Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering för bra biogödsel

I takt med att biogasproduktionen ökat i Sverige har också en omställning och ökad användning av biogödsel skett. RISE och Avfall Sverige har skapat en certifiering som säkerställer att biogödslet håller en bra kvalitet.

Avfallsströmmarna från hushåll, livsmedelsindustrier och slakterier hanterades tidigare i huvudsak genom kompostering. Numera produceras två produkter; biogas och biogödsel. Processen sker genom rötning och har fördelen att både ge växtnäring för jordbruksmarker och energi.

Biogödsel fungerar dessutom som ersättning för mineralgödsel, som är energikrävande att tillverka, kan innehålla höga halter av kadmium och som innehåller fosfor som är en ändlig resurs. Men det finns ingen lagstiftning som reglerar innehållet i biogödsel vilket har skapat en otydlighet gentemot brukarna.

Certifieringen garanterar kvalitet

För att tydliggöra kvaliteten för lantbrukare som använder biogödsel etablerades ett certifieringssystem 1999. Systemet, som är frivilligt, används av biogasanläggningar som producerar biogödsel. Certifieringen innebär bland annat att biogödseln inte innehåller smittoämnen som E.coli-bakterier och Salmonella och ligger inom gränsvärdena för tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver.

Det är Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, och RISE som har skapat certifieringen. RISE fungerar som oberoende certifieringsorgan, vilket innebär att vi genomför den årliga övervakande kontrollen samt utfärdar och hanterar certifikaten.

– Det här är ett löpande arbete. RISE har en bred kompetens och är även engagerad i enskilda projekt som vi driver inom biogas och återvinning. Hittills är 23 anläggningar certifierade av totalt omkring 30 som finns i Sverige, säger Caroline Steinwig, rådgivare för biologisk återvinning vid Avfall Sverige.