Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SI systemet, meterkonventionen och internationell samverkan

Att ha tillgång till ett internationellt accepterat och enhetligt system för måttenheter är en grundval för det moderna samhället och en förutsättning för naturvetenskap, teknikutveckling och internationell handel.

Längd

SI - Internationella systemet av måttenheter 

I samtliga industrinationer världen runt finns utpekade organisationer med uppgiften att tillhandahålla nära och säker tillgång till mätningar med spårbarhet till SI. Omfattningen av de olika nationernas metrologiresurser är anpassade till de egna behoven och ses i samtliga fall som ett ”erbjudande” till det egna samhället, en del av landets tekniska infrastruktur.

SI systemet är uppbyggt med utgångspunkt från sju grundenheter och ett stort antal härledda enheter. Måttenheterna är i många fall korsvis kopplade till varandra och på så sätt uppnår man den robusthet som är nödvändig.

Meterkonventionen och dess organisation

Meterkonventionen från 1875 är en av de äldsta internationella överenskommelserna och Sverige var en av 17 ursprungssignatärer. I dag är meterkonventionen ratificerad av 62 stater och den innefattar samtliga världens industrinationer, www.bipm.org 

Under många år var arbetet med spårbara mätningar baserat på artefakter och jämförelser av dessa, med den Internationella Byrån för Mått och Vikt (BIPM) som medelpunkt. Den internationella grundforskningen har fört med sig att samtliga måttenheter i dag har definitioner som baseras på naturkonstanter. Arbetet att knyta måttenheterna till naturkonstanter har inom flera områden uppmärksammats med Nobelpris vilket både visar på områdets forskningshöjd men också den vikt man internationellt lägger på att ha ett enhetligt och robust enhetssystem, SI.

Ett växande behov av ett öppet, transparent och heltäckande system för att ge användarna av mättjänster tillförlitlig kvantitativ information om jämförbarheten av nationella mättjänster förde med sig att Meterkonventionen under 1999 kompletterades med ett MRA, Mutual Recognition Arrangement, www.bipm.org/en/cipm-mra/

MRAet innebär att ett utpekat Nationellt Metrologiinstitut i varje land samt dessutom eventuellt utpekade Designated Institutes ska:

  1. Redovisa sin Mät- och kalibreringsförmåga, CMC Calibration and Measurement Capability i en publik databas som hanteras av BIPM, http://kcdb.bipm.org/appendixC/default.asp
  2. Delta i internationella jämförelsemätningar (i en omfattning som överenskoms internationellt på en övergripande nivå) och att resultatet av jämförelsemätningarna redovisas i en publik databas hanterad av BIPM http://kcdb.bipm.org/appendixB/KCDB_ApB_search.asp
  3. Bedriva en verksamhet i enlighet med en internationellt accepterad kvalitetsstandard, i de allra flesta fall SS EN ISO/IEC 17025, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.

För att bekräfta spårbarhet hos mätstorheter genomförs internationella jämförelsemätningar på olika nivåer. Den ”högsta” nivån organiseras genom BIPM´s konsultativa kommittéer, CC och för deltagande i dessa krävs att respektive land/institut kvalificerat sig som medlem i en specifik kommitté. Jämförelsemätningarna upprepas på ”lägre” nivå m h a regionala metrologiorganisationer för att de inte ska ta för lång tid i anspråk.

Deltagande på den ”högsta” nivån innebär att mätresultaten baseras på direkta realiseringar i förhållande till SI-enheten. Resultatet visar därmed också med vilken noggrannhet realiseringar kan göras med olika oberoende mätuppställningar och utgör därmed också basen för en global ”referensnivå” (att referensnivån bestäms genom flera oberoende realiseringar minskar risken för systematiska fel).

Inom några områden som Elektricitet, Tid och frekvens, Massa och relaterade storheter samt metrologi inom Kemiområdet är RISE medlem i respektive CC och i förekommande fall deras arbetsgrupper.

Jan Johansson

Kontaktperson

Jan Johansson

Senior forskare

Läs mer om Jan

Kontakta Jan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.