Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovativ dagvattenhantering på kvartersmark
Foto: Helene Sörelius

Samverkan för hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark

Projektet SODA ska leda till ökad motståndskraft mot klimatförändringarna på befintlig och ny exploaterad kvartersmark genom en hållbar dagvatten- och skyfallshantering.

Klimatförändringarna väntas leda till förändrade nederbördsmönster, såväl längre torrperioder som skyfall väntas bli vanligare och urbana områden med hög andel hårdgjorda ytor är särskilt sårbara. En hållbar dagvattenhantering kan bidra till att öka våra städers motståndskraft mot skyfall och torka genom att fördröja vatten på platser där det kan nyttjas som en resurs och inte riskerar att orsaka skada. Rätt utformat kan hållbara dagvattenåtgärder även öka trivsel och bidra till biologisk mångfald. Kvartersmarken utgör cirka 70 % av våra städer, och har därmed en enorm potential att bidra med ytor för åtgärder. 

Dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark är dock särskilt utmanande på grund av det stora antalet inblandade aktörer, lagstiftningen som i dagsläget inte möjliggör en tydlig kravställning, och bristande kunskap om tekniker för hållbar vattenhantering. Detta gäller vid nybyggnation och i synnerhet när åtgärder ska till i den befintliga byggda miljön. SODA projektet involverar aktörer från alla delar av samhällsbyggnadsprocessen och fokuserar på de nyckelfrågor som behöver lösas för att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark.

Projektets mål är att bryta låsningar och underlätta
samverkan, detta sker genom (1) Process- och organisationsutveckling (2) modeller för samverkan och samfinansiering (3) utveckling av en samordningsroll för dagvatten (4) upphandlingsstöd och teknikutveckling (5) Utbildningsinsatser mot en bredd av aktörer, och (6) intern och extern kommunikation. Det långsiktiga målet är fler dagvatten- och skyfallslösningar på kvartersmark som ger en ökad robusthet mot klimatförändringarna, i den befintliga miljön såväl som vid nybyggnation.

Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

Blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark

Publikationer (resultat publiceras löpande)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Beatrice Nordlöf

Kontaktperson

Beatrice Nordlöf

Projektledare

+46 10 722 33 38

Läs mer om Beatrice

Kontakta Beatrice
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.