Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning för explosiva egenskaper hos damm

En dammexplosion kan uppstå när det bildas en antändningsbar koncentration av fina dammpartiklar i luft och dessa kommer i kontakt med en antändningskälla. Antändningskällan kan vara en het yta, en gnista p.g.a. statisk elektricitet, självuppvärmning eller en öppen låga.

Syfte

Fastställande av explosiva egenskaper hos damm är för många anläggningar ett kriterium för att kunna uppfylla kraven användardirektivet 1999/92/EG, kopplat till ATEX. Parametrarna man får fram genom provning kan bl.a. användas för att dimensionera för tryckavlastning samt ange vilken maximal yttemperatur som får uppnås på utrustning som ska installeras.

RISE har Sveriges mest välutrustade provningslaboratorium för dammexplosioner med provningsingenjörer och forskare specialiserade på brand, explosioner och riskhantering. Vi erbjuder en mängd olika tjänster för att hjälpa företag att kartlägga och begränsa explosionsrisker

Brandfarliga gaser och vätskor har tydliga explosionsegenskaper som går att utläsa på deras säkerhetsdatablad. När det gäller damm och pulver är det tyvärr inte lika enkelt. Provning av explosionsegenskaperna är avgörande för att uppnå en säker anläggningsdesign och drift.

Metod

Modified Hartmann tube:
ISO/IEC 80079-20-2
En ja/nej-provning, med avseende på om dammet är antändbart eller inte. Uppstår antändning är det rekommenderat att utföra ytterligare och mer djupgående prov av dammet.

MIE – Minimum Ignition Energy:
ISO/IEC 80079-20-2, EN 13821
Minsta energimängd som kan antända en explosiv atmosfär. Provning kan utföras utan tillförd induktans för att simulera naturligt förekommande statisk elektricitet eller med tillförd induktans för att ge en motsvarighet till t.ex. mekaniska gnistor eller gnistor från elektrisk utrustning.

MITdc – Minimum Ignition Temperature of dust cloud:
ISO/IEC 80079-20-2, EN 50281-2-1
Lägsta temperatur hos en het yta som kan antända en explosiv atmosfär. Provningen mäter vid vilken temperatur ett dammoln som kommer i kontakt med en het yta, t.ex. ett rör, kommer att antända.

MITdl – Minimum Ignition Temperature of dust layer:
ISO /IEC 80079-20-2, EN 50281-2-1
Lägsta antändningstemperatur av ett dammlager på en het yta. Provning motsvarar ett dammlager som vilar på t.ex. en maskin och mäter vid vilken temperatur som antändning sker.

pmax – Maximalt explosionstryck:
EN 14034-1
Högsta tryck som uppnås vid explosion vid provning i en 20 L sfär. Är tillsammans med tryckstegringshastigheten viktiga parametrar för att dimensionera tryckavlastning.

dp/dt och Kst – Tryckstegringshastighet och tryckstegringskonstant:
EN 14034-2
Mått på hur snabbt trycket stiger vid en explosion vid provning i en 20 L sfär, samt motsvarande tryckstegringshastighet i en 1 m sfär. Det är detta värde som St-klasserna är baserade på.

LEL/MEC – Lower Explosion Limit:
EN 14034-3
Undre explosionsgräns /lägsta dammkoncentration som kan antändas vid atmosfäriska förhållanden.

Resistivitet:
ISO/IEC 80079-20-2
Mått på dammets elektriska ledningsförmåga. Hög resistivitet innebär låg ledningsförmåga och är kopplat till risken för att bygga upp statisk elektricitet.

Leveranser

Resultatet sammanfattas av RISE i en skriftlig rapport. Rapporten levereras på engelska.

Beställning

Beställning görs via orderformulär. Orderformuläret fylls i samt skickas via email till kontaktperson. Bifoga säkerhetsdatablad för produkt om tillgänligt (MSDS).

Beställningsformulär (pdf, 377.73 kB)


Tjänst

Dammexplosionsprovning

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

ISO/IEC 80079-20-2

EN 13821

EN 50281-2-1

EN 14034-1

EN 14034-2

EN 14034-3

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Ledtid kommuniceras separat vid offert.

Förberedelser

Provtagning

Provet bör vara representativt för det damm som uppkommer i processen. Dammet bör vara torrt samt finfördelat. 
Materialet ska skickas i förslutna behållare.

Provberedning

Partikelstorleksfördelning och fuktinnehåll har stor påverkan på dammets explosionsegenskaper, generellt sett resulterar ett torrt och mer finfördelat damm i en kraftigare reaktion. Genom att definiera dessa parametrar erhålles ett mera jämförbart resultat.

RISE tillhandahåller provberedning samt kemisk karakterisering av organiska samt oorganiska material.

  • Malning
  • Siktning
  • Storleksfördelning
  • Bestämning av fukthalt
  • Torkning
  • Karakterisering av icke-organiskt damm
  • Kalorimetri av organiskt material

Mer information


Cecilia Lövström

Kontaktperson

Cecilia Lövström

TIC-ingenjör

+46 10 516 58 88

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.