Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

VHGgods - Var sker godstransportsektorns framtida växthusgasutsläpp?

Projektet ska utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer att visa hur mycket andra sektorer berörs av transportrelaterade utsläpp samt hur de påverkas av vägval för transportsektorns omställning. 

Syftet med detta projekt är att utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer, med livscykelperspektiv och scenarioanalys, att visa hur mycket andra sektorer berörs av transportrelaterade utsläpp, samt hur de påverkas av vägval för transportsektorns omställning.

Hur transporter påverkar utsläppen i stort

Resultaten kan användas för att bättre förstå hur omställningen av transportsektorn påverkar växthusgasutsläppen i stort och för att säkerställa att Sveriges långsiktiga klimatmål kan uppnås.

Sverige har som långsiktigt klimatmål att de nationella växthusgasutsläppen skall vara netto noll till 2045. För inrikes transporter är målet att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Till utsläppen i transportsektorn räknas direkta utsläpp från fordon, i enlighet med internationellt överenskommen rapportering av växthusgasutsläpp. Transporter bidrar dock också till växthusgasutsläpp som rapporteras i andra sektorer. Dessa utsläpp orsakas av: produktion och distribution av drivmedel/energibärare; produktion, underhåll och skrotning av fordon; byggnation, drift och underhåll av transportinfrastruktur samt påverkan på markanvändning.

Transporters utsläpp i Sverige och internationellt

I projektet analyseras vilka utsläpp som kan förväntas ske i Sverige respektive internationellt. Genom en styrmedelsanalys kartläggs hur växthusgasutsläppen för de sektorer där de transportrelaterade utsläppen hamnar regleras, liksom hur befintliga/föreslagna styrmedel för godstransporter beaktar det transportrelaterade. Styrmedelsanalysen har fokus på Sverige och EU men görs även för ytterligare några utvalda länder.

Resultaten kan användas för att bättre förstå hur omställningen av transportsektorn påverkar växthusgasutsläppen i stort och för att säkerställa att Sveriges långsiktiga klimatmål kan uppnås. Projektet avgränsas till att analysera godstransporter på väg (tunga lastbilar), sjöfart (inrikes och utrikes), luftfart (inrikes och utrikes) samt järnväg, men med mer översiktlig analys för järnväg och utrikes sjöfart och flyg.

Sammanfattning

Projektnamn

VHGgods

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

3 592 kSEK

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Volvo Technology, Scania

Finansiärer

Triple F

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Kristina Holmgren

Kontaktperson

Kristina Holmgren

Forskare

+46 10 228 48 66

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.