Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Uppföljning och samverkansstöd inom Vinnovas program universell utformning

RISE har fått i uppdrag av Vinnova att följa upp deras särskilda satsning på universell utformning/tillgänglighetsdesign (regeringsuppdrag 2017). Satsningen ska bidra till att verksamheter, miljöer och tjänster utformas så att de blir tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett funktion, kön, ålder, eller annan social tillhörighet.

Universell utformning

Universell utformning innebär att i utveckling av exempelvis verksamheter, miljöer och tjänster utgå från och designa för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet.

Att arbeta med universell utformning stärker förutsättningarna för ett samhälle som i möjligaste mån är tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön, etnicitet eller annan social tillhörighet.

Vinnova har finansierat ett 30-tal projekt mellan 2017-2020 inom programsatsningen universerll utformning/tillgänglighetsdesign, varav 20 stycken pågår och 13 stycken är avslutade. För att förstå på vilket sätt projekten har bidragit till satsningens syfte och om projekten har förutsättningar att bidra till positiv inverkan på systemnivå behövs en första uppföljning av programmet. Tidigare erfarenheter av normförändrande projekt, till exempel projekt som rör städers innovations- och omställningsförmåga, visar att det också är positivt att stötta samverkan och samordning mellan projekt under tiden som de pågår.

Uppdragets syfte och mål

Det övergripande syftet med uppdraget är att följa upp Vinnovas regeringsuppdrag om universell utformning/tillgänglighetsdesign för 2017-2020 och ta fram underlag till Vinnovas återrapportering. Målet med uppföljningen är att möjligheter, hinder och utmaningar synliggörs och lyfts fram regionalt och nationellt samt utgör underlag för policyförändringaroch implementering. Projektet ska även stödja uppdraget generellt när det gäller samverkan såväl inom projekten som mellan projekten. Samverkansstödet ska bidra till nyttiggörande, spridning, erfarenhetsutbyte och lärande, samt innovationsfrämjande insatser.

Uppdraget står därmed på två ben

1. Underlag som beskriver och sammanfattar kunskap och lärdomar från projekten inom programmet genom exempelvis goda exempel och underlag till policyförslag.

2. Samverkansstöd som främjar lärande och innovationsförmåga men också synliggör möjligheter, hinder och utmaningar i arbetet med universell design utifrån ett större systemperspektiv.

Uppföljningen ska ha synliggjort såväl hinder som möjligheter för universell utformning vilket ska agera stöd för ökad tillgänglighet i städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster. En del av effektmålet är därmed att kunskapen och användandet av universell utformning som strategiskt verktyg för socialt hållbar samhällsbyggnad inom svensk planeringspraktik har ökat.

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkansstöd universell utformning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2022-02-28

Partner

Certec

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Elsa Vaara

Kontaktperson

Elsa Vaara

Senior Researcher

Läs mer om Elsa

Kontakta Elsa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.