Kunskapsplattform för säkrare tunnlar och andra undermarksanläggningar

TUSC Tunnel and Underground Safety Center vid RISE Safety (tidigare SP Tunnel) är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare, ingenjörer, myndigheter och finansiärer gemensamt fokuserar mot samma mål – att göra dagens och morgondagens tunnlar och undermarksanläggningar säkrare genom att ny innovativ teknik, nya metoder och lösningar når behovsägarna.

TUSC har vidareutvecklats från SP Tunnel som är en av kunskapsplattformarna som har haft basfinansiering från 2009, och som avslutas 2017. Visionen för TUSC är att genom kunskapsuppbyggnad bidra till säkrare anläggningar under mark genom att ny innovativ teknik och nya metoder når behovsägarna på ett effektivt sätt. Genom att forskningsresultat kommuniceras, utvecklas och når marknad kan nya lösningar för komplicerade infrastrukturprojekt möjliggöras, säkerheten förbättras i befintliga anläggningar och räddningsinsatser i undermarksmiljöer göras säkrare och mer effektiva.  

TUSC hjälper företag, myndigheter, räddningstjänster och tillverkare av säkerhetsutrustning att ta fram ny kunskap för att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå. Exempelvis genom att underlätta för tunnelbyggare med nya säkerhetslösningar, ge myndigheter kunskapsstöd och genom att sprida den kunskap som finns inom forskningsplattformen för undermarksanläggningar. Målsättningen är att bli världsledande inom området. För att uppnå detta avser TUSC att öka antalet uppdrag, forskningsprojekt, examensarbeten, doktorander och samarbeten nationellt och internationellt.

Målet med den långsiktiga finansieringen är att säkra den nationella kompetensförsörjningen inom undermarksområdet och att nyttja synergieffekter där de investerade medlen växlas upp genom att flera intressenter gemensamt kan få svar på liknande frågeställningar. De behovsägare som bidrar till finansieringen kommer att direkt kunna påverka den behovsbaserade forskningen som genomförs inom TUSC, genom medverkan i tunnelplattformens styrgrupp. I samråd mellan medlemmarna i styrgruppen kommer också specifika frågeställningar riktat mot enskilda organisationers behov kunna utredas. Forsknings- och utvecklingsinsatserna kan således utgöras av breda tvärvetenskapliga projekt, som löser frågeställningar hos många intressenter eller specifika tekniska frågor med smalare inriktning.

TUSC fokuserar på:

 • uppdragsprovning i fullskala och modellskala
 • brandskydd av undermarksanläggningar och tunnlar
 • grundforskning inom branddynamik i undermarksanläggningar och tunnlar
 • kurs- och konferensverksamhet

TUSC har idag en grundfinansiering från RISE, SKB, Trafikverket och FORTV. TUSC finansieras också genom externa nationella och internationella forskningsmedel genom olika forskningsprojekt. TUSC har följande årliga mål:

 • Synliggöra och kommunicera forskning genom att hålla symposier och workshops öppna för såväl de organisationer som ingår i TUSC som övriga intressenter.
 • Medverka vid de öppna föreläsningarna som hålls av KCBU – Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar.
 • Publicera minst 10 vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet (av forskare och doktorander vid RISE Fire Research och medverkande akademier).
 • Medverka till att minst en innovativ teknisk lösning inom tunnelområdet når marknad.
 • Medverka i minst två utbildningsinsatser i samverkan med deltagarorganisationerna eller inom högre utbildning.
 • Ge möjlighet till minst två examensarbeten inom ämnesområdet.
 • Löpande ha minst två doktorander aktiva i projekt knutna till TUSC.

Kontakt

Haukur Ingason, tel. 010 516 51 09, haukur.ingason [at] ri.se