RISE 1997 – 2017

Från fragmenterad sektor till ett institut

Den svenska institutssektorns rötter går tillbaka till förra sekelskiftet när många forskningsinstitut med inriktning på olika industriella branscher såg dagens ljus. Från 1960-talet och ett tjugotal år framåt växte institutssektorn från en handfull till dryga 30 stycken. Företag och organisationer inom olika industrigrenar och materialområden ägde sina institut, de flesta förvaltades i stiftelseform.

De  förhållandevis små instituten förlorade med tiden i styrka, när forskningspolitiska prioriteringar stegvis flyttade den statliga finansieringen alltmer mot akademien. Instituten försvagades i en tid när den internationella konkurrensen om forskningsköparen tilltog. Från 80-talets mitt blev det en forskningspolitisk ambition att stärka utvecklingen av hela sektorn, bland annat genom att samla det statliga ägandet. Frågan utreddes grundligt under 1990-talets andra hälft.

1997 lade KOFI-utredningen fram sitt slutbetänkande Att utveckla industriforskningsinstituten (SOU 1997:16) tillsammans med en kriterielista för ett välfungerande institut. KOFI rekommenderade en bolagisering av befintliga institut för att öka transparens och affärsmässighet.

Samma år bildade staten tillsammans med Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, ägarbolaget IRECO Holding för att samla och förvalta statens ägande i industriforsknings­instituten. Den första uppgiften för bolaget blev att tillsammans med ägare och intressenter se över strukturen och i det fall det befanns motiverat, omvandla stiftelser till aktiebolag. Bolagiseringen genomfördes till största del fram till 2002.

IRECO verkade med stöd av holdingbolagets ägarstyrningsverktyg för att utveckla instituten och utarbeta ett fördelningssystem för statens investering i instituten, de särskilda kompetensutvecklingsmedlen. IRECO strävade efter att bli en stark gemensam röst gentemot kunder och beslutsfattare och lyfte därigenom fram styrkan i en samlad institutssektor. En viktig uppgift under dessa år var att tydliggöra institutens unika roll i ett effektivt innovationssystem och etablera instituten som relevanta för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Ägaren gjorde större plats för instituten på den forskningspolitiska agendan när det blev tydligt hur institutens forskning, utveckling och innovationer bidrog till näringslivsutveckling och samhällsnytta. De globala utmaningarna ställde nya krav på nationella innovationsstrategier och instituten tillerkändes en roll som viktiga aktörer för att säkra en hållbar framtid för kommande generationer.

Professor Sverker Sörlin lyfte fram behovet av en enad svensk institutssektor i sin utredning En ny institutssektor – en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv (2006) som fick stort genomslag och ökade ägarnas krav på konsolidering. En interdepartemental arbetsgrupp utgick från Sörlins studie och sammanfattade regeringens ambitioner i en Handlingsplan för en ny institutssektor (DS 2007:39).

2007 blev IRECO Holding helägt av staten och lanserade den så kallade Fyrklövern där institut i besläktade branscher och/eller med komplementära teknologier sammanfördes i fyra koncerner. Dessa har utvecklats vidare fram till idag: Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea.

2009 togs nästa steg mot en tydligare enad identitet genom lanseringen av ett gemensamt paraplyvarumärke RISE Research Institutes of Sweden som samlade de ingående varumärkena i kommunikationen ut mot kunder och finansiärer, inte minst internationellt. Ägarbolaget IRECO Holding blev RISE Holding. Samma år förvärvade RISE Holding samtliga aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ägarbolaget fick till uppgift att tillsammans med instituten driva arbetet mot en samordning av gemensamma funktioner där det fanns liknande behov. Tvärgående projekt inom en rad forsknings- och innovationsområden etablerades också under dessa år. RISE ökade kännedomen om institutens roll genom en tydligare profilering i innovationssystemet.

Staten genom Näringsdepartementet, såg stor potential i ett samlat institut och 2014 inleddes arbetet med att tillsammans med industriägarna för Swedish ICT, Innventia och Swerea, undersöka förutsättningarna för samgåendet i en enad institutskoncern.

1 april 2016 blev RISE ensam ägare till Innventia och bolagen inom Swedish ICT. Sedan årsskiftet verkar det nya forskningsinstitutet* under ett gemensamt koncernnamn och varumärke – RISE.

*Swereas industriägare har valt att stå utanför RISE-koncernen och varumärkesbytet. De verkar som fristående intressebolag i koncernen under eget namn och varumärke.