material-, produktion- och tillämpningsutmaningarna, så finns det större systemutmaningar som handlar om att skapa ett cirkulärt materialflöde för batterier som inte utarmar jordens resurser, och att använda batterier sektorsövergripande så att tillämpningen blir effektiv och skapar mesta möjliga nytta från minsta möjliga resursanvändande.

-  Klimatomställningen sker inte av sig själv, medborgare, myndigheter, företag och andra organisationer behöver aktivt och utifrån sina respektive roller i ett gemensamt system driva på och delta i arbetet. Vi behöver kraftsamla för att utforma hållbara system (ekosystem - värdekedjor) som skapar möjligheter för såväl etablerade som tillkommande aktörer, säger Anna Fridén, projektledare, Policy och innovation på RISE

Förberedelseprojektet Industrins hållbara digitala värdesystem studerar de förväntade effekterna av en systemförändring mot ett mer sammankopplat och digitalt industriellt värdesystem för att accelerera utvecklingen av hållbar produktion.

- För att uppnå dessa effekter måste en mängd underliggande utmaningsområden hanteras. Det handlar givetvis om teknisk utveckling som möjliggör datahantering- och -delning i värdekedjor. Men även organisatoriska, marknadsmässiga och regulatoriska frågeställningar påverkar utvecklingen och behöver adresseras tvärdisciplinärt för att mobilisera för en förändring, säger Peter Wallin, programchef, Business Office Digitala System på RISE.

Utöver dessa tre förberedelseprojekt är RISE delaktiga i ytterligare sju projekt av totalt 23 inom Impact Innovation; Access Sweden – A new social contract for sustainable accessibility for all without private car (VTI), Den civila beredskapens förnyelse (MSB), WAVE – vatten för livskraftig miljö (Svenskt vatten), Uppströms (Stiftelsen Friends), Klimatneutral tillverkningsindustri Sverige 2040 (Teknikföretagen), Viable Cities 2.0 (KTH), The Shift – Innovation för resursmedvetet och värdeskapande samhällsbyggande (IQ Samhällsbyggnad).

 

Presskontakt:

Niklas Jälevik, presschef RISE, niklas.jalevik@ri.se, 010-516 55 48

 

Partners till RISE förberedelseprojekt inom Impact Innovation:

Att stärka den sociala väven

Partners: Malmö universitet (Mötesplats Social Innovation), Fastighetsägarna MittNord, A Beatiful Soup

En cirkulär batterivärdekedja för ett hållbart elektrifierat samhälle

Partners: Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Volvo Cars, Skellefteå kommun, Skellefteå kraft, Northvolt, Revolt, Stiftelsen Blue Institute

Industrins hållbara digitala värdesystem

Partner: Stiftelsen Blue Institute

 

Info om samtliga förberedelseprojekt inom Impact Innovation:

https://impactinnovation.se/om-oss/beslutade-forberedelseprojekt-i-impact-innaovation/