Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulär strategi hjälper Göteborg nå tuffa miljömål

I sitt nya miljö- och klimatprogram har Göteborgs Stad satt höga mål. En av strategierna för att nå målen är att driva på utvecklingen mot cirkulär ekonomi.

Nina Wolff
Nina Wolf, strategiansvarig cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad

Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram har ett ekologiskt hållbart Göteborg som övergripande mål. År 2030 ska Göteborg ha bättre luftkvalitet, högre biologisk mångfald och ett klimatavtryck nära noll.

Programmet innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. Under dessa finns tolv delmål som fokuserar på Göteborgs Stads egen verksamhet. En cirkulär strategi ska bidra till att uppnå både de beslutade miljömålen och delmålen.

Minskad klimatpåverkan från egna inköp

Ett av delmålen handlar om att klimatpåverkan från stadens egna inköp ska minska. Målsättningen är att klimatpåverkan från ny- och ombyggnation av byggnader och anläggningar samt från övriga inköp, utöver mat, ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2020. Dessutom ska avfallsmängderna enligt stadens nya avfallsplan minska med 30 procent per invånare i Göteborg och med 40 procent per heltidsanställd i stadens egna förvaltningar och bolag. 

– Målen är väldigt ambitiösa. Det speciella är att man, i stället för att enbart utgå ifrån vad vi tror är rimligt att klara av, har utgått från det behov som finns för att vi ska kunna möta utmaningarna kring biologisk mångfald och klimatpåverkan, säger Nina Wolf, strategiansvarig cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad.

Återbruk och mindre avfall i fokus

Göteborg har länge haft höga ambitioner vad gäller klimat, biologisk mångfald och minskning av avfallet och startade redan 2016 initiativet Cirkulära Göteborg med ambitionen att driva på utvecklingen mot en cirkulär omställning.

– Det ny miljö- och klimatprogrammet har tagit fasta på behovet av att lägga fokus högre upp i avfallstrappan. Det räcker inte med att bara återvinna, för att minska både klimatpåverkan och avfallet måste vi i ökad utsträckning förebygga avfall samt återbruka, säger Nina Wolf.

Hon betonar att det behövs enkla och attraktiva förutsättningar för att en cirkulär omställning ska vara möjlig. Samtidigt ligger det en utmaning i att det krävs stora förändringar och att alla verksamheter måste bidra.

– Det är viktigt att nå en bred förståelse ute i verksamheterna. Vi har 55 000 medarbetare i Göteborgs Stad som berörs. Arbetet kräver bland annat kommunikation, utbildning och pilottester. Jag samarbetar dessutom nära med nio förvaltningar och bolag som har stora möjligheter att påverka utvecklingen, bland annat den förvaltning som svarar för inköp och upphandling, säger Nina Wolf.

– Vi tittar också på möjligheten att knyta till oss ett strategiskt expertteam som kan bidra till att utveckla vårt arbete, och där skulle RISE ha en given roll, tillägger hon.

Beslutsfattarna har hela tiden varit ambitiösa och målinriktade och engagemanget har varit stort

Samarbete med RISE kring cirkularitet

I arbetet med omställningen till cirkulär ekonomi har Göteborgs Stad samarbetat med RISE, kring bland annat cirkulära möbelflöden och den cirkulära kunden. Det senare begreppet omfattar anskaffning, innehav och avveckling av exempelvis möbler, och innebär att köpande organisationer behöver se sig själva som del i ett cirkulärt system, där upphandling visserligen är en viktig del, men där hela den så kallade brukarcykeln också är av stor vikt. I stället för att återvinna materialet eller återanvända delar, bör fokus ligga på underhåll och reparationer. Tiden för innehav av en produkt bör helt enkelt förlängas.

Arbetet med styrdokumenten till Göteborgs miljö- och klimatprogram har tagits fram i bred samverkan med olika aktörer och många remissinstanser fick möjlighet att påverka. När programmet slutligen klubbades i mars 2021 var den politiska enigheten nästan total – endast ett parti ställde sig utanför.

– Beslutsfattarna har hela tiden varit ambitiösa och målinriktade och engagemanget har varit stort, konstaterar Nina Wolf.

Uppföljning nästa steg

Nästa steg blir att ta fram uppföljningsmetoder som kan mätas mot målsättningarna. Det handlar också om en processuppföljning av strategierna och en uppföljning av hur förvaltningarna tar sig an det systematiska miljöledningsarbetet.

Utvecklingen mot cirkulär ekonomi berör inte bara den egna verksamheten utan hela Göteborg.

– Vi har valt att dela in den cirkulär strategin i tre delstrategier och målbilder. Den första handlar om staden som organisation med målbilden att bli en cirkulär kund 2030, den andra om hela Göteborg där vi behöver samarbeta med flera för ett cirkulärt Göteborg 2030. Den sista delstrategin handlar om Göteborg i en nationell och internationell kontext där vi både vill vara en föregångare och en uppskattad samarbetspartner, säger Nina Wolf.

Published: 2021-12-02
Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.