Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Droppande vattenkran

Värdet av vattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen är en samhällskritisk funktion och en förutsättning för såväl folkhälsa som ekonomisk tillväxt. Men dricksvattensystemet är utsatt hot och utmaningar som påverkar leveranssäkerheten. Många företag är beroende av vatten och ett avbrott i vattenleveransen kan orsaka stora problem, något som har kvantifierats i denna studie.

Under 2019-2020 utförde RISE tillsammans med VTI en enkätstudie för att kartlägga hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen. Målet med studien var att bidra till bättre planerings- och investeringsunderlag för såväl vattenproducenter, vattenberoende verksamheter och myndigheter, samt att öka kunskapen och medvetenheten kring vilka konsekvenser ett vattenavbrott kan få.

Enkätundersökningen gick ut till företag i hela Sverige, och drygt 1 400 företag svarade på enkäten. För att ta reda på hur företagen drabbas ekonomiskt vid olika långa vattenavbrott bad vi dem ange hur stor andel av deras förädlingsvärde som de kunde upprätthålla vid avbrott som varar i 2 h, 4 h, 12 h, 24 h, 1 vecka och 1 månad.

Resultat

I figur 1 och 2 ses hur förädlingsvärdet hos företagen i de olika näringsgrenarna sjunker ju längre avbrottet varar. 100% förädlingsvärde betyder här normal verksamhet och vid tiden 0 uppstår ett avbrott i ordinarie vattenförsörjning. Det är medelvärden per näringsgren som visas i figuren och som man kan se drabbas hotell- och restaurangbranschen väldigt hårt och inom tillverkningsindustrin drabbas livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin hårdast.

Figur 1 och 2. Upprätthållet förädlingsvärde i areella näringar, tjänstesektor och tillverkningsindustri, uttryckt som procent av den normala produktionens förädlingsvärde vid olika långa vattenavbrott (medelvärden per näringsgren).

Informationen om hur företagen drabbas (förlust i förädlingsvärde och återhämtningstid) har sedan använts för att ta fram resiliensfaktorer för respektive näringsgren och avbrottslängd. Dessa faktorer kan i sin tur användas för att uppskatta samhällsekonomiska kostnader av leveransavbrott, vid prioritering av riskreducerande åtgärder och som stöd i dialogen mellan företag och vattenproducenter om nödvattenplanering. 

Studien samlade även in och analyserade information om bland annat orsaker till att företag väljer att minska eller stänga verksamheten vid vattenavbrott, planerade och genomförda åtgärder, alternativa vattenkällor samt huruvida företaget har upplevt vattenavbrott senaste fem åren.

Slutrapport

SVU 2021-19 (pdf, 2.86 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Värdet av vattenförsörjning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

VTI

Finansiärer

Mistra Inframaint, Svenskt Vatten Utveckling, SMHI

Projektmedlemmar

Extern press

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Vatten­försörjning och vatten­användning

Klimatförändringar, urbanisering och åldrad infrastruktur innebär påtagliga utmaningar för vattenförsörjningen både i Sverige och globalt. För att hantera utmaningarna och säkerställa en långsiktigt hållbar vattentillgång krävs vä…
Berättelse

Industrin behöver minska sin vattenförbrukning

Många industrier förbrukar stora mängder vatten. Nu står de inför både miljömässiga och ekonomiska utmaningar som innebär att vattenförbrukningen måste minska. Här vill RISE vara en relevant partner.
Berättelse

Verktyg hjälper industrin spara vatten

Nu lanseras ett nytt verktyg som hjälper svenska företag att få grepp om sin vattenanvändning och välja rätt åtgärd för vattenbesparing. Verktyget har utvecklats av experter på RISE utifrån den etablerade metoden för energikartläg…
Berättelse

Säkrad vattentillgång för Skånes näringsliv

I samarbete med RISE har Region Skåne inlett ett projekt som syftar till att främja en mer hållbar vattenanvändning hos skånska företag. Det övergripande målet är att näringslivet i regionen inte ska behöva drabbas negativt i händ…
Expertis

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att mi…
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Erbjudande

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläp…