Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkularitet kräver att alla aktörer i cirkeln är med och investerar

Antalet förpackningar i samhället ökar kontinuerligt, vilket skapar stora kortlivade materialflöden som måste cirkuleras. EU kräver att 70 procent av alla förpackningar blir nya produkter år 2030. För plast idag återvinns 16 procent av svenskarnas förpackningar.  
– Det är tydligt att vi inte kommer nå målen för 2030 med dagens förpackningssystem, hela affärsmodellen för förpackningar bör ses över. Det krävs innovation, nya teknologier, investeringar och samarbete för att vi ska nå dit, säger Ann Lorentzon, projektledare på RISE. 

I Sverige är konsumenter generellt duktiga på att sortera material för återvinning. Men det är inte mängden insamlat material som skapar cirkularitet, utan mängden material som verkligen återvinns och blir nya produkter. På så vis kan vi spara på jordens resurser.  

– Cirkularitet innebär att alla delar i cirkeln måste fungera, fallerar det någonstans har vi ingen cirkel. Många skyller dagens låga återvinning på återvinningsbranschen men alla måste bidra. Förpackningar måste designas för effektiv återvinning eller återanvändning, konsumenter måste välja återvinningsbara förpackningar och bidra till att de samlas in, samtidigt som incitament behövs för att skapa marknader för mer återvunnet material säger Jon Haag, f.d. chef affärs- och innovationsområde Materialomställning.  

Gemensamma krafttag krävs 

RISE har, på uppdrag av Intressentföreningen Packforsk, genomfört en förstudie kring cirkularitet av förpackningar. Genom bland annat workshops, datainsamling, litteraturstudier och intervjuer med 23 aktörer har förstudien gett två förslag på projekt för att skapa förutsättningar för att nå EUs ökade mål för återvinning av förpackningar. 

– Det finns en lång erfarenhet av att arbeta med insamling och cirkularitet inom förpackningsindustrin. Det finns också mycket initiativ och överenskommelser för ökad cirkularitet av förpackningar. Dock visar nya studier att inte ens alla dessa initiativ räcker – genomför vi allt globalt vi sagt vi vill göra idag, återstår ändå mer än hälften av plastavfallet 2040. Utan gemensamma krafttag når vi inte i hamn, säger Ann Lorentzon. 

Om industrin inte ska hamna i ledband bör företag ta mer initiativ för att vara med och forma utvecklingen och sin framtida affär

Guidelines och testning 

Förstudiens föreslår två satsningar för att nå en mer cirkulär förpackningsindustri - guidelines för cirkulär förpackningsdesign och testning av förpackningars cirkularitet.  

– Guidelines för förpackningsdesign finns det gott om. Det aktörerna i förpackningsindustrin behöver hjälp med är verktyg som visar på verklig kostnadseffektivitet och miljönytta för nya initiativ. Det handlar om guidelines på en helt ny nivå som ska hjälpa förpackningsföretagen att ta konkreta steg mot en cirkulär ekonomi, säger Ann Lorentzon. 

Förstudiens andra förslag rör en testbädd där förpackningar och materials cirkularitet kan testas fullt ut.  

– För att optimera en förpackning så att den konstrueras rätt, används rätt, sorteras rätt och återvinns rätt krävs att man vet mycket om vilka funktioner förpackningen måste uppfylla. Om funktionen inte uppfylls kan t ex produkten bli kvar på butikshyllan och slutligen kastas, då har förpackningen inte uppfyllt sitt syfte och du fått ett onödigt avtryck på miljön både från förpackning och produkt, säger Ann Lorentzon. 

Utveckling i samarbete mellan myndigheter och industrin 

Utöver EU har de svenska myndigheterna tagit vissa initiativ för att gå mot en mer cirkulär ekonomi i och med bland annat skatter.  

– Om industrin inte ska hamna i ledband bör företag ta mer initiativ för att vara med och forma utvecklingen och sin framtida affär. Utvecklingen bör ske i samarbete mellan myndigheter och industrin för att nå både ekonomisk och marknadsmässig resurseffektivitet, säger Ann Lorentzon.  

Investeringar krävs på alla fronter 

Med den tillväxt av förpackningar vi haft de senaste decennierna så pekar allt på att plast kommer att öka trots att vi ökar återvinningsgraden.  

– Vi måste agera på alla fronter, få mer snurr på cirkeln. Våra studier visade att det investeras på tok för lite inom branschen, investeringarna måste 4-dubblas för att klara omställningarna och framtida lagkrav. Det behövs trygghet för att aktörerna ska våga investera, både efterfrågan och tillgången måste kännas långsiktig. Trygghet kan innebära att veta att man har tillgång till återvunnen plast även nästa år, och om fem år, för att våga investera i en ny förpackningsdesign, säger Ann Lorentzon. 

Pant ökar återvinningsgraden 

Att sätta pant på fler förpackningsprodukter är en väg att gå. 

– Man vet att pant ökar återvinningsgraden. Vi ser redan idag pantsystem till fler typer av förpackningar så som saftflaskor, fruktkartonger, brödpåsar och så vidare. Appen PantaPå, som RISE varit involverad i till viss del, förenklar för konsumenter och ger ett incitament för att lämna plast till återvinning, säger Ann Lorentzon. 

Ann Lorentzon

Kontaktperson

Ann Lorentzon

Projektledare

+46 76 876 70 67

Läs mer om Ann

Kontakta Ann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.