Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE GameNode - En virtuell test- och demomiljö för spelindustrin

GameNode är en virtuell test- och demomiljö för spelindustrin förlagd till RISE. Syftet är att kunna utgöra en katalysator och arena för aktörer kopplade till dataspelsindustrin.

Om dataspelsbranschen 

Den svenska dataspelsbranschen är en av de snabbast växande branscherna i landet och omsatte under 2021 globalt mer än 58 miljarder. Spelbranschen utgör totalt 4,1% av hela Sveriges tjänsteexport. Samtidigt finns stora brister i ekosystemet och infrastrukturen runt branschen, som inte alls har samma starka position. Forskningen är eftersatt och underfinansierad och det offentliga stödsystemet begränsat. Strukturella utmaningar kring export, utbildningsplatser, arbetskraftsinvandring och utvecklingsstöd gör att branschens växtvärk blir allt tydligare. RISE vill därför, i kraft av sitt uppdrag att stärka svensk konkurrenskraft, arbeta för att frigöra en större del av den potential som finns i spelbranschen och ta tillvara de positiva spilleffekter som finns även för andra branscher genom spel och spelmetodik. 

Ta del av insikter från projektet Kraftsamling dataspelsbranschen via rapporten Kraftsamling dataspelsbranschen - en rapport om svensk spelindustri
 

Den 24 januari 2023 genomfördes en avslutningskonferens där projektets resultat presenterade. För att ta del av konferensens material och innehåll i efterhand, klicka här.   

Nätverk 

Runtom i landet, ofta kopplat till inkubatorer, lärosäten och aktiva kommuner, finns spelhubbar som på olika sätt verkar lokalt och regionalt för att stärka spelutveckling och spelindustrin. Med RISE GameNode upprättas en nationell mötesplats för alla dessa olika aktörer där såväl inkubatorer som spelhubbar, lärosäten, branschaktörer, utbildningsanordnare, myndigheter och offentliga aktörer kan delta för kunskapsutbyte, piloter, gemensamma projekt och omvärldsanalys. RISE kan genom sin position samla olika aktörer och använda sin expertis och sin organisation för att stärka nätverket och branschens utveckling. Medlemskap i nätverket sker efter dialog med RISE och är till för aktörer som verkar för spelbranschens utveckling i olika former. 

Forskning 

RISE är medlem i Svenska spelforskarrådet, en nybildad organisation för att samla svensk spelforskning som spänner över många discipliner från datavetenskap till media, design, entreprenörskap och innovation. Tillsammans med 11 lärosäten verkar Svenska spelforskarrådet för att synliggöra spelforskning och stärka möjligheterna till finansiering inom området. Forskningen kan driva fram nya möjligheter, stärka innovation och bidra till branschens tillväxt och förståelse för fenomenet spel. 
Läs mer om Svenska spelforskarrådet här. 

Utvecklingsprojekt och piloter 

I samarbete med partners ur nätverket kan RISE verkställa piloter och utvecklingsprojekt, både i syfte att skapa överföring mot andra branschers behov som digital hälsa och produktionsindustri, och för att utveckla infrastrukturen och ekosystemet runt spelindustrin och dess kringaktörer. Genom att samverka kommer RISE kunna bidra till att stärka utvecklingen av en stark och stabil bransch. Ett sådant projekt är Kraftsamling Dataspelsbranschen, en pilot finansierad av Vinnova i syfte att stärka lokal-regional-nationell samverkan, vilken också legat till grund för beslutet att upprätta RISE GameNode 

Spel och klimatet 

Dataspelsbranschen har en mycket låg produktionspåverkan på klimatet jämfört med branscher i samma storlek. Eftersom branschen är helt digital saknas fysiska råvaror och energiåtgången består av servrar och datorer vid tillverkning och användning av produkterna. Spel kan också användas för att illustrera och förstå komplexa frågor kring cirkulära system och hållbarhet och kan på så sätt komma till stor nytta i arbetet med ett mer hållbart samhälle. 

Spel och arbetsmarknaden 

Ett av de mest intressanta områdena för spel är dess möjlighet att skapa nya arbetstillfällen, inte minst utanför storstäderna. Det är ett internationellt fenomen att det inte är ovanligt att det snarare är i mindre och medelstora städer som utveckling av spelindustri blir riktigt stark, även om de större företagen ofta finns i större städer. Men 82% av Sveriges spelföretag är mikroföretag eller småföretag och i praktiken kan en ny spelstudio startas på vilken landsbygdsort som helst med minimal etableringskostnad. Det gör branschen intressant att studera även ur glesbygdsperspektiv. 

Spel och lärande 

Spel har alltid använts som en modell för att lära sig. Genom sin immersiva natur, där du kliver in som spelare i en spelvärld eller en spelmekanik uppstår särskilda strukturer och regler där du får pröva och testa att lösa problem ensam eller tillsammans. Detta interaktiva sätt är mer levande och flexibelt än många traditionella lärformer och det är därför inte oväntat att spel är intressant att studera i kontexten av livslångt lärande för att se hur spel kan användas mer och vidare. 

Spel och kultur 

Från mobilspel på bussen till komplexa strategispel i timmar framför datorn, utgör spel inte bara en bransch och kommersiell potential utan är också en viktig komponent i svensk kultur, inte minst bland yngre målgrupper. Spel används för att förstå, uttrycka och påverka vår samtid och vårt samhället. Den har ett brett genomslag i många åldersgrupper och i många olika syften. Pedagogiska spel för barn, e-sport och LAN för ungdomar, liksom spel som konstnärliga kulturella uttryck är alla delar av spelens kulturella genomslag. Spel påverkar, berör, förändrar och förädlar hur vi lever, agerar och umgås tillsammans. Spel är också i mycket hög grad en samskapande kulturform där det kollaborativa elementet har en stor roll att spela. Med detta kommer naturligtvis också utmaningar, där spel speglar och förstärker problem vi ser i resten av samhället: inklusion, jämställdhet, mobbing och utanförskap. Spel är en integrerad och självklar del av många svenskars vardag, för nöje, underhållning eller som livsstil. 

En digital basindustri 

Utöver branschens eget berättigande i kraft av sin styrka, tillväxt och potential för arbetstillfällen, genererar också dataspelsbranschen positiva spilleffekter på annan industri. Spel har väckt intresset även hos produktionsindustrin och de teknologier som utvecklas får ofta tidigt fäste i spelvärlden, till exempel genom visualisering, AI, blockkedjeteknik och AR/VR. Det gör att annan industri genom samarbeten eller kompetens- och kunskapsöverföring kan ta del av landvinningar på spelområdet. Möjligheten för rekrytering och utveckling av den produktionsindustriella verksamheten är också mycket stark, och runt de inkubatorer och spelkluster som växer fram finns också andra teknikbolag med ökad innovationskraft och utveckling. Potentialen för korsvis befruktning bedöms vara mycket stor 

På 1800-talet var skogen en av Sveriges största exportvaror. Under 1900-talet växte den svenska stålindustrin till nya höjder. Vilken blir 2000-talets stora exportframgång? Spelbranschen är en kandidat där Sverige redan är en av de världsledande nationerna med gott rykte, flera stora varumärken och många framgångar. Branschen är väl etablerad och Sverige har sedan länge varit framgångsrik inom flera områden kopplade till digitala tjänster. Om branschen kan stärka också andra delar av värdekedjan än själva produktionen, som distribution, förläggarverksamhet och verktygsutveckling, kan Sverige snabbt bli en stark aktör.  

Kontakt 

För att få kontakt med RISE GameNode, kontakta någon av våra representanter nedan.  

Fakta

Namn på Test & Demo

RISE GameNode

Etableringsår

2022

Kategori

Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

Övrigt

Område

Digital infrastruktur, Digitalisering, Livslångt lärande

Gabriella Kalteneckar

Kontaktperson

Gabriella Kalteneckar

+46 10 228 46 31

Läs mer om Gabriella

Kontakta Gabriella
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Flintberg

Kontaktperson

Björn Flintberg

Forskare

+46 10 516 56 55

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.