Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovation ger hållbara lösningar från skogen

Biobränslen, foder till odlad lax, och smarta lösningar för att hantera miljöskadligt gruvavfall. Det är bara några av de nya innovationer där bioråvara från de svenska skogarna står i fokus. Restströmmar från skogsindustrin som tidigare blivit avfall kan skapa värdefulla material för att möta framtidens energi- och klimatutmaningar. Nyckeln är att lyckas få nya idéer och innovationer att nå ända fram till kommersialisering.

I skiftet från en fossilbaserad produktion till en ekonomi byggd på cirkularitet och förnybara resurser riktas allt fler blickar mot de svenska skogarna. Det finns en oerhörd potential att skapa ökat värde genom att använda förnybar råvara från skogen till mycket mer än pappersmassa och klassiska träprodukter. De senaste åren har satsningar på forskning och innovation utvecklat nya hållbara produkter och processer där fokus ligger på att ta vara på och öka värdet av skogens resurser. Samtidigt har begränsad tillgång till riskkapital och brist på aktörer som jobbar med kommersialisering försvårat steget ut på marknaden för många produkter med framtidspotential. I projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi arbetar RISE för att öka utbudet av biobaserade lösningar genom att få fler innovationer att nå marknaden.

– Hela syftet är att skapa nya och bättre möjligheter att skapa värde för förnybara råvaror från skogen. Vi vill öka hastigheten i den omställning som pågår, och få idéer att realiseras snabbare, säger Jonas Joelsson som är chef för innovationssystemsgruppen på RISE Processum, ett dotterbolag i RISE-koncernen.

Ledande nationellt centrum i Örnsköldsvik

Innovationsplattformen kan ses som en del av ett större arbete med att etablera en unik forsknings- och innovationsmiljö där Örnsköldsvik utgör ett ledande nationellt centrum för forskning och innovation kring bioraffinaderiindustrin. Det handlar om ett regionalt partnerskap där RISE driver arbetet tillsammans med aktörer inom näringsliv, kommuner, regioner och akademin.  

– Innovationsplattform Bioraffinaderi är verkligen ett skolexempel på hur vi kan skapa hållbar tillväxt och regional utveckling samtidigt som vi bidrar till lösningar på några av vår tids största utmaningar, säger Magnus Hallberg, avdelningschef på RISE.

Kärnan i verksamheten är att skapa värde från skogen genom att utveckla nya produkter och processer. Genom att jobba nära små och medelstora företag och samarbeta med inkubatorer och science parks driver man på nyttiggörandet och snabbar på kommersialiseringsprocessen.

– Vi jobbar mycket med att skapa nya produkter ur lågvärdiga strömmar, och då handlar det ofta om restprodukter från skogsindustrin. Det gäller att på ett smart sett göra något värdefullt av sådant som tidigare setts som problematiskt avfall, berättar Jonas Joelsson.


Viktigt att ligga nära industrin och fånga upp deras behov

Ett bra exempel på detta är Startup-bolaget Cinis Fertilizer som utvecklat en teknik där man använder aska från massabruken för att utvinna växtnäring och salt genom att rena askan och tillsätta kemikalier. Askan innehåller miljöskadliga tungmetaller och kemikalier, men med den här lösningen kan den omvandlas till en värdefull resurs istället för att släppas ut i havet och bidra till övergödning.

Forskning gör slam användbart

En annan biprodukt från massabruken som man idag har problem att hantera är grönlutsslamm. Genom forskning och innovation har RISE varit med och utvecklat en metod som gör att slammet kan användas som täckmaterial vid täckning av gruvavfall vid gruvdeponier. Metoden går ut på att en blandning av morän, som kan hämtas i gruvornas närhet, och grönslutslam kan bilda ett tätskikt för täckning av gruvavfall. Tack vare detta har 8 000 ton grönlutslam kunnat användas som en del av täckmaterialet vid Svärtträskgruvan i Västerbotten för att förhindra läckage av tungmetaller från gruvavfallet. Utvecklingen av metoden är ett bra exempel på när skogsindustrin och gruvindustrin, i samarbete med återvinningsföretag, entreprenörer, konsulter och akademin kan lösa två avfallsproblem genom en innovativ lösning.

Fiskfoder från skogsindustrin

Många av projekten inom Innovationsplattform bioraffinaderi går ut på att skapa nya värdekedjor och koppla ihop olika industrier med varandra. Ett annat exempel är utvecklingen av en ny typ av fiskfoder där råvaran utgörs av restprodukter från skogsindustrin. När Domsjö Fabriker tillverkar cellulosamassa för textilindustrin uppstår restprodukten surlut som kan omvandlas till en protein- och oljekälla för foder till odlad lax. Det ger en möjlighet att ersätta dagens foder som baseras på fisk- eller sojamjöl, och göra produktionen mer hållbar. Projektet är ett samarbete mellan forskare på RISE och aktörer från både skogs- och havsbruksnäringen. Det bidrar till en unik värdekedja där skogsindustriella företag får ny avsättning av sina produkter samtidigt som fiskodlingsnäringen får tillgång till en ny hållbar proteinkälla.

– För att få idéer att lyfta och utvecklas till produkter på marknaden är det viktigt att ligga nära industrin och fånga upp deras behov. Förutom den tekniska utvecklingen vill vi så tidigt som möjligt lägga på affärsutvecklingsperspektivet, säger Jonas Joelsson.


Innovationsplattform Bioraffinaderi

Syftar till utveckling och kommersialisering av hållbara skogliga bioraffinaderiprocesser samt att accelerera till kommersialisering. Projektet finansieras av kommunerna i Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Europeiska regionala strukturfonden och RISE. 

Publicerad: 2020-06-09
Magnus Hallberg

Kontaktperson

Magnus Hallberg

Divisionschef Bioekonomi och hälsa

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonas Joelsson

Kontaktperson

Jonas Joelsson

Forskningschef

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.