Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rekrytering till sjöfarten – Måste sjömän vara män?

Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera hinder för rekrytering av kvinnor till sjöfartsbranschen samt att utveckla lösningar för diversifiering och ökning av rekryteringsbasen för att trygga kompetensförsörjningen och konkurrenskraften för svensk sjöfart.

REDO

Sverige strävar efter ett inkluderande transportsystem som bidrar till ett jämställt samhälle med minskande sociala klyftor. För att uppnå detta behöver transportindustrin i allmänhet och sjöfarten i synnerhet kognitiv mångfald i sitt angreppssätt för att hantera de strategiska förändringar som vi står inför med digitalisering, automation och utveckling av nya tjänster.

För att främja innovationskraften krävs en inkluderande miljö där olika kön, etnicitet och bakgrund ses som självklara fördelar. En stor utmaning i den globala sjöfartsnäringen är att andelen kvinnliga sjöfolk är mycket låg (ca 2%). Trots globala erkännanden av vikten av en jämnare värld (t.ex. 2030 Agenda för hållbar utveckling och dess 17 mål) har förändringen varit långsam och svår både på organisatorisk och nationell nivå. Här har Sverige en god möjlighet som ett av sex länder som uppfyller Världsbankens krav på jämställdhet. Hur denna världsledande position bör användas för att diversifiera och öka rekryteringsbasen är emellertid oklart, särskilt i ett område som sjöfart med dess långa historia och starka kultur.

Därför är syftet med detta projekt att identifiera och analysera hinder för rekrytering av kvinnor till sjöfarten. Att utveckla lösningar för att diversifiera och öka rekryteringsbasen för att säkerställa tillgången till kompetens och konkurrenskraft för den svenska rederinäringen. Genom att använda en användarcentrerad och iterativ arbetsmetod avser projektet till att utveckla och validera möjliga lösningar tillsammans med behovsägare.

Projektets målsättning är att utveckla och validera möjliga lösningar tillsammans med behovsägarna (t.ex. rederier och Sjöfartsverket).

Mål 1: Formulera, analysera och förstå sjöfartens rekryterings- och jämställdhetsproblematik inom ett avgränsat område

Mål 2: Utforma och analysera möjliga alternativa åtgärder och prioritera vilka man skall lägga störst vikt vid.

Mål 3: Iterativt utveckla och validera högt prioriterade lösningsförslag och samtidigt fördjupa problemområdet. Projektet kommer självklart luta sig mot forskning med hög kvalitet för att förstå problemen och utveckla effektiva lösningsförslag men har inte för avsikt att sammanställa en fullständig omvärldsbevakning. Istället avser detta projekt att leverera en analys över de risker som finns om den nuvarande rekryteringssituationen kvarstår. Detta arbete är en viktig del i att tydliggöra långsiktiga konsekvenser och ge råd inför branschens strategiska beslut.

Mål 4: Risk- och konsekvensanalys av olika rekryteringsscenarion. Eftersom detta projekt är ett första steg i att utveckla och validera praktiska åtgärder för att öka sjöfartsrekryteringen så kommer även problemsondering, kommunikation och samråd  vara av central betydelse. Ett flertal intervjuer, workshops och presentationer kommer att vara nödvändiga för att samla, analysera, utveckla och sprida resultatet.

Mål 5: Skapa och bredda nätverk av aktörer som arbetar proaktivt med jämställdhetsutveckling och rekrytering inom sjöfart och andra relevanta områden.Sammanfattning

Projektnamn

REDO

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

3712000

Partner

Sjöfartsverket

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
Sara Fallahi

Kontaktperson

Sara Fallahi

Enhetschef

Läs mer om Sara

Kontakta Sara

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.