Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Den biobaserade vägen till det fossilfria samhället

På mindre än en generation ska mänskligheten ta klivet från att nyttja den energi som i årmiljoner lagrats i kol, olja och andra fossila bränslen, till att leva i kretsloppet. Ska klimatmålen klaras måste vi leva av den energi som just nu finns i naturen omkring oss. Och det räcker inte: material och kemikalier som idag framställs fossilt måste tas fram på nya sätt. Här är de biobaserade alternativen en del av lösningen. På RISE testas nya material och komponenter som snart kan bli en del av allas vardag, samtidigt som etablerade lösningar görs smartare.

– Det handlar inte nödvändigtvis om att hugga ner mer skog, säger Johanna Mossberg , avdelningschef för bioraffinaderi och energi på RISE.

– Det handlar om att när vi fäller ett träd för att bygga hus av det bästa virket och använda andra delar till massaindustrin – då måste vi se vad vi kan göra av allt det som ofta inte används idag. Vad gör vi av barken, sågspånet, ligninet, groten, ja, tänk om till och med den biobaserade koldioxiden kan komma till nytta!

De restströmmar ur produktionen som Johanna Mossberg talar om hittar idag industrin och forskarna vid RISE nya användningsområden för. En del kan användas för att göra bioplaster, biokemikalier eller biodrivmedel, annat skulle kunna bli biobaserad grafit till det växande behovet av stora batterier. Biobaserade kolfiber från ligninet kan i framtiden få användning i vindkraftverk, bilar eller sportutrustning. Skogsresterna kan också användas som råvara för att göras till matprotein och användas till exempel som fiskfoder för att ersätta animalieprotein.

”Vi vet hur man testar, provar och utvecklar”

Idéer finns det gott om inom både industrin och forskningen, frågan är bara vilka som verkligen kommer revolutionera hur vi lever och tillverkar saker idag. Det är i det steget, när idén ska prövas mot verkligheten, som RISE har möjligheter som många små och medelstora företag inte har själva.

RISE har tillgång till utrustning och forskningsinfrastruktur, och kan ofta bistå i arbetet med att bygga konsortier för utveckling tillsammans med andra och söka offentlig finansiering. Så har till exempel ett SME-företag genom RISE kunna testa sina idéer för att återvinna material i gummidäck, och ett start up-bolag kunnat bygga upp en pilotutrustning för att för en ny process som med hjälp av jonvätskor delar upp biomaterial som sedan kan användas till papper, textilier, biokompositer och nanocellulosa.

– Eftersom vi redan har testbäddar har vi också operatörer och praktiska nyttigheter som el, ånga och miljötillstånd vilket innebär att bolag lätt kan bygga sin pilotutrustning i anslutning till våra befintliga strukturer. Vill man testa och prova en idé men inte har infrastrukturen själv, så har vi den. Och har vi inte redan den, hittar vi ofta vägar tillsammans med företagen för att lösa det, exempelvis genom att de etablerar sin pilot i våra lokaler, säger Johanna Mossberg.

Allt som kan göras av fossila material kan vi teoretiskt göra biobaserat

Del av en kunskapsinfrastruktur

RISE bistår inte bara näringsliv och samhälle med en forskningsinfrastruktur i form av test- och demonstrationsanläggningar där man provar nya processer och produkter. Man bistår också med tillämpad forskning- och utveckling, där upplägget för projekten styrs av vilken typ av kund och frågeställning som kunden behöver hjälp med. Det kan innebära allt från att söka gemensamma offentligt finansierade projekt tillsammans med SME-företag till att utveckla och kommersialisera patenterade processer eller produkter tillsammans med internationella storbolag.

Baserat på det gedigna tekniska kunnandet kan RISE också bistå med vetenskapligt underbyggt underlag till olika beslutsfattare. Det kan exempelvis handla om regioner som vill ha stöd i sina smarta specialiseringsstrategier eller i implementeringen av sina regionala klimatfärdplaner, eller så kan det handla om statliga utredningar som behöver specifika underlagsrapporter. RISE har också ett särskilt uppdrag att stötta näringslivet i implementeringen av deras fossilfria färdplaner.

Gamla lösningar blir som nya

Allt RISE arbetar med inom fältet biobaserade lösningar är inte ny, banbrytande teknologi. En hel del av arbetet går ut på att få de etablerade lösningar och system att bli mer resurs- och energieffektiva.

RISE jobbar exempelvis med hållbarhets- och livscykelanalyser och kan baserat på dem sedan bistå i den faktiska utvecklingen av produktionsprocesserna. Ett exempel är den fullängdspappersmaskin i Stockholm där man utvecklar och testar mer effektiva processer och systemlösningar för avvattningen i papperstillverkningsprocessen. Ett annat exempel är Käppalaverket på Lidingö där RISE testar och utvecklar slamrötningsprocessen för att se hur mer avloppsslam kan rötas till biogas, utan att man behöver bygga ut rötningskapaciteten.

– Biomassan är en begränsad resurs, upprepar Johanna Mossberg. Just därför måste vi hela tiden hitta sätt att göra vår användning mer effektiv och se till att nyttja alla delar, även det som tidigare betraktats som oanvändbara rester eller sidoströmmar. Med nya omvandlingstekniker kan dessa bi- och restströmmar ersätta fossilt framtagna material, kemikalier och energi. Vilket gör att det material vi tar ur skogen kan användas mycket resurssnålare sätt än idag. Kort sagt: allt som kan göras av fossila material kan vi teoretiskt göra biobaserat – hur vi gör det smartast, det är något som vi utvecklar och testar med våra partners!

Bioeconomy Arena

I början av 2024 invigs Bioeconomy Arena som samlar RISE infrastruktur för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

Läs mer om Bioeconomy Arena

Johanna Mossberg

Kontaktperson

Johanna Mossberg

Avdelningschef

+46 76 876 72 29

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Berättelse

Från flis till flygplan i Småland

Går det att producera flygbränsle av de trädtoppar, bark, grenar och stubbar som skogsindustrin inte tar vara på? Svaret är ja – det är inte bara möjligt, utan har även en stor kommersiell potential. Det visar en förstudie som RIS…
Berättelse

Vad är ett bioraffinaderi?

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta tillvara på de delar av biomas…
Berättelse

Nytt centrum bäddar för bioekonomi

Underkläder av skog från Västernorrland och flygbränsle från de småländska skogarna. Biomassa kommer att spela en allt större roll för ett hållbart samhälle och för svensk industri. I Örnsköldsvik görs nu en storsatsning på bioraf…
Test & demo

LignoCity

LignoCity är i dag den enda anläggningen i världen med flexibel produktion av skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning. Lignin har potential att användas inom ett stort spann av slutapplikat…
Projekt

Green Bioraff Solutions

Hur kan vi ta tillvara restströmmar från skogsindustrin för att skapa nya hållbara produkter och lösningar? Det internationella projektet Green Bioraff Solutions fokuserar på att förädla restströmmar, främst sågspån, bark och fibe…
Projekt

Från trä till bensin via cyklonpyrolys och zeolitkatalys

Pyrolysolja framställd via snabb pyrolys från cellulosabaserad biomassa har många slutanvändningsområden, exempelvis som fordonsbränsle.

Om Forskningsprogram Bioekonomi

Samarbete inom industrin är en förutsättning för den framtida ekonomi där förnybara råvaror som skog och växter ersätter allt fler fossilbaserade råvaror och ändliga resurser.