Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan förebyggande insatser stimuleras

Många har åsikter om och intresse för sociala investeringar och sociala utfallskontrakt. På RISE bygger man just nu upp ett kunskapscenter som finns till hands för att stödja offentlig sektor med innovation och utveckling. Och man har redan hittat unika upplägg som drar till sig intresse från omvärlden.

– Det är viktigt att det finns oberoende aktörer som har både kunskapen och den tekniska kapaciteten, säger Tomas Bokström projektledare för RISE Social and Health Impact Center.

Sociala investeringar och sociala utfallskontrakt går ut på att hitta modeller som ger inblandade aktörer incitament att satsa på förebyggande och tidiga insatser med tydligt utfallsfokus. Ibland med hjälp av investerare för att dela finansiell risk. Tankesättet att involvera privat och filantropiskt kapital kommer från början från Storbritannien. 2010 startades ett projekt där utbetalning till investerare skulle ske om andelen frigivna fångar som återföll till brottslighet minskade jämfört med referensgruppen. Sedan dess har olika varianter poppat upp i runt om i världen kring skilda områden såsom hemlöshet, psykisk sjukdom och ensamhet. 

– Att det lönar sig med prevention har man pratat om länge så temat i sig är inte nytt. Sedan har problemet varit att man inte hittat modellerna som tillräckligt tydligt visar på potentialen. Nu när vi börjar se olika modeller i praktiken, då ökar chansen att man går från ord till handling. Men en förutsättning är att det finns tillräcklig noggrannhet och stringens vilket i sin tur kräver kompetens. Om det exempelvis blir fel i definitionen av utfall eller i incitamentsmodellen finns risk att medel satsas felaktigt eller att lärdomarna av arbetet uteblir, säger Tomas Bokström.

Norrköpingsprojekt ska underlätta för barn och unga

I Sverige är Norrköpings kommun först ut att använda sociala utfallskontrakt. Sedan 2016 bedriver kommunen en insats som finansieras av Leksell Social Ventures och som stöds av Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting och Lumell Associates. Projektet går ut på att göra det bättre för barn som placeras i HVB-hem eller hos Statens Institutionsstyrelse. Genom att skapa ett team som kartlägger, koordinerar och planerar i samband med placeringen samt vad som ska ske efter placering vill man öka chanserna att barnet/ungdomen ska få en positiv utveckling. Detta kombineras med extra skolstöd då man vet att skolresultat och exempelvis behörighet till gymnasiet är en av de viktigaste faktorerna för framtiden.

– Då projektet fortfarande pågår är det för tidigt att redovisa några resultat. Men det vi redan nu kan säga är att de placerade upplever sig få ett bra stöd av insatsen. Genom den noggranna uppföljningen genereras också värdefull kunskap för såväl kommunen som för oss som agerar stöd till projektet.

När projektet är klart så kommer lärdomarna att vara en grund för RISE Social and Health Impact Center som kan tillämpas i kommande arbete. 

Minskad sjukfrånvaro målet för Botkyrka och Örnsöldsvik

Det som skiljer sig i Norrköpings-exemplet gentemot flera utländska exempel är att kommunen till stor del är utförare av insatsen. I ett kommande projekt där RISE är inblandat är det offentliga även finansiär av insatsen. Det rör sig om Botkyrka och Örnsköldsviks kommun som inom ramen för ett socialt utfallskontrakt för minskad sjukfrånvaro investerar i sin egen personals arbetsmiljö och hälsa. RISE i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting finns med som implementeringsstöd till kommunerna. Hela insatsen berör samtliga anställda i kommunen och är en investering på 44 miljoner kronor över tre år. 

– Många är väldigt nyfikna på dessa exempel. Både i Sverige och internationellt går utvecklingen mot mer prevention och tidiga insatser liksom på större utfallsfokus i upphandlingar och ersättningsmodeller. Detta är helt i linje med sociala investeringar och sociala utfallskontrakt. Det finns också en trötthet på ständiga projekt med oklara resultat och bristande implementering. En väg för att adressera detta är att ställa större krav på förberedelser, genomförande, uppföljning och resultat. Där kan vi med RISE Social and Health Impact Center finnas till stöd och tillsammans med offentliga parter hitta incitamentsmodeller som gynnar alla inblandade aktörer, säger Tomas Bokström.

Fakta

Projektet med att minska återfallen hos frigivna fångar från Peterborough-fängelset i östra Storbritannien var framgångsrikt. Målet för utbetalning var en minskning med 7,5 procent – efter fyra år hade man uppnått en minskning med 8,4 procent.