Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Anna-Karin Stoltz Ehn

Projektledare

Tel +46 10 516 52 30

E-post anna-karin.stoltz.ehn@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Stadsutveckling (104201)

Anna-Karin är senior projekt- /processledare inom RISE Stadsutveckling. Anna-Karin har lång erfarenhet av förändringsprocesser och innovation i samhällsbyggnadssektorn med ett särskilt fokus på samverkan, ledning och organisering för hållbar stadsutveckling.

I sin roll som ledare för fokusområdet Städer i förändring inom RISE affärs- och innovationsområde Hållbara städer och samhällen, ansvarar hon för att initiera och utveckla samverkans- och innovationsprojekt inom medskapande processer, nya värdeberäkningsmodeller och samskapande styrning och ledning - governanceutveckling.

Anna-Karin har bl.a. drivit projektet Nationell Samverkan mellan Innovationsplattformar för hållbara städer under 2016-2019 och har initierat projektet SIGURD, Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för hållbar samhällsutveckling. Anna-Karin är internationell ekonom, inriktning nationalekonomi, miljöekonomi och franska.

Publikationer:
- Leda och organisation innovation för hållbar stadsutveckling https://www.vinnova.se/publikationer/leda-och-organisera-innovation-for…
- Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling - erfarenheter och rekommendationer från innovationsplattformarna
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1303589/FULLTEXT01.pdf
- Från living labs till transition labs https://www.vinnova.se/contentassets/f7b65278f6274c11a2ad5d865896073d/v…

Se även www.hallbarstad.se/innovationsplattformarna