Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

T.AI.TRÄ: Trollhättans AI-baserade Trädinventering

AI har stor potential att förbättra välbefinnandet för kommuninvånare och bidra till effektiva och innovativa processer inom flera olika samhällsviktiga områden. T.AI.TRÄ kommer att hjälpa Trollhättan att starta sin AI-resa genom att undersöka hur AI kan användas för att inventera träd i kommunen.

AI har stor potential att förbättra välbefinnandet för kommuninvånare och bidra till effektiva och innovativa processer inom flera olika samhällsviktiga områden.  Det är därför viktigt för både kommuner och civilsamhällesorganisationer att börja tillämpa tekniken inom flera områden. Att använda AI-teknik kan skapa flera olika nyttor och möjligheter för Trollhättans stad. AI kan exempelvis komma att positivt påverka sociala och miljömässiga problemställningar inom flera olika verksamhetsområden samt bidra till kostnadseffektiva kommunala investeringar, ur både kortsiktigt och långsiktigt strategiskt perspektiv. 

Med hjälp av AI-teknik kommer projektet att kunna automatisera studierna av kommunens träd på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Detta kommer att bidra till en bättre förståelse av kommunens gröna områden och möjliggöra en mer hållbar förvaltning av dess trädbestånd. 

För en kommun finns flera utmaningar som en AI-baserad trädinventering på sikt skulle kunna bidra till att hantera:

  • Ett stort trädbestånd i skogs-, park- och stadsmiljöer är resurskrävande att inventera manuellt.
  • Inom en kommuns gränser uppstår inte sällan osäkerhet kring vem som äger och ansvarar för enskilda träd. Olika ägare kan vara privatpersoner, kommunala förvaltningar, privat näring, statliga myndigheter, kyrkliga samfund, stiftelser och bostadsbolag. 
  • Genom att artbestämma träd vid en inventering framgår det vilka arter som ev. överanvänts och vilka som behövs för att skapa ett resilient bestånd, vilket bidrar till en kommuns grönyteplanering. Artkännedom kombinerat med mätt på träds stammar och kronor kan bidra till att beräkna monetära värden såväl som värdet av de klimatstödjande ekosystemtjänster som enskilda träd bidrar med. 
     

Sammanfattning

Projektnamn

T.AI.TRÄ

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

750 tkr

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Terese Besker
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.