Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bättre krishantering med forskning och innovation

Vissa kriser kan kopplas till ett ögonblick. Fråga en svensk var hon befann sig när hon fick veta att statsministern var skjuten, vårt västra grannland drabbades av en rasistisk terrorattack eller Estonia sjönk i Östersjön – och sannolikheten är stor att hon kan svara. Efteråt följde år av reflektion, undersökningar och försök att lära sig av det inträffade. Men det är ändå själva händelsen man minns.

Med pandemin är det annorlunda. För de flesta av oss har ingen kris under våra liv så ingripande förändrat vårt sätt att leva som viruset. Men krisen kom som smygande. Först var det rapporter om händelseutvecklingen i Kina, sedan utbrottet i Italien och oron här hemma, och så världen som stängde, restriktionerna, förändringarna i vårt sätt att mötas, arbeta, leva. Många av oss har minnen kopplade till något vi avstått eller någon vi förlorat till coronan, men få minns exakt när livet förändrades.

För de flesta universitet, myndigheter och institutioner innebar pandemin att arbetet som skett genom direkta möten fick flytta till den digitala sfären. Det är såklart en stor förändring, som krävde innovationer, ny teknik och ändrat mindset. Men för RISE blev förändringen så mycket större. RISE satt på kontaktnät och specialistkompetens som behövdes när pandemin skulle hanteras, och man ställde om snabbt.

Tog tillvara kollektiv kunskap

Webbplatsen riktades om för att nå aktörer som kunde och ville bidra, institutet införde en garanti att alla som hörde av sig med olika behov kopplade till pandemin skulle bli kontaktade inom 24 timmar och hela organisationen trimmades för att bistå i samhällets krishantering. Alla anställda fick frågan om vad de såg om hörnet, vad trodde de samhället skulle behöva härnäst och vilka problem RISE kunde hjälpa till att lösa. Så togs den kollektiva kunskapen bland institutets forskare och medarbetare tillvara.

– Jag tror att anledningen till att RISE kunde bidra på många sätt var att vi är så vana vid att arbeta agilt. Vi kunde agera på skeendet, se vilka problem som fanns och vad vi kunde bidra med, därför att vi även vanliga dagar arbetar genom att leda eller delta i samverkan och utifrån en utmaning som behöver lösas, förklarar RISE VD Pia Sandvik.

RISE är experter på samverkan, vi vet hur kontaktytor upprättas och är vana vid att samverka med många olika aktörer.

Från dammsugarpåsar till munskydd

RISE driver arbete med såväl teknikföretag som life science och arbetet med certifiering inom flera områden gör att RISE är en central aktör när det kommer till testning och kvalitetssäkring. En bit in i pandemin behövdes omfattande kvalitetssäkring av sådant som tester för att detektera antikroppar. Men det var inte där det började.

– En av kontakterna med anledning av omställningen som pandemin krävde var med Electrolux. Det fanns en omfattande brist på munskydd som alla kanske minns, och Electrolux upptäckte att deras dammsugarpåsar användes som substitut. Det oroade såklart eftersom de inte alls är testade för att fungera som munskydd. Samtidigt insåg Electrolux att de kunde hjälpa till genom att ställa om sin produktion. Det gjorde de, och vi på RISE hjälpte till med testningen av de nya munskydden som tillverkats i linorna där man tidigare gjort dammsugarpåsar, berättar Pia Sandvik.

Samverkan i högre hastighet

Mycket av det nya arbetet med pandemin handlade för RISE om att göra sådant som man redan är van vid: samverka, kvalitetssäkra, ta fram och sprida kompetens. Men på en punkt skiljde sig arbetet från det vanliga: RISE behövde jobba i en helt annan hastighet.

Olika aktörer som man ofta haft kontakt med i andra sammanhang tidigare hörde nu av sig med problem eller idéer om hur man kunde bidra. Det behövde gå fort, men kontakterna kom från helt olika håll. En del hade erfarenhet att arbeta i de sektorer där man nu behövdes, andra hade aldrig arbetat med till exempel personlig skyddsutrustning förrän nu. Därför behövde erfarenheter delas.

– Pandemin ledde till att många olika strukturer behövde samverka. Sjukvården, arbetsmarknaden, värdekedjorna – allt är komplicerad infrastruktur där många olika delar av samhället behövde ställa om samtidigt för att fungera när gränser stängdes, efterfrågan förändrades drastiskt och trycket på vården ökade. RISE är experter på samverkan, vi vet hur kontaktytor upprättas och är vana vid att samverka med många olika aktörer. Därför var det inte konstigt att vi hamnade mitt i krishanteringen, minns Pia Sandvik.

Den här gången kunde vi bidra med vår djupa kunskap om produktion och testning. I nästa kris kommer vi kunna bidra med något annat.

Lärdomar inför nästa kris

En annan del där RISE blev aktiva var att undersöka möjligheterna att återställa viss produktion av till exempel vaccin i Sverige, när det inte gick att på samma sätt som vanligt förlita sig på import.

– Vi blev tydligt en del av totalförsvarsuppgiften i händelse av kris, och det var en insikt för oss och många som samarbetar med oss, säger Pia Sandvik.

Nästa kris kommer inte se ut som den här. Men det finns lärdomar att dra. Pia Sandvik menar att det framför allt handlar om samhällets resiliens vid olika typer av kriser.

– Kris definieras ju av att det är en situation vi inte varit i tidigare. Mänskligheten har upplevt pandemier förr, men ingen har i modern tid fått så stora konsekvenser för Sverige och internationellt som Covid-19. Nästa kris kommer vara något annat, och vi behöver förstå hur vi då agerar snabbt, följer och förstår skeendet, använder vår kreativitet, befintliga samarbetsytor och vårt mod att göra nytt.

Cyberattack kan skapa nästa kris

Pia Sandvik pekar ut att nästa kris kan komma att handla om cybersäkerhet. Vårt beroende av ICT-tjänster är idag enormt. Såväl energiförsörjning som infrastruktur i stort styrs av olika digitala och tekniskt komplicerade tjänster. De kan både drabbas av tekniska problem, eller bli måltavla i händelse av ofred. På samma sätt är vi beroende av import av livsmedel och mediciner, som bygger på det moderna samhällets värdekedjor. Tillgången till rent vatten kan också förändras av klimat- eller krigsskäl.

– Den här gången kunde vi bidra med vår djupa kunskap om produktion och testning. I nästa kris kommer vi kunna bidra med något annat. Det går inte att planera för alla kriser, men det går att förstå hur man snabbt ställer om i en ny situation. Sedan är det såklart så att vi måste vara mer beredda än vad vi är idag. Det är tydligt att Sverige präglas av att vi haft fred så länge och samtidigt varit relativt förskonade från allvarliga utdragna kriser, säger Pia Sandvik.

Hon pekar på att en viktig insikt är att alla måste agera utifrån vad de kan göra. Den svenska ansvarsfördelningen kan upplevas tydlig, men får inte innebära att man bara gör det man i strikt mening är ansvarig för. Då kommer nya problem som uppstår att bollas mellan olika aktörer eller falla mellan stolarna.

– Det handlar om att tänka ”vad kan vi göra” i minst lika stor utsträckning som vi tänker ”vem ansvarar för det här”, konstaterar Pia Sandvik.

RISE roll i totalförsvaret

Efter en kris som denna, som inte går att koppla till en enskild dramatisk händelse, kan det vara enklare att hålla lärdomarna och insikterna i fokus. I RISE arbete har man kunnat se hur sådant som länge varit självklart inte längre är det. Pandemin har visat att det inte går att ha samma tillit till frihandeln som tidigare. I flera länder utmanas forskningens oberoende ställning. Samtidigt pågår förstås fler, och på många sätt större, kriser där Sveriges beredskap behöver bli bättre. Det handlar om osäkrare geopolitik, ett mindre stabilt klimat och alltfler människor som tvingas på flykt. På RISE drar man nu slutsatser som ska bistå i det arbetet, och förstärka den roll som forskning och innovation måste spela i krishantering.

– Att RISE har en roll i totalförsvarsarbetet borde numera vara uppenbart för alla. Inom RISE pågår arbetet med att analysera exakt hur den rollen ska definieras, och identifiera vilka behov som finns i samhällsstrukturen där RISE kan stiga in och fylla en lucka, sammanfattar Pia Sandvik.

Published: 2021-07-13
Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

+46 10 516 62 81

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.