Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för ved- och fiberegenskaper

Mätlaboratoriet har världsunika instrument för effektiv analys av ett stort antal egenskaper hos trä och vedfibrer viktiga för industri och forskning. Instrumenten kan också bidra i projekt där trädens tillväxt studeras, till exempel effekter av skogsskötsel och växtförädlingsstudier. Samarbetsprojekt utförs med både företag och akademin.

I laboratoriet mäts ved- och fiberegenskaper på prover från träd och produkter. Exempel på egenskaper som mäts är vedens densitet, vedstyvhet och mikrofibrillvinkel samt fibrers dimensioner och väggtjocklek. För dessa egenskaper tas data för såväl medelvärden som fördelningar och variationer fram. Dessutom mäts ved och vedbaserade material med avbildande NIR-spektroskopi för skattning av kemin i materialet. Andra möjliga tillämpningar baserat på NIR är detektion av defekter i stockar och sågade varor, till exempel röta.

Medurs från längst uppe till vänster: skanning av mikrofibrilvinkel, skanning av cellstrukturer, datorskärm med diffraktionsmönster, densitetsskanning, och NIR-kameran med matarband.

Viktiga instrument är:

  • SilviScan (1 av 3 system i världen).
  • Fiber- och partikelmätare (FiberTester och ImageStream).
  • Hyperspektralt avbildande NIR.

Laboratoriet används främst för vedrelaterad forskning men utrustningen för avbildande NIR har betydligt bredare tillämpningar för analys av kemiska och andra variationer över ytor av olika material, se länk längst ned på denna sida. 

Mätdata från laboratoriet används i flera typer av projekt. Ett exempel är framtagande av modeller för prediktion av ved- och fiberegenskaper i träd och stockar.  I andra projekt har de fundamentala fiberegenskapernas effekt på pappersmassan samt pappersark studerats. Data från instrumenten har också nyttjats i flertal avslutande och pågående växtförädlingsprojekt där målen bland annat är att tolka genetikens effekt på ved- och fiberegenskaper inklusive vedkemin. 

Fakta

Testbäddsnamn

Ved- och fiberegenskaper

Etableringsår

2004

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Klimatanpassning, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Produktion och tillverkning

Region

Region Stockholm

Adress

Drottning Kristinas väg 61, Stockholm

Thomas Grahn

Kontaktperson

Thomas Grahn

Senior research associate

+46 76 876 72 89

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gerhard Scheepers

Kontaktperson

Gerhard Scheepers

Forskare

+46 10 516 62 26

Läs mer om Gerhard

Kontakta Gerhard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Test & demo

Separering av lignocellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket. vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och …
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Expertis

Fluffmassa

Med en ökad befolkningsmängd används sanitetsprodukter i större utsträckning. Producenter för fluffmassa kan hos RISE optimera och utveckla process och produkt, både för miljö och användarens skull och att utföra en kvalitetsbedöm…
Tjänst

Blekning av cellulosa

Genom att förstå blekningsprocessen och genomföra nödvändiga justeringar och optimeringar kan pappers- och massaindustrin producera högkvalitativa produkter med önskade egenskaper och hållbarhet. Detta bidrar inte bara till att up…
Tjänst

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som ma…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…