Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Strategiska synergier och konflikter i massa och pappersindustrin

Massa och pappersindustrin är viktig för Sveriges tillväxt men branschen står inför såväl stora utmaningar som möjligheter. I projektet studeras företagens affärs-, energi- och innovationsstrategier och interaktioner däremellan för att undersöka deras betydelse för en energieffektiv och konkurrenskraftig produktion.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka hur företag inom svensk massa och pappersindustri formulerar sina affärsstrategier i relation till förbättrad resurseffektivitet och produktdiversifiering, hur deras affärsstrategier interagerar med deras energi- och innovationsstrategier samt hur dessa strategier påverkar varandra. Målet är att undersöka vilken betydelse företagens strategier har för utvecklingen av en energieffektiv och konkurrenskraftig produktion.

Utmaning

Massa och pappersindustrin är mycket viktig för Sveriges tillväxt men står inför såväl stora utmaningar som möjligheter. Utmaningarna är bl.a. kopplade till en vikande efterfrågan på pappersprodukter, konkurrens om råvaran och krav på förbättrad energi- och resurseffektivitet. Samtidigt finns det stora möjligheter kopplat till omställningen till en biobaserad ekonomi, där branschens råvaror och sidoströmmar kan användas för nya resurs- och energieffektiva biobaserade produkter.

Lösning

För att hantera branschens utmaningar och dra nytta av dess möjligheter krävs väl formulerade strategier på olika nivå. Deras affärs-, energi- och innovationsstrategier påverkar och styr olika delar av företagets verksamhet, men kunskapen om hur strategierna ser ut och hur dom är kopplade till varandra är bristfällig. 

Effekt

Projektet kommer att mynna ut i ett antal rekommendationer som kan användas av massa- och pappersindustrin i samband med formulering av företagens strategier. Dessa kommer att bidra till att stärka företagens förmåga att på ett effektivt sätt integrera energieffektiviserings- och innovationsarbete med affärsstrategin, hitta synergier mellan energieffektivisering och utveckling av innovativa produkter och identifiera och hantera potentiella utmaningar i samband med detta.

Sammanfattning

Projektnamn

Strategier i massa och pappersindustrin

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Linköpings Universitet, Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontakt