Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektiva blandare sparar energi

Över 20 procent av Sveriges energianvändning kommer från uppvärmning och produktion av varmvatten. RISE har i ett projekt visat att stora besparingar är möjliga genom att energieffektiva blandare används. Underlagen i studien har även kommit till användning vid EU:s arbete med att ta fram en gemensam europeisk energi- och vattensparmärkning.

Bostads- och servicesektorn står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Över hälften av detta används för uppvärmning och varmvatten. Potentialen för besparing med energieffektiva blandare är med andra ord betydande.

I Sverige finns en energiklassning för blandare, från högsta energiklass A ned till G. Klassningen är frivillig och används av tillverkare. Vid sidan av konsumentledet, används klassningen av Boverket när de gör energiberäkningar på fastigheter. Men hur energiklasserna påverkar den faktiska energiförbrukningen har tills nyligen varit baserat på teoretiska beräkningar. Nu har värdena uppmätts i verklig miljö.

I ett tvåårigt projekt har forskare vid RISE genomfört mätningar i flerbostadshus med blandare i olika energiklasser från de två tillverkarna FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg. Bra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen, exempelvis kallstart eller återfjädrande reglage. Resultaten visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattnet som används.

Josefine Norresjö, energicontroller och projektledare vid AB Bostäder i Borås, blev överraskad av resultaten.

– Vi kommer att ha stor nytta av resultatet. En så pass hög besparing kan motivera oss att sätta in en dyrare blandare vid exempelvis badrumsrenoveringar och även när vi gör rena blandarbytesprojekt, säger hon.

Matti Weineland, senior specialist inom kvalitet och miljö vid Villeroy & Boch Gustavsberg, menar att RISE-projektet bekräftar att energiklassningssystemet fungerar. Han berättar att

Energimyndigheten länge sett potentialen för vatten- och energibesparing för tappvattenarmaturer, och att de utlyste en teknikupphandlingstävling för energiblandare redan runt millenieskiftet.

– Vi deltog och vann. Senare togs en standard för energieffektiva blandare fram inom SIS, som ligger till grund för energiklassningen. Själva provningen genomförs av fristående testinstitut, som RISE eller Kiwa.

Matti Weineland är själv med i SIS arbetsgrupp och berättar att allt fler av tillverkarna har börjat använda energiklassningen.

Inom EU förs nu diskussioner om att införa ett system med energiklassning som liknar det i Sverige.

– I dag är det endast den svenska energiklassningen som är baserad både på vatten- och energiåtgång. Det blir en spännande resa att se hur EU agerar, säger Matti Weineland.

Forskningsstudien innehöll även en beteendestudie bland de boende.

– En viktig slutsats var att acceptansen för de energieffektiva blandarna överlag var god, säger Björn Folkeson vid RISE.