Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsanalys inom vatten- och avloppsvattenområdet

Offentlig och privat sektor fattar regelbundet beslut som rör hantering av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. När alternativ för exempelvis exploatering, expansioner och om- och tillbyggnad ska utvärderas och prioriteras kan hållbarhetsanalyser baserade på multikriterieanalys och kostnadsnyttoanalys ge värdefulla insikter.

För komplicerade frågor om hantering av vatten och avloppsvatten bör beslut vägledas av information som uppmuntrar till en effektiv och hållbar vatten- och resursanvändning. Det är dock inte helt lätt att avgöra var eller vilka åtgärder som bör sättas in, speciellt om innovativa alternativ och åtgärder utvärderas. Genom hållbarhetsanalys kan hänsyn tas till både miljömässiga och sociala konsekvenser samtidigt som dessa sätts i relation till åtgärdernas kostnader. Detta möjliggör för välgrundade prioriteringar och beslut baserat på ett omfattande beslutsunderlag.

Våra hållbarhetsanalyser anpassas så att hänsyn tas till det som anses viktigt för den specifika organisationen, situationen och/eller regionen man befinner sig i. Hållbarhetsanalyserna kan utföras på alla typer av frågeställningar, från små till stora investeringar och policybeslut. Val av exempelvis ny vattentäkt, placering av dagvattenlösningar, organisatorisk struktur, hantering av näringsämnen från avloppsvatten och placering av teknik med hänsyn till brukare, organisation och platsens förutsättningar är några exempel på frågeställningar där vi har erfarenhet av att tillämpa hållbarhetsanalys.

Vi utvecklar och tillämpar skräddarsydda beslutsstöd för era frågeställningar vilket skapar förståelse för vilka avvägningar som krävs och vilka åtgärder som är ekonomiskt fördelaktiga samt socialt och miljömässigt hållbara. Denna förståelse krävs för att kunna göra välgrundade prioriteringar om åtgärder som syftar till en långsiktigt hållbar vatten- och resurshantering.

Erik Kärrman

Kontaktperson

Erik Kärrman

Enhetschef

Läs mer om Erik

Kontakta Erik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SCARCE - hållbar vatten­användning i områden med vatten­brist

Syftet med projektet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder i områden med vattenbrist. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång samt genomförbarhet.
Projekt

ReWarDS - besluts­stöd för hållbar regional vatten­försörjning

Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av regionala vattenförsörjningsåtgärder tagits fram. Modellen bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning a…
Projekt

Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Trots detta hanteras dagvatten idag nästan uteslutande genom ledningar under mark och utvecklingen mot e…
Projekt

TINK: dagvatten

TINK står för tillgänglighet, inkludering och normkritisk analys. I detta projekt är miljöer med öppna dagvattenlösningar i fokus. Syftet är att utforska metoder för att utveckla miljöer som möter både klimatutmaningar och sociala…
Projekt

China-EU Water Platform

China-EU Water Platform är en plattform för kunskapsutbyte och samarbete i vattenrelaterade frågor mellan China och representanter från Europeiska Unionen.
Projekt

Smart underhåll av infrastruktur

Forskningsprogrammet ska utveckla ett mer hållbart och effektivt underhåll av infrastruktur, genom att skapa och vidareutveckla teknologi, beslutsmodeller, organisationer, kompetensbyggande och affärsmodeller för dagens och morgon…
Område

Livscykel­analys

Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt eller tjänst har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid. Vanligen hör vi om begreppet när det gäller produkter. Hur …