Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Visualisering ska förenkla för beslut om planerad reträtt

60-70 procent av världens storstäder ligger bara någon meter över havsnivån och det varmare klimatet gör att glaciärer och inlandsisar smälter och havsvattennivån stiger. Forskningen på området ökar och begreppet planerad reträtt eller Managed Realignment (MR) diskuteras allt oftare men ännu planerar svenska kommuner inte tillräckligt för förändring. Istället etableras bostadshus fortfarande invid vatten och efterfrågan på havsutsikt är stor. RISE, SMHI, Linköpings Universitet och Statens Geotekniska Institut (SGI)genomför just nu forskningsprojektet CAMEL som undersöker hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning och hur visualisering kan förenkla för kommunernas beslutsfattare.

De flesta av Sveriges samhällen ligger invid vatten och en stor del av Sveriges befolkning bor nära kust eller vattendrag. Men när havet stiger och vattendragen ökar kommer delar av utsatta områden att läggas under vatten. Fler återkommande och häftiga skyfall kan göra att många platser och samhällsfunktioner är sårbara för översvämning, marksättningar, erosion och jordskred. Planerad reträtt handlar om att anpassa samhället till en förändrad kust- och strandlinje som följer av klimatförändringen, genom att långsiktigt flytta byggnader, landvägar och infrastruktur till rätt ställe och låta vattnet få mer utrymme.

Södra Sverige drabbas svårast

Det är framför allt södra Sverige och kustområdena som riskerar stora havsvatten­höjningar.  

– När havsnivån stiger förändras strandlinjen och vattennivån når längre in. Vindar och vågor kommer dessutom slå ännu högre. Men det är inte bara kusterna som påverkas utan även mindre vattendrag inne i landet. Skåne är den region som kommer drabbas hårdast med en beräknad höjning av havsnivån på runt 70 centimeter till 2100, berättar Nina Lemon, interaktionsdesigner på RISE.  

Trots ökad forskning och kunskap kring ökade havsnivåer planeras fortfarande stora byggnationer av bland annat bostäder nära vatten.  

– Många vill bo nära vatten och efterfrågan är hög. Byggprocesserna är dessutom långa och kostsamma. För att undvika frågan om planerad reträtt planeras hus så att bottenvåningen ska kunna översvämmas utan övrig risk. Man ritar till exempel in tvättstuga på bottenvåningen och lägenheter från våning två och uppåt, säger Nina Lemon. 

Vi behöver öka kunskapen om risker och möjligheter

Visualiserar underlättar för långsiktiga hållbara beslut

Det treåriga forskningsprojektet CAMEL (Climate Adaptation by Managed Realignment) undersöker hur planerad reträtt och en anpassning av samhället till en förändrad kust- och strandlinje kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning och om hur man med hjälp av visualisering kan överbrygga de hinder som finns och underlätta för långsiktigt hållbara beslut i samhällsplaneringen. RISE ansvarar för att visualisera data, prognoser och modeller av samhället och landskapen som SGI och SMHI har tagit fram.

– I projektet ingår kommuner från skilda hydrologiska och oceanografiska områden så som Trelleborg, Halmstad, Öckerö och Karlstad. På workshopparna deltog kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, marinbiologer och andra lokala intressenter från respektive kommun. Vi ville förstå hur kommunerna arbetar idag och hur bekanta de är med planerad reträtt. Det visade sig att kunskapsnivån generellt är ganska låg och beror bland annat på kompetens och roll, berättar Nina Lemon.

Skisser visar de nya havsnivåerna

Utifrån data från SMHI och SGI och insikterna från workshopparna har RISE satt samman skisser som visualiserar hur de nya havs­nivåerna och kommunernas planer kommer att se ut. Skisserna visar kartvyer som är enkla att förstå men Nina Lemon vill även tydliggöra vad havsnivåförändringarna kommer att innebära genom att visa på siffror.

– Om vi kan visa vattnets påverkan med siffror så blir underlaget till kommunens beslutsfattare ytterligare bättre. Det skulle till exempel handla om att ange storleken på områden som kommer påverkas, längden på vägsträckor, antalet vägar, antalet byggnader och så vidare, säger Nina Lemon.

Även att siffrorna inte är exakta utan baserade på prognoser menar Nina Lemon att de är en bra utgångspunkt att samlas runt och diskutera de potentiella riskerna utifrån.  

Fåtal planerade reträtter genomförda

Det har genomförts ett fåtal planerade reträtter runt om i världen. En av dem, och troligen den största planerade reträtten, är flytten av staden Soldiers Grove i Wisconsin, USA. Efter flertalet översvämningar av floden Kickapoo River flyttades slutligen hela staden högre upp under slutet av 70-talet. I Storbritannien har man också genomfört några planerade reträtter. Framför allt för att på ett kontrollerat vis göra rum för den stigande havsvattennivån.

Det finns flera områden som riskerar att helt försvinna under havsnivån. En av dem är Indonesiens huvudstad Jakarta, med 10 miljoner invånare, som riskerar att helt försvinna under havsnivån till år 2050.  

– I Sverige har vi än så länge inte så svåra och akuta problem men att planera för reträtt tar tid och vi behöver öka kunskapen om risker och möjligheter och säkerställa att de kommunala planerna klarar den prognostiserade stigningen av havsnivån, avslutar Nina Lemon.