Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild Brikk
Foto: Brikk

Strategi Nätverksstaden Skaraborg

Strategi Nätverksstaden Skaraborg är en gemensam övergripande planläggning för delregion Skaraborgs femton kommuner. Strategin leds av Skaraborgs kommunalförbund. Syftet med strategin är att bygga organisatoriska förutsättningar och institutionell kapacitet som grund för en sammanhängande flerkärnig region som binder samman stadsstrukturer och land

Strategi Nätverksstaden Skaraborg är en gemensam övergripande planläggning för delregion Skaraborgs femton kommuner. Strategin leds av Skaraborgs kommunalförbund. Syftet med strategin är att bygga organisatoriska förutsättningar och institutionell kapacitet som grund för en sammanhängande flerkärnig region som binder samman stadsstrukturer och landsbygder. En kraftsamling krävs för att kunna uppnå ett hållbart samhällsbyggande då kommunerna var för sig saknar kapacitet att hantera de utmaningar regionens glesa urbana struktur innebär för exempelvis mobilitet, byggande och kulturellt utbud. 

AB Volvos etablering av en battericellsfabrik utanför Mariestad och några andra större industrietableringar beräknas medföra ett mycket stort tillskott av arbetstillfällen i delregionen. Skaraborg väntas växa från 270 000 till 300 000 invånare. En förutsättning för att denna radikala omställning ska kunna manövreras hållbart är att den sker med lyhördhet för såväl rådande omvärldsförutsättningar som lokala förutsättningar, samt att omställningsarbetet är väl förankrat hos de organisationer och medborgare som ska skapa och leva med förändringen. 

Potentialen är stor, men för dess förverkligande krävs omfattande satsningar och åtgärdande av institutionella och rumsliga inlåsningar. De stora gröna investeringar som sker kommande år innebär väsentliga utmaningar för kommuner och näringsliv avseende bostäder, infrastruktur, välfärdsservice, kompetensförsörjning etcetera. Nyckelprojekten Nätverksstyrning och Kritisk omdömeskapacitet utgör själva verkstaden inom vilken alla övriga samarbeten tar plats. 

RISE ska bidra till stärkt innovationsförmåga som uppmuntrar de parter på olika samhällsnivåer som företräder Skaraborgs femton kommuner att se sig som delar av ett gemensamt system. Det betyder att parterna som deltar i programmet får hjälp och stöd att förflytta sig ur ett traditionellt stuprörstänkande genom att bidra till helhetslösningar till fördel för de mål som preciseras i Skaraborgs Delregionala utvecklingsstrategi. RISE huvudsakliga uppdrag är att leda nyckelprojektet Nätverksstyrning, med stöd av organisationsplaner som utformas och drivs i samverkan mellan berörda aktörer. Nätverksstyrning kräver en kulturförflyttning och deltagande aktörers (politiker, tjänstepersoner, m.fl.) förståelse av det system de verkar i. Nätverksstyrning:

  • skapar möjligheter att fånga upp frågor som enskilda organisationer var för sig saknar förmåga att hantera
  • är verkningsfull för samverkan på regional planeringsnivå
  • låser upp för att möjliggöra synergier och intressegemenskaper
  • bidrar till stärkt innovationsförmåga genom nya rutiner, arbetssätt, beslutsmodeller, policy- och styrdokument

Sammanfattning

Projektnamn

Strategi Nätverksstaden Skaraborg

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

5 år

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Anders Kyrkander

Projektledare

+46 10 516 57 72

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Hellström

Kontaktperson

Björn Hellström

Forskare

+46 73 035 54 04

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.