Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur energieffektiviserar vi bostadsbeståndet med människan i centrum?

Ett energieffektivare bostadsbestånd är en viktig del för att nå klimatmålen. Men renoveringarna är inte oproblematiska – ofta leder de till högre hyror vilket innebär att åtgärderna kan krocka med andra mål som exempelvis social hållbarhet.

2030 är målet att 35 miljoner byggnader ska renoveras i EU för att sänka energibehovet och fasa ut fossila bränslen och föråldrad teknik. En viktig nyckel i omställningsarbetet för att nå klimatmålen. 

För att påskynda renoveringsarbetet har regeringen i en budgetproposition lagt ett förslag på totalt 4,3 miljarder kronor fram till 2023 till stöd för energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus. De nya reglerna ska träda i kraft i augusti i år. 

Risk för hyreshöjning

Men även om stödet innebär ett uppgraderat flerbostadsbestånd och bättre levnadsstandard för hyresgästerna leder det också ofta till höjda hyror. En effekt som blir särskilt kännbar när det tenderar att vara flerbostadshus i ekonomiskt svaga områden som ofta är i stort behov av renovering. 

– När hyrorna går upp i de områden där utsatta grupper bor leder det till större ekonomiska skillnader och större ekonomisk segregering i Sverige i stort. De som redan har det sämst får det sämre, säger Mikael Mangold, forskare på RISE enhet för stadsutveckling. 

Just därför är det viktigt att liknande stöd balanseras upp av andra subventioner som når de grupper som berörs av eventuella hyreshöjningar. 

– Det finns flera sätt att hantera frågan, ett sätt är gröna hyresrabatter. Det kan innebära att om byggnaden du bor i har genomgått en energieffektivisering och renovering som har medfört en höjd hyra så kan man få den hyran rabatterad men en form av stöd, säger Mikael Mangold. 

Vi hjälper myndigheter att förstå utvecklingen för att designa policys och lagar för energieffektivisering

Fondringsmöjlighet efterfrågad

Kommunala fastighetsföretag har efterfrågat en möjlighet att fondera pengar som sen kan användas för kommande renoveringar som ett alternativ.

– Men i Sverige har vi en lag om hur allmännyttiga bolag ska agera och då finns det regler som styr hur mycket finansiella medel som får skjutas över mellan åren. Så där finns det lagar som sätter käppar i hjulet för det som många av de kommunala fastighetsbolagen helst skulle se, säger Mikael Mangold och fortsätter: 

– Ett alternativ är naturligtvis separata konventionella stöd som riktar sig mot energieffektivisering och att höja bostadsbidrag eller socialbidrag eller höja sjukförsäkringen eller något liknande. 

Nollalternativ låter hyresgästen välja

Ett annat alternativ för att undvika att hyresgäster tvingas flytta är det som brukar kallas för nollalternativ, hyresgästen får själv välja omfattningen av en kommande renovering. Genom att istället välja åtgärder av underhållskaraktär kan hyran lämnas oförändrad. 

– Ett nollalternativ säkerställer att alla kan bo kvar, säger Mikael Mangold. 

RISE bistår med analys och expertis

RISE har stor expertis och lång erfarenhet av att arbeta med de här frågorna. Till exempel bistår man myndigheter med underlag till utredningar inför kommande förslag och analyser av vilka effekterna blivit av införda regelverk. 

– Vi hjälper myndigheter att förstå utvecklingen för att designa policys och lagar för energieffektivisering, säger Mikael Mangold. 

Arbetet sker genom att analysera data om Sveriges byggnadsbestånd från flera olika nationella register om byggnadsbeståndet. 

– Vi samlar in data om byggnadsbeståndet med primärt fokus på flerbostadshusbeståndet. Sen mäter vi utveckling i olika parametrar genom att vi har socioekonomiska data om de som bor i byggnaderna, ekonomiska data om fastighetsägarna och även energimässiga data om energianvändningen över tid, säger Mikael Mangold. 

Stora investeringar behövs

För att energieffektivisera bostadsbeståndet behövs stora investeringar, enligt Mikael Mangold. Det är viktigt att ta hänsyn till hur det kan påverkar boende i de aktuella fastigheterna. 

– Vi ser stora problem med segregering i Sverige, ekonomisk segregering, ofta geografisk segregering, och skillnader i levnadsstandarder och livsmöjligheter. Det är klart att det är olika sfärer men det finns definitivt kopplingar och en av dem är byggnader och vilka möjligheter det finns att renovera byggnaderna, säger Mikael Mangold.

Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 70 297 97 78

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.